Pane majore, jaká je momentální situace v náboru do armády? Oddělení náboru Krajského vojenského velitelství zahájilo činnost od 1. ledna 2006 a navázalo na působení Rekrutačního střediska Armády České republiky (AČR). Nadále spolupracuje s úřady práce a školami na teritoriu Královéhradeckého kraje a poskytuje veřejnosti informace o možnostech studia na vojenských školách a o vstupu do služebního poměru vojáka AČR.

Vojenské školy se tradičně těší stálému zájmu ze strany veřejnosti. Z kraje se každým rokem hlásí více než 50 uchazečů, a to i přes poměrně náročný vstupní proces, který kromě vlastních přijímacích zkoušek zahrnuje i testy fyzické zdatnosti a komplexní zdravotní prohlídku. Přímým náborem bude AČR v letošním roce doplňovat nově vytvářené útvary v relativně velkém rozsahu. Jedná se o stovky míst v základních funkcích, což případným zájemců otevírá velké šance na dobré umístění.

Můžete našim čtenářům sdělit základní požadavky kladené na uchazeče? Požadavky vycházejí ze zákonných norem - je to občanství České republiky, trestní bezúhonnost, fyzická zdatnost a zdravotní způsobilost, dosažené středoškolské vzdělání minimálně s výučním listem. Počáteční administraci vstupu do služebního poměru, která probíhá na oddělení náboru Krajského vojenského velitelství, zvládají uchazeči vcelku dobře.

Náročnější etapou výběru je pak návštěva Oddělení pro výběr personálu v Praze nebo v Olomouci, kde uchazeč absolvuje testy fyzické zdatnosti, podrobnou lékařskou prohlídku včetně psychotestů, a nakonec rozhovor s profesním poradcem, při kterém se řeší jeho konečné zařazení u vojenského útvaru nebo zařízení. Celý výběr je na základě dobrovolné účasti, každopádně vždy s konkrétními výsledky. Nově přijatý voják se musí podrobit základnímu výcviku se zaměřením na fyzickou přípravu a základní znalosti a dovednosti, což je například pořadová, taktická a střelecká příprava. Dosahované výsledky jsou ověřovány formou testů.

Na co se armáda v současnosti zaměřuje?
Mezi priority určitě patří plnění spojeneckých závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a účast v zahraničních misích, kde se plně projevuje profesionalita a odpovědný přístup příslušníků ozbrojených sil. To bude i nadále klást nároky na případné zájemce o službu, potažmo na jejich výběr.

Co dělat, má–li mladý člověk zájem o službu v armádě, ale nechce nebo nemůže být vojákem – profesionálem? Potom se může stát příslušníkem aktivní zálohy ozbrojených sil, která je prioritně určena pro doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, rovněž i při řešení nevojenských krizových situací – živelných pohrom a odstraňování jejich následků. Podmínky vstupu rovněž stanoví zákon a zařazení do aktivní zálohy je řešeno dohodou, služba je konána formou vojenských cvičení.

Kde může zájemce získat bližší informace o vstupu do služebního poměru vojáka nebo do aktivní zálohy? Základní poznatky mohou zájemci získat na bezplatné informační lince 800 154 445, nebo na internetových stránkách www.novakariera.cz a rovněž přímo u nás, na oddělení náboru Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové na Velkém náměstí č. 33. Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a středa od 8 do 17 hod., úterý a čtvrtek od 8 do 16 hod., telefonické dotazy zodpovíme na linkách 973 251 451 až 455.
Děkujeme za rozhovor. Míla Pour