Byl zrušen dosavadní zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ") a byl nahrazen novou úpravou obsaženou v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK") a dále v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ").

Nový zákon na staré společnosti

Zákonodárce stál před nelehkým úkolem. Stvořil sice novou právní úpravu, nicméně musel nějakým způsobem zajistit, aby se vztahovala i na obchodní společnosti, které byly založeny podle starého obchodního zákoníku.

Způsob, který zákonodárce zvolil, se nezdá být příliš šťastným, neboť v praxi přináší řadu výkladových problémů. V paragrafu 777 zákona o obchodních korporacích je stanoveno, že ujednání dosavadních společenských smluv (uzavřených dle obchodního zákoníku), která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích.

Běžný společník či jednatel obchodní korporace zpravidla není sám schopen posoudit, zda je jeho společenská smlouva v souladu se ZOK, či zda je třeba provést úpravu. Ještě častěji se v současné době setkávám s tím, že jednatelé a společníci buď vůbec nevědí o změně zákonné úpravy nebo mají pouze tajemnou informaci, že když do konce června nezmění stanovy, stane se s jejich společností cosi zlého.

Šest měsíců na přizpůsobení

Tato obava paradoxně není zcela od věci. ZOK totiž ve druhém odstavci shora citovaného paragrafu 777 ukládá obchodním korporacím přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenské smlouvy úpravě zákona o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin soudu, který vede příslušný obchodní rejstřík. Pokud tak obchodní korporace neučiní, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

Takto příkrá sankce v přechodných ustanoveních ZOK zcela jistě přiměje obchodní korporace k zamyšlení, jak to tedy s jejich společenskými smlouvami je a jaký je po 1. lednu 2014 jejich aktuální obsah (resp. která ustanovení pozbyla platnosti pro nekompatibilitu s NOZ). Výklad ještě poněkud komplikuje čtvrtý odstavec §777 ZOK, který stanoví, že se má za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.

Původní společenská smlouva se tak stane hybridem obsahujícím práva a povinnosti ze starého obchodního zákoníku, zákona o obchodních korporacích a ujednání stran, která se od zákona sice liší, ale nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK. Pokud bude korporace chtít takovou smlouvu udržet a splnit úkol zákonodárce vypracovat úplné znění v zákonné lhůtě, čeká ji poměrně náročné právní posouzení stávající smlouvy a její retuše, to navíc za situace, kdy sami tvůrci zákona o obchodních korporacích nejsou v otázce jeho výkladu zajedno, judikatura soudů prozatím neexistuje a výklady právní veřejnosti rovněž nejsou jednoznačné.

Hysterie není třeba

Světlem na konci tohoto temného tunelu se zdá být ustanovení odstavce 5 paragrafu 777 ZOK. Obchodní korporace se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Tímto krokem se mohou obchodní korporace založené podle starého obchodního zákoníku vymanit z „klece" této staré úpravy a zcela přijmout za svůj nový zákon o obchodních korporacích. Jejich společenská smlouva, kterou v souvislosti s tímto krokem přijmou, se bude celá řídit jediným zákonem (ZOK), odpadne složité právní posuzování kompatibility společenské smlouvy a korporace může do budoucna bezproblémově benefitovat z vývoje zákona o obchodních korporacích.

Vzhledem k tomu, že režim ZOK nepřináší pro slušně podnikající obchodní korporace žádná významná negativa, si dovoluji tento krok doporučit těm společnostem, které kompatibilitu smluv zatím neřešily. Je sice pověstných „za pět dvanáct", do konce zákonné lhůty pro změnu stanov zbývá již jen několik dnů, nicméně lze předpokládat, že po 1. červenci k žádnému masovému postihu nedojde. Pokud by rejstříkový soud přistoupil k vynucení kompatibility, zašle společnosti nejdříve výzvu, kde uloží lhůtu k provedení revize společenské smlouvy. Věřím, že lhůty poskytnuté soudem budou dostatečné pro provedení změn. Masová hysterie, která nyní zesiluje, proto není na místě.
JUDr. Daniel Novotný, Ph.D. Advokátní kancelář Novotný & Partners, s.r.o.