Za devizy ZVÚ bude víc zboží v Prioru

Hradec Králové/ Z podnětu OV KSČ byla ustavena komise pro řešení nedostatků na trhu. Obrátila se na organizace. Iniciativně přistoupili k tomuto požadavku ve státním podniku Prior a kombinátním podniku ZVÚ. Předmětem spolupráce je uvolnění devizových prostředků z exportu a dovoz spotřebního zboží. Nabídku obchodního domu obohatí 100 mrazniček z Jugoslávie. Výměnné akce Prioru přispějí ke zvýšení sortimentu. Z Polska to bude kosmetika a bižuterie, z NDR obuv, dětská konfekce, z Bulharska šampóny a keramika, z Rumunska sportovní potřeby a nábytek, z Maďarska prací prášky…
Nové Hradecko, 11/1989

Komentář Pochodně

Optimální využívání pracovní doby je jedním znejdůležitějších zdrojů rezerv rozvoje ekonomiky. O tom sice víme, často tento fakt připomínáme, ale jak vypadá skutečnost? Ve východočeských podnicích se za uplynulých devět měsíců situace vtéto oblasti naopak zhoršila. Použitelný fond pracovní doby za toto období dosáhl pouze 90,9 procenta, což bylo o 0,7 bodu méně, než ve srovnatelné době předchozího roku.

Tendence zhoršeného využití pracovní doby je obecná, jen ve třech zpatnácti průmyslových odvětví, zastoupených ve Východočeském kraji (průmysl paliv, dřevozpracující a polygrafický průmysl) se podařilo udržet úroveň předcházejícího období.

Za devět měsíců letošního roku se použitelný fond pracovní doby snížil ve čtyřiapadesáti organizacích, zlepšilo se pouze osm organizací. Mezi ty podniky, které pracovní dobu využívají méně, se řadí Cementárny a vápenky Prachovice, státní podnik Orličan Choceň, Technometra Semily a Výzkumný ústav bavlnářský vÚstí nad Orlicí. Naproti tomu nejvýraznější zlepšení bylo ve státním podniku Prefa Pardubice a vkoncernovém podniku Elton Nové Město nad metují. Celkem čtyřicet průmyslových organizací vletošním třetím čtvrtletí zaznamenalo nižší využití pracovní doby, než je samotný průměr Východočeského kraje.

Jak zuvedených údajů vyplývá, nedosáhl kraj za tři čtvrtletí vtéto oblasti příznivých výsledků. Naopak ve vyšším využívání pracovní doby přetrvávají nedostatky.

Ing. Pavla Čásenská, Krajská správa ČSÚ, Hradec Králové

Pochodeň, 8. listopadu 1989

Příklad je nejlepší agitací

Děčínští plavci posilují řady komunistů
Děčín/ „Co je pro náš kolektiv plavců v těchto dnech charakteristické?“ zamýšlí se nad otázkou místopředseda ZO KSČ závodu Zahraniční plavba Čs. plavby labsko­oderské Jaroslav Vávra a vzápětí odpovídá: „Zcela určitě snaha zlikvidovat manko v objemu přepravovaného zboží a dobrá vůle dát společnosti to, co od nás očekává a požaduje…“
…Okresní kontrolní a revizní komise KSČ se zabývala otázkou, co je příčinou houževnatého zaujetí plavců pro plnění pracovních povinností. Jaké autoritě se tedy těší komunisté a jejich stranická organizace? Ale hlavně: co mladí, budoucí lodivodi a kapitáni? …
Ve stranické organizaci děčínských plavců si znovu a znovu ověřují známou pravdu, že osobní přístup, pevné postoje komunistů ke všem naléhavým otázkám dneška jsou nejúčinnější agitační silou…
Rudé právo, 11/1989

Zkušenosti komunistů hradeckého ČKD: Záměry do praxe

Vosmi základních stranických organizacích zjedenácti již jednali komunisté zČKD, závodu Hradec Králové na výročních členských schůzích o dalších úkolech a opatřeních směřujících kzlepšení práce.

Významnou pozornost přitom věnovali také konsolidačnímu programu, který byl vpolovině letošního roku vyhlášen ve všech provozech závodu.

Vesměs, jak nám potvrdil předseda celozávodního výboru KSČ soudruh Zdeněk Vaněček, byly zprávy na výročních jednáních velmi kritické, otevřeně ukazovaly na problémy a nedostatky, ale i na východiska, jak je řešit. Zaznamenali zde také vyšší účast než vpředcházejícím období a aktivnější přístup členů a kandidátů ZO KSČ kdiskusi. Dobré poznatky a zkušenosti přinesly například výroční členské schůze komunistů první základní organizace ze slévárny I. A ZO KSČ číslo pět ztechnického úseku. Také členové ZO KSČ číslo 7 ze slévárny tři, kteří se sešli na výročním jednání toto pondělí, vedle kladných výsledků náročně posuzovali oblasti, kde se jim práce nedaří. Usilovat budou kupříkladu o vyšší kolektivnost včinnost nově zvoleného výboru, o zaktivizování tří brigád socialistické práce na provozu, o důsledné uplatňování vedoucí úlohy strany vůči hospodářskému vedení. Na druhou stranu ocenili iniciativu pracovních kolektivů i přínos brigádní formy organizace práce a odměňování, kterou tady uplatňují od druhého pololetí roku 1987. Výsledkem je úspěšné zabezpečování úkolů státního plánu i konsolidačního programu.

„Také přijatá usnesení orientují stranické organizace správným směrem. Dá se tedy říci, že jsou vytvořeny předpoklady ke zkvalitnění práce. Rozhodující však bude vlastní realizace. Vždyť i dříve jsme stanovovali správné záměry, ale jejich uskutečňování vpraxi zaostávalo,“ řekl nám na závěr soudruh Zdeněk Vaněček.

Pochodeň, 8. listopadu 1989

Zpráva ze zasedání předsednictva OV KSČ

Hradec Králové 7. listopadu – Předsednictvo OV KSČ projednalo připravenost ZVÚ a ERAM Hradec Králové na zavedení nového hospodářského mechanismu od 1. 1. 1990. Se složením účtů vystoupili ředitelé podniků soudruzi Josef Peringer a Miroslav Volf. Stav, který přetrvává vdodavatelsko-odběratelských vztazích, mimořádně komplikuje konkurenceschopnost ZVÚ na vyspělých trzích. Přesto má podnik dostatečnou zásobu práce. Až na drobné nedostatky je jasný výrobní program a zakázkové krytí do roku 1991. Na další období hledají ZVÚ perspektivní výrobní a odbytový program. Mnohem více se bude orientovat na vývoj zařízení pro ekologii, biotechnologii a zplyňování uhlí. Podnik však nemá pouze problémy objektivního charakteru. Jsou přijata opatření ke zkvalitnění vnitřního systému. Jde o zásadní řešení trvalých problémů vpřekračování limitu zásob, prohloubení autority plánu, plánovací disciplíny a zlepšení organizátorské a řídící práce.

Předsednictvo OV KSČ ocenilo, že program zpracovaný hospodářským vedením byl přijat po celé oblasti činnosti podniku včetně vyjasnění rozvoje podniků do roku 2005, kádrového zabezpečení a je doplněn o postup vycházející zprojednání vpracovních kolektivech. Jako hlavní úkol nejbližšího období je zabezpečení plánu roku 1989 a kvalitní příprava plánu roku 1990. Důraz je položen na projednání úkolů spracujícími. VZO KSČ se hlavní péče věnuje zabezpečování chozrasčotu na jednotlivých provozech a odděleních.

Nové Hradecko, 14. listopadu 1989

TO NENÍ FAKT, TO SE DOOPRAVDY PSALO…

Stanovisko účastníků aktivu členů a kandidátů OV KSČ, členů OKRK KSČ a předsedů ZO KSČ z25. 11.

Podporujeme usnesení mimořádného zasedání ÚV KSČ, které zabraňuje stupňování neklidu mezi lidmi. Voláme po vytvoření prostoru pro skutečně rozumem podložené návrhy na řešení úkolů a problémů vokrese od nejširších vrstev občanů.

Všechny komunisty zavazujeme: neuzavírat se do sebe, nesvolávat zbytečné schůze, ale hovořit rozvážně slidmi, zejména mladými, a jejich požadavcích. Oprávněné podpořit – protisocialistické jednoznačně odsoudit. Nepřipustit stávky, rozvrat ekonomiky, přesvědčováním a především osobním příkladem vyjádřit čestný postoj komunisty.

Požadujeme bezprostředně svolat vedoucí tajemníky krajských a okresních výborů KSČ a za řízení předsednictva ÚV KSČ projednat aktuální situaci ve společnosti i ve straně po mimořádném plénu ÚV KSČ. Přijmout závěry, které budou akceptovat a přijatelné požadavky studentů, a těmi oddělit od sebe poctivé a svedené lidi od těch, kterým jde o zvrácení poměrů před únor 1948.

Zář 28. listopadu 1989

Na sobotním aktivu stranických funkcionářů byli vdiskusi vyzvání komunisté zVýchodočeského divadla, aby vprůběhu dne při příležitosti shromáždění před budovou divadla sdělili veřejně svůj postoj ksoučasné situaci

Zář úterý 28. listopadu 1989

Čtvrtá základní organizace KSČ při krajské správě SNB vHradci Králové: Vyjadřujeme plnou podporu kursu přestavby směřující ke zdokonalení a posílení socialismu vnaší zemi. Zároveň jsme pobouřeni útoky na komunistickou stranu, na státní orgány, na čestné komunisty i bezpartijní.

Odsuzujeme nátlakové akce a výzvy knim. Považujeme zneužívání mládeže kútoků na socialistické základy Československa za politický avanturismus. Stávky nic nevyřeší, destrukce ekonomiky nemůže být cílem socialistické společnosti.

Rozhodně protestujeme proti porušování klidu a veřejného pořádku a voláme po jednotě všech poctivých pracujících vboji proti antisocialistickým silám. Žádáme vedení strany a státu, aby veřejně zaujalo jasné a zásadní stanovisko ksoučasné situaci a přijalo účinná opatření kzajištění podmínek pro budování socialistické společnosti u nás.

Řada znašich členů zažila období krizových let 1968 – 1969, kdy byla napadána také Bezpečnost. I vsoučasné době existují útoky na příslušníky SNB, manželkám některých znich je vyhrožováno fyzickou likvidací, vnemilosti jsou na školách jejich děti. To je také demokracie?

Jsme pro konstruktivní diskusi, která však musí směřovat kposílení socialismu, a ne kjeho destabilizaci. Podle našeho názoru se současná situace nemůže řešit mocenskými, ale zcela jednoznačně politickými prostředky.

Žádáme představitele sdělovacích prostředků, aby informovali veřejnost a neposkytovali prostor lidem, kterým jde o likvidaci socialismu.

Rudé právo 25. listopadu 1989