Celková částka finančního plnění by byla vypočtena na základě skutečně provedených metrů veřejných částí domovních přípojek a odsouhlasení těchto výměr městem Libáň na straně jedné a VOS a.s. na straně druhé. Radnice souhlasí s jednotkovou cenou 3000 Kč/metr provedené přípojky ve veřejné části. Jednotková cena obsahuje dodávku a montáž potrubí a všechny potřebné výkopové a zemní práce včetně hutnění a finální úpravy povrchů. Zároveň souhlasí s tím, aby výše uvedené práce provedla firma Geosan Group prostřednictvím svého subdodavatele, firmy Stavoka Kosice a.s.

Veřejnou částí kanalizační přípojky se rozumí nová kanalizační přípojka od hranice nemovitosti k nové kanalizační stoce, přičemž odbočka včetně napojení je součástí projektu a rozpočtu akce Cidlina.Úhrada by se netýkala přípojek, kde dochází pouze k přepojení stávající přípojky do nové stoky, a přípojek, u kterých dochází pouze k propojení kanalizačního potrubí v septiku s výjimkou přípojek, kde stávající odpadní potrubí nesplňuje potřebné parametry pro odvod splašků do hlavní stoky. Občané se na úhradě veřejných částí domovních přípojek nebudou podílet.