Vznik Střediska: Středisko rané péče Sluníčko vzniklo transformací Střediska dětské sociální péče a také jako reakce na vznikající Komunitní plán města a kraje Hradec Králové.
Zřizovatel: Oblastní charita Hradec Králové
Kontakt: : 777 721 642 nebo 495 260 732
e-mail:
slunicko@hk.caritas.cz


Kontaktní osoba:
• vedoucí střediska, spec. pedagog: Mgr. Radka Odehnalová
• spec. pedagog: Mgr. Lenka Zemánková
• sociální pracovnice: Martina Dostálová, DiS


Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi se speciálními potřebami z důvodů zdravotního postižení (mentální, tělesné), ohrožení vývoje různými dalšími okolnostmi, nebo s kombinovaným postižením od 0 do 7 let věku dítěte
Přehled poskytovaných slu〜žeb:
• návštěvy odborných poradců v rodině za účelem konzultace
• podpora psychomotorického vývoje dítěte, odborné a praktické rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem
• sociálně-právní poradenství, pomoc při zajištění práv a nároků v oblasti sociálně-právní
• pomoc při jednání s úřady dle aktuální potřeby
• pomoc při výběru a zajištění vhodných stimulačních hraček, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
• půjčování didaktických a stimulačních pomůcek, odborné literatury
• zajištění návštěvy psychologa nebo psychoterapeuta v rodině – dle potřeby
• logopedická péče formou návštěv logopeda v rodině
• zprostředkování kontaktů nebo konzultací s dalšími odborníky dle aktuální potřeby
• pomoc při výběru vhodného předškolního nebo školního zařízení
• průběžné vyhledávání a poskytování informací užitečných pro rodinu s dítětem se speciálními potřebami
• telefonické konzultace dle potřeby
• odborné přednášky
• hipoterapie, canisterapie


Přehled připravovaných služeb:
• rozšiřování sortimentu stimulačních a lokomočních pomůcek
• rehabilitační plavání
• psychorehabilitační pobyty pro matky s dětmi


Tyto služby poskytujeme:
zdarma
převážně u vás doma - v přirozeném prostředí dítěte
diskrétně a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
v souladu se Standardy rané péče


Území, v němž je služba poskytována (dosah služby): Královéhradecký kraj
• naše klientské rodiny jsou například z Trutnova, Vamberka, Broumova, Nového Byd〜žova atd.


Celkem uživatelů: 35 (v současné době)
• kapacita až 50 uživatelů
Specifikace nabízených služeb:
cílem je zlepšení kvality života dítěte se speciálními potřebami a podpora jeho rodiny, snížení negativních vlivů postižení na kvalitu života dítěte a rodiny, optimalizace a podpora vývoje dítěte – podpora rozvoje všech schopností dítěte s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením nebo ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nedonošenost, nízká porodní váha apod.) ve věku od 0 do 7 let věku dítěte, integrace dítěte do kolektivu.


Informace o činnosti organizace:
činnost střediska je podpořena ministerstvem práce a sociálních věcí, Magistrátem města Hradec Králové a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.


Důležité změny v roce 2007
• Získání „Garance kvality“ od Společnosti pro ranou péči Praha
• Zajištění hipoterapie a nákup stimulačních pomůcek díky Nadaci Via a společnosti T-Mobile
• Získání finančních prostředků na nákup ergo〜te〜rapeu〜tických pomůcek ze sbírkového projektu Pomozte dětem!
• Rozšíření vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků o sociální pracovnici a poradce rané péče
• Rozšíření sortimentu stimulačních a lokomočních pomůcek
• Navázání spolupráce se stacionáři, mateřskými školami, sociálními úřady, firmami s kompenzačními pomůckami
• Zakoupení osobního automobilu
• Účast na různých seminářích a prezentace Střediska
• Absolvování odborných kurzů vedoucích ke zvýšení kvalifikace
• Pořádání přednášek VŠ studentům oboru Speciální pedagogika
• Účast na seminářích Asociace pracovníků v rané péči
• Absolvování rekvalifikačního kurzu “Poradce rané péče“ pořádaného Diakonií CČE ve spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči


Spolupráce s jinými organizacemi:
SPC Dítě - pro děti s Downovým syndromem (Štíbrova, Praha 8), Speciální MŠ - logopedická Hradec Králové, Spolupráce s obvodními pediatry, psychology, logopedy v Královéhradeckém kraji, Sdružení pro ranou péči Pardubice, Středisko rané péče Havlíčkův Brod, Středisko rané péče Kutná Hora, Středisko rané péče Vrchlabí, Středisko rané péče Praha (pro děti se zrakovým postižením), Asociace pracovníků v rané péči, Help centrum, Meyra, Tyfloservis Hradec Králové, Dětský denní rehabilitační stacionář HK, Prointepo - SPC HK, Skok do života, Daneta, Odbor soc. - právní ochrany dětí HK, Azylový dům pro matky s dětmi, Sociální úřady Královéhradeckého kraje, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, Dětská klinika HK, MŠ Tyršova Vamberk, Speciální MŠ Láň Rychnov nad Kněžnou a další.