Rádi bychom tímto textem reagovali na některá tvrzení zveřejněná v článku pánů Nedomlela a Jírů. Předem bychom chtěli za město Jičín říci, že se v žádném případě nesnažíme získat snad nějakým podvodným jednáním nebo nátlakem Masarykovo divadlo do majetku města.

Jednání o dalším nájemním vztahu města Jičína a TJ Sokol, kdy divadlo užívají Kulturní zařízení města Jičína pro zajištění kultury ve městě, probíhala již za minulého vedení města v roce 2014. My jsme na jednání plynule navázali, neboť v roce 2015 skončila v uzavřené nájemní smlouvě dohoda o každoroční podpoře města částkou ve výši 200 000 Kč na opravy a údržbu divadla a dále smlouva změnila dobu trvání na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou. V tuto dobu se jednalo o dalších možnostech spolupráce a o nutných opravách, které tento kulturní stánek v nejbližší době potřebuje.

Celé vedení města (včetně místostarostů a tajemníka) se pravidelně účastnilo jednání jak samotného výboru, tak i valné hromady, kde jsme se snažili najít cestu akceptovatelnou pro obě strany.

Vraťme se ale 
do historie

V roce 1992 tehdejší starostové města a Sokola podepsali smlouvu o nájmu nebytových prostor, kdy město využívalo divadlo pouze za řádnou údržbu a provozní náklady. V roce 1995 byla podepsána smlouva nová s tím, že město provede rekonstrukci sociálních zařízení. Tato smlouva byla platná až do roku 2005.

V tomto roce dojednalo vedení Sokola v čele se starostkou paní Bohuňovskou s městem novou smlouvu, ve které již bylo zohledněno nájemné ve výši 300 000 Kč ročně, které mělo narůstat o míru inflace, a dále běžná údržba, která měla jít za městem. Tato smlouva byla dále rozšířena o příspěvek 200 000 Kč, který se město zavázalo platit po dobu 10 let na technické zhodnocení budovy. Toto ustanovení uplynulo právě v květnu 2015, kdy jen pro zajímavost dosáhlo nájemné výše 408 000 Kč ročně.

Od roku 2004 město přispívalo i na další drobnou i výraznější údržbu nemovitosti, takže jako nájemce zaplatilo za tu dobu celkem okolo 5,3 milionu korun. Protože se ale časem objevily další požadavky na rekonstrukci budovy, a to např. na rozsáhlou opravu topení, střechy apod., začalo se vyjednávat o dalších podmínkách nájemního vztahu.

Vyšší nájemné může ohrozit kulturní nabídku

Jedním z návrhů Sokola bylo zvýšení nájemného, které bylo výrazně nepřiměřené (několikanásobné), ale za které by podle některých zástupců Sokola bylo možné postupně budovu opravovat. Na tuto částku ale město nemohlo z ekonomického hlediska přistoupit. Masarykovo divadlo je totiž používáno především pro zajištění kulturního života ve městě, skrze příspěvkovou organizaci města (KZMJ). Na to, aby bylo naše město kulturou zabezpečeno, se vynakládají nemalé finanční prostředky – více než 6 milionů Kč ročně z rozpočtu města jen pro KZMJ.

Nesmíme však zapomenout ani na knihovnu, K-klub, granty a další s ní spojené investiční i neinvestiční výdaje. Provozování kultury je veřejnou službou pro občany a město se snaží poskytovat širokou nabídku a bohatý program. Některá představení jsou ale ve finále ztrátová. A jednou z možností, jak snížit tuto ztrátu, je pronájem divadla třetím stranám.

Ale ani to k vyrovnání rozpočtu KZMJ nestačí, a po odečtení všech nákladů je pak ve svém důsledku celý provoz divadla pro město ztrátový. Zvýšení nájemného by tak pouze prohlubovalo další ztrátovost této činnosti. A protože město chce kulturu v Jičíně dále zajišťovat a podporovat, nemůže přistoupit na enormní zvýšení nájemného. Znamenalo by to jistě omezení nabídky programů a další úspory, což je pro město nepřijatelné.

Chceme pomoci opravit historickou budovu

Druhým návrhem bylo to, aby město financovalo opravy divadla ze svého, což také není reálné. Město hospodaří s veřejnými prostředky a nemůže z podstaty věci investovat do budovy, která není v jeho vlastnictví, byť by to bylo v zájmu veřejné služby – poskytování kultury.

Na druhou stranu ale má město velký zájem na tom, aby Masarykovo divadlo, jakožto důležitá stavba v centru města, bylo zachováno a dále zvelebováno. Proto začalo vedení města jednat o možném prodeji divadla městu, resp. o jeho rozdělení na nebytové jednotky a o úplatném převodu nebytové jednotky (divadla) na město.

Tento návrh byl tedy představen Zastupitelstvu a také Valné hromadě, kde byl na obou jednáních řádným bodem programu (autoři článku tvrdí opak). Oba dva orgány daly po svém hlasování vedení města i Sokola zelenou v přípravě podmínek, které vedly k vytvoření NÁVRHU smlouvy, který bude na jednání obou orgánů opět předložen k posouzení.

S návrhem se mohou členové TJ Sokol seznámit na svých webových stránkách a k dispozici je také zastupitelům. Na návrhu smlouvy se podíleli oba dva partneři a využili k tomu pomoci právního oddělení města.

Byly zadány dva posudky na ocenění nemovitosti, které se ve finální ceně lišily, město však přistoupilo na ocenění předložené Sokolem, byť bylo s vyšší cenou, a to 18 471 000 Kč.

Město postupuje 
s péčí řádného hospodáře

Při jednání o ceně divadla jsme také zjišťovali situaci v jiných městech. Není výjimkou, že majetek Sokola byl na města převáděn zcela bezúplatně, nebo za symbolickou cenu, aby se podařilo budovy zachránit a udržet v nich provoz. V tomto případě bylo město vybráno jako vhodný a solidní partner, ve kterém je určitá garance v udržení hodnot a případně i další činnosti.

My jsme ale už od začátku vystupovali ve vzájemném vztahu jako rovnocenný partner Sokola a přistoupili jsme na úplatný převod nebytového prostoru. Z částky, kterou by město hradilo v osmi splátkách (2,5 mil. ročně), může TJ Sokol dále udržovat či zvelebovat svůj majetek. Navíc bude jeho dalším příjmem použitelným na běžnou údržbu nájemné z kanceláří, kde sídlí KZMJ (2000 Kč/m2/ročně). V neposlední řadě město podporuje dotacemi činnost místních spolků, kde si může TJ Sokol každoročně zažádat o podporu pro rozvoj své činnosti.

Město Jičín se snaží také v tomto případě postupovat vůči svým občanům s péčí řádného hospodáře a s vírou, že se podaří dohodnout vzájemně akceptovatelné podmínky, aby kultura v Jičíně zůstala v maximální možné míře zachována.

Věříme, že bude i nadále provozována v Masarykově divadle, které se podaří v případě získání do majetku města postupně rekonstruovat z rozpočtu, případně se podaří získat finanční prostředky na celkovou rekonstrukci z evropských či státních dotací.
  za Radu města Jan Malý, starosta města