Firma od května 2018 do října 2019 soustředila téměř 16 tisíc tun odpadní výkopové zeminy za účelem rekultivace na pozemku v katastrálním území Ostroměře. Ten ale nebyl k nakládání s odpady určen. „Podle zákona o odpadech je původce odpadů povinen nakládat s nimi pouze v zařízeních k tomu určených,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové. Podle Trávníčka šlo o nedbalost a nedostatečnou znalost právních předpisů.

„Obviněnému nebylo známo, že k tomu, aby mohl s odpady nakládat na předmětných pozemcích, musí disponovat platným souhlasem příslušného krajského úřadu. Z předložených dokladů také vyplývá, že mohl být k převzetí odpadu finančně motivován, protože převzal odpadní výkopovou zeminu za úplatu, se kterou bylo nakládáno v rozporu se zákonem,“ řekl Trávníček.