Jednou ze zásadních je ta, že uchazeči, vedenému na Úřadu práce (ÚP) déle než dva měsíce, má být nabídnuta veřejná služba. Pokud ji bez vážných důvodů odmítne, bude vyřazen z evidence. Jestliže se bude jednat o klienta, který je zároveň osobou v hmotné nouzi, nebudou mu tyto dávky vypláceny. Do evidence uchazečů o zaměstnání může být takový člověk znovu zařazen nejdříve po uplynutí šest měsíců ode dne vyřazení.

Veřejná služba

Veřejnou službou je míněna pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblasti životního prostředí, udržování čistoty ulic a dalších veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče.

Jiřího Rady, ředitele kontaktního pracoviště v Jičíně, jsme se zeptali, jak bude tato část zákona realizována: „Pokud je uchazeč v evidenci déle jak dva měsíce a odmítl by námi nabídnutou veřejnou službu bez vážného důvodu, tak ho opravdu vyřadíme. Rozhodně to neznamená, že hned v lednu budeme nabízet veřejnou službu všem klientům evidovaným déle než dva měsíce. Budeme se orientovat spíše na dlouhodobě nezaměstnané, pobírající zároveň dávky hmotné nouze, a na ty, kteří jsou opakovaně v evidenci v posledních třech letech v součtu déle než jeden rok.“

Krajská pobočka úřadu práce musí vyhledat a smluvně zajistit subjekty, které budou veřejnou službu zajišťovat.

Dosud to byla hlavně města, obce a jejich příspěvková zařízení, především Technické služby, kam byli umisťováni nezaměstnaní například kvůli úklidu obce nebo údržbě veřejné zeleně na základě uzavřené dohody o dvaceti až třiceti hodinách měsíčně.

Uchazeči nepobírali mzdu, ale od státu dostali vyšší dávku hmotné nouze.

Po novu: za veřejnou službu již nezískají zvýšení dávky a odpracovat mohou maximálně dvacet hodin týdně.  „Zatím přesně nevíme, kolika lidí se to bude týkat a jaké práce budou vykonávat, předpokládáme, že začátkem roku bude pokračovat spolupráce se subjekty, které zajišťovaly veřejnou službu doposud a zhruba ve stejném rozsahu, současně probíhají jednání a příprava dohod s těmito i dalšími zaměstnavateli, kteří budou veřejnou službu pro klienty zajišťovat.“ A dodává:

„Chceme se soustředit na dlouhodobě evidované žadatele a také na ty, kteří již veřejnou službu vykonávají, budeme se také snažit přizpůsobit umístění uchazečů jejich bydlišti,“ pokračuje dále Jiří Rada.

Projekt DONEZ

Úřad práce pravidelně kontroluje všechny klienty, zařazené ve své evidenci. Jsou totiž i tací, kteří si neplní své povinnosti, či si přivydělávají nelegálním zaměstnáním. Ti se pak musí hlásit na kontaktním místě v rámci projektu DONEZ (docházka nezaměstnaných).

Klienti zařazení do tohoto projektu se pak musí hlásit na kontaktním místě veřejné správy - Czech Point. Zatím je v projektu zařazeno zhruba 100 uchazečů z jičínského okresu, kteří na kontaktní místo docházejí dvakrát týdně. Místo a čas mají stanovené díky systému, který jim je náhodně vygeneruje po každé návštěvě. Zaměstnanci ÚP mají náhled do systému a kontrolují docházku.

„Pokud zjistíme, že klient kontroly ignoruje a nebo když nevysvětlí, proč se na kontaktní místo nedostavil ve stanoveném termínu, zahájíme s ním správní řízení a případně ho vyřadíme z evidence,“ sděluje dále Jiří Rada. Další novinkou v činnosti úřadu práce je převod nových agend dosud zajišťovaných městskými úřady. Jedná se o dávky pro občany v hmotné nouzi, dávky pro osoby zdravotně postižené a příspěvky na péči. V Jičíně pracoviště naleznete v Havlíčkově ulici, v Lázních Bělohradu a Kopidlně pak na stávajících pracovištích státní sociální podpory.

Evidovaných uchazečů o práci je za listopad 2769, v prosinci je očekáván nárůst kvůli ukončení sezonních prací především ve stavebnictví. Škaloudová Pavla