Rada města schválila Plán údržby zeleně města Jičína na rok 2024. Aby bylo možné reagovat na zkušenosti z praxe i na požadavky občanů, město Jičín také zpracuje vyhodnocení po skončení vegetační sezóny. Plán údržby zeleně je vydáván každoročně, je závazný pro Technické služby města Jičína a týká se celé plochy města. Projednala ho také Komise životního prostředí a ekologie. Plán rozděluje město Jičín podle intenzity údržby.

Technické služby města Jičína se věnují 168 hektarů travnatých ploch, více než 17 hektarům keřových porostů, 0,3 hektaru záhonů, 4 hektarům lesních porostů a 22 hektarům jiných porostů, jako jsou ruderální porosty, mokřady nebo plochy s bylinným pokryvem. Součástí je také ošetřování mobilní zeleně v nádobách nebo například způsob ošetřování stromů včetně ochrany mladých stromů proti okusu, způsob zálivky v období sucha nebo různých způsobů ořezu, což je podstatné opatření pro bezpečnost chodců.

V minulost se ve veřejném prostoru často diskutovalo o sečení. Již v minulých Plánech údržby zeleně byla přijata opatření, aby posek byl zajištěn, což občané požadují, ale aby bylo dodržováno i hledisko ekologické šetrnosti, což je rovněž častým požadavkem veřejnosti.

V závislosti na kategorii údržby a na vlivu přírodních podmínek, které mají vliv na intenzitu růstu a délku vegetačního období, se travnaté plochy sečou 2krát až 15krát ročně. Na extenzivních travnatých plochách neprobíhá sběr posečené travní hmoty, nýbrž se se ponechává ležet na ploše. V Zámeckém parku se trávníky ošetřují proti mechorostům jarním vápněním trávníku, poté je ošetřen vertikutací, při které sekačky rozřezávají a vyčesávají zplstnatělé části travního drnu, narušuji širokolisté plevele a vytrhávají zbytky mechů. Na půdním povrchu se tak vytvoří ideální podmínky pro odnožování trav, příjem vody a živin. Tam, kde pro vertikultaci zůstávají větší obnažené plochy, se realizuje dosívání.