Kontrolní razie proběhla za spolupráce České obchodní inspekce, Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVS), Celního úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen CÚ), Metrologického institutu-oblastní inspektorát Pardubice (dále jen ČMI) a Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj (dále jen OIP).

Předmětem kontroly bylo prověření obchodní sítě včetně provozoven veřejného stravování a poskytování taxi služeb města Jičína z hlediska dozorových kompetencí zúčastněných kontrolních orgánů.

Pracovníci České obchodní inspekce provedli celkem 23 kontrol v maloobchodních prodejních jednotkách a restauracích. Ve dvanácti provozovnách bylo zjištěno porušení předpisů. Dále byla provedena kontrola pěti čerpacích stanic včetně odběrů vzorků pohonných hmot. Výsledky zatím neznáme, výstup je závislý na výsledcích laboratorních rozborů. Celkem bylo zaznamenáno 17 porušení zákona o ochraně spotřebitele a o technických požadavcích na výrobky.
Porušení dozorovaných právních předpisů bylo zjištěno v 52 % z kontrolovaných subjektů.

O jaká prohřešky šlo nejčastěji: nedodržení deklarovaného objemu u prodávaných nápojů, neumožnění spotřebiteli překontrolovat si správnost prodaného objemu, nebo množství, protože prodávající v době kontroly neměl k dispozici úředně ověřenou výčepní nádobu, nebo váhu, neseznámení spotřebitele s konečnou platnou cenou před jednáním o koupi, neposkytnutí písemných informací k výrobkům v českém jazyce, nebo úplná absence povinných informací u výrobků, nevydání dokladu o zakoupení výrobku na žádost spotřebitele s předepsanými náležitostmi, používání měřidel v obchodním styku, která nebyla úředně ověřena. Dále pak u distributorů bylo zjištěno, že stanovené výrobky nabízené k prodeji nesplňují požadavky na stanovené označení.
V jedné kontrolované provozovně byla odhalena nabídka výrobků, které porušují některá práva duševního vlastnictví.

Ve spolupráci s Českým metrologickým institutem byla provedena kontrola taxislužby a bylo prokázáno, že byl používám taxametr bez platného úředního ověření.
V pěti případech bylo s kontrolovanými osobami porušení předpisů řešeno uložením sankce na místě. V sedmi případech bude zahájeno správní řízení v pravomoci ČOI.

Závady u taxi
V rámci státního metrologického dozoru byla provedena kontrola celkem u tří subjektů – jedna kontrola provozovatele taxislužby a dvě provozovny veřejného stravování. U provozovatele taxislužby kontroloři odhalili, že ověření taxametru je neplatné (propadlé), taxametr nezpůsobilý k ověření, takže taxi není možné provozovat. Uživatel obratem objednal servis a ověření taxametru.

V provozovnách veřejného stravování se kontrole podrobily váhy v kuchyních a výčepní nádoby, bez neshod.
Krajská veterinární správa navštívila sedm provozoven, nedostatky byly zjištěny ve dvou – jednou v maloobchodním prodeji masných výrobků a jednou v provozovně veřejného stravování.

Jednalo se o zboží s prošlou dobou minimální trvanlivosti, dále byly nedodržovány teploty při skladování masa a masných výrobků. V čínské restauraci razie odhalila nedostatky v provozní hygieně, byly nalezeny znečištěné pracovní plochy a nástroje, nevyhovující byl i způsob manipulace s uvařenými surovinami. Dále kontrola odhalila nedostatky v provozní dokumentaci. Tady může být udělena pokuta až do výše 50 milionů korun.

Šest pracovníků Celního úřadu provedlo patnáct místních šetření a ve všech případech byly kontroly negativní, porušení dozorovaných předpisů nebylo zjištěno.
Oblastní inspektorát práce zkontroloval u šestnácti subjektů dodržování zákona o zaměstnanosti. Zaměřili se především na kontrolu, zda zaměstnavatel neumožňuje výkon závislé práce bez uzavřeného pracovněprávního vztahu (tedy nelegální zaměstnávání).

Inspektorát práce
Při provedených kontrolách pracovníci inspektorátu zaznamenali u jednoho subjektu fakt, že zaměstnavatel u dvou osob nesplnil povinnost při nástupu do zaměstnání cizinců nahlásit tento fakt příslušnému Krajskému pracovišti Úřadu práce ČR. Za toto porušení zaměstnavateli hrozí sankce až do výše sto tisíc korun. Jiný zaměstnavatele zase neměl na pracovišti kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu svého zaměstnance.
Za toto porušení mu hrozí sankce až do výše půl milionu korun. Nelegální zaměstnávání podle § 5 písm. e) nebylo při provedených kontrolách zjištěno.  (fš, kov)