V nedávné době byla zahájena rekultivace městské skládky komunálního odpadu, jedna z investičních akcí hořické radnice. Zákonem bylo nařízeno ukončit zde k 31. říjnu provoz a plochu celé skládky rekultivovat, osázet dřevinami, aby nic v budoucnu nepřipomínalo, že je zde uzavřené úložiště odpadu.

Finance

 „Máme trochu problém s financováním, v minulosti nebyly vytvořeny dostatečné investiční rezervy na realizaci této akce, jejíž rozpočet se pohybuje kolem 20 milionů korun,“ uvedl místostarosta Jaroslav Vácha. Letos bude vyčerpáno zhruba pět milionů korun. A protože lze do zmíněného termínu ještě skládkovat, shání město ještě možnost mimořádného navezení odpadu. Takto získané prostředky by mohly vylepšit finanční situaci městského rozpočtu.

„Musím se zmínit o dobré spolupráci se zastupitelstvem Lískovic, díky jehož vstřícnosti se podařilo stavební práce urychlit,“ dodal Vácha.

Informace

Hořická radnice připravuje informační kampaň, která občany seznámí se způsobem likvidace odpadu po uzavření skládky. Již dnes slouží v areálu Technických služeb zdarma sběrný dvůr na komunální odpad, jehož likvidace z veřejného prostranství a odpadkových košů bude prováděna dosavadním způsobem. Zbytky materiálu ze stavební činnosti budou firmy odvážet na velkokapacitní skládky do Lodína či Popovic.


V současné době se uvažuje rovněž o výstavbě kompostárny, která je součástí schváleného plánu odpadového hospodářství města. Na ni je možné získat významnou dotaci. Toto zařízení bude likvidovat veškerý zelený odpad a jeho vybudování zlevní i samotnou rekultivaci, neboť budoucí stavba bude umístěna v prostoru současné skládky.