Součástí ocenění je finanční dotace pro školu ve výši 200 000 korun.

Projekt je zaměřen na výuku cizích jazyků na středních školách, podporuje jazykovou rozmanitost, vedle dominantního postavení angličtiny v současné Evropě staví do popředí důležitost výuky dalších cizích jazyků. Kromě angličtiny byly komunikačními jazyky projektu ruština a němčina, které se vyučují ve všech zúčastněných partnerských školách jako druhý cizí jazyk.

Účastníci si osvojili jazykové minimum mateřštiny každé partnerské země. Společně vytvořili slovníčky základního jazykového minima, které zahrnují angličtinu, němčinu, ruštinu, češtinu, slovenštinu a finštinu v nejfrekventovanějších tematických okruzích. Hodiny výuky češtiny, slovenštiny a finštiny proběhly v rámci uskutečněných projektových setkáních v České republice, ve Finsku a na Slovensku.

Zkušenosti
Společné hodiny cizích jazyků se staly podnětem k porovnávání a získávání zkušeností s využitím různých učebních metod a pomůcek, s důrazem na využití moderních informačních a komunikačních technologií. Online programy MOA pro výuku německého a ruského jazyka a interaktivní výukové materiály pro výuku cizích jazyků vzbudily pozitivní odezvu a velký zájem ze strany partnerských škol. Všechny výukové materiály jsou volně dostupné na webových stránkách školy (http://moa-jc.cz).

V průběhu partnerských setkání se uskutečnily semináře učitelů a ředitelů partnerských škol k problematice výuky cizích jazyků a vzdělávacích programů, které vyústily v diskuzi a výměnu zkušeností. Ve finských Helsinkách se učitelé zúčastnili konference o výuce ruského jazyka, na kterém prezentovali historický vývoj a aktuální stav výuky ruského jazyka v České republice a na Slovensku.

Evaluace projektových aktivit probíhala prostřednictvím on line dotazníků na webových stránkách http://www.moa-jc.cz/come nius09/, na kterých jsou zveřejněny všechny výstupy projektu, včetně videí, projektového fóra, fotogalerie, databáze výukových materiálů a slovníků a dalších výsledků, které jsou dílem žáků a pedagogů partnerských škol. Reportáž ze závěrečného setkání v Ružomberku na Slovensku natočila a odvysílala slovenská regionální televize Ruža.

Výzva
Jak už sám název napovídá, projekt se stává výzvou k šíření dobrých příkladů partnerských škol, moderních vyučovacích pomůcek a metod při výuce cizích jazyků. Realizace projektu přispěla k zvýšení motivace a zájmu žáků o studium a výuku cizích jazyků, neboť znalost cizích jazyků je základem úspěšné multikulturní Evropy. Projekt obdržel finanční podporu v rámci Programu celoživotního učení.   Václava Petrgálová