Sdružení místních samospráv informovalo v návaznosti na výsledky II. Republikového shromáždění SMS ČR obce a žádalo: „Jak jistě víte, Ministerstvo financí ČR nechalo zpracovat Vysokou školou ekonomickou (VŠE) analýzu financování výkonu státní správy a samosprávy obcí a měst z celé ČR.

V průběhu roku 2008 bylo VŠE zkoumáno financování přenesené státní správy a samosprávy jak v jejich příjmové, tak i výdajové části. Základní zjištění analýzy podle SMS ČR odkrylo nedostatečné financování výdajových nákladů obcí a měst pod 100 tis. obyvatel a nesystémovost stávající právní úpravy financování samospráv.

Analýza VŠE sloužila jako podklad návrhu Sdružení místních samospráv na změnu financování obcí a měst ze sdílených daní. Analýza zřetelně prokazuje, že všechny samosprávy mají přibližně 40% výdajů na jednoho obyvatele stejné bez ohledu, zda jde o malou obec, městečko či velké město. Dnes se však rovným dílem dělí pouze 3% sdílených daní. To je zcela neodůvodněný nepoměr; 40% výdajů na občana je stejných bez ohledu na velikost obce či města, avšak pouze 3% daní se dělí koeficientem rovnosti.

Z šetření vyplývá, že všechny obce a města vykazují následující typy výdajů:
– výdaje významně vyšší u velkých měst na jednoho obyvatele a nižší u menších měst a obcí (bezpečnost, doprava a infrastruktura, kulturní a sportovní vyžití)
– přibližně stejné výdaje na obyvatele bez ohledu na velikost obce (zbylé výdaje)
– výdaje nižší u velkých měst na jednoho obyvatele a vyšší u menších měst a obcí (výdaje na požární ochranu, odvádění a čištění odpadních vod, veřejné osvětlení, výdaje na zajištění pitné vody a další okruhy činností menších samospráv).

Dnes tyto zvýšené či stejné výdaje obcí a měst pod 100 tis. obyvatel nejsou odpovídajícím způsobem zohledňovány. Čtyři největší města jsou příjmově naddimenzována, neboť na svých 20% obyvatel získávají téměř polovinu všech prostředků určených všem obcím a městům. Ostatních více než 6600 obcí a měst pod sto tisíc obyvatel je diskriminovaných, neboť v nich žije 80% obyvatel, přesto získávají pouze menší polovinu prostředků.

Návrh sdružení na odstranění diskriminace financování samospráv: Podle závěrů Analýzy VŠE připravilo Sdružení místních samospráv návrh na změnu dělení sdílených daní mezi všechny obce a města, které jednomyslně schválilo II. Republikové shromáždění SMS ČR v dubnu v Jihlavě. Podstata návrhu SMS je jednoduchá. Dělit sdílené daně podle pravidel, která budou respektovat zjištěné výdaje obcí u jednotlivých činností.

Návrh:
• Odstraňuje diskriminaci občanů všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel.
• Posiluje rozpočty všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel o částku celkem 21 mld. Kč, v průměru na jednoho obyvatele o částku 2,5 tis. Kč, tedy u obce s 1000 obyvateli přibližně o 2,5 mil. Kč ročně navíc (oproti stávajícímu příjmu na občana ve výši 7180 Kč zvyšuje podíl na občana na 9 700 Kč ročně).

• Největší nárůst vykazují obce a menší města s počtem obyvatel 1500 – 5000 obyvatel, kde ze současných 6900 Kč na obyvatele příjem dle nového návrhu činí 10 370 Kč, tedy + 3500 Kč na jednoho obyvatele v této velikostní kategorii obcí, celkové navýšení v této kategorii obcí a měst činí 4,87 mld. Kč ročně. Stejně pozitivní dopad přináší i pro kategorii statutárních měst pod 100 tis. obyvatel (Liberec, Ústí n. Labem, České Budějovice, Zlín, Hradec Králové, Pardubice…), kde všech 16 měst získává na 1 obyvatele 1700 Kč navíc (celkem 2 mld. Kč). I u těchto měst bylo zjištěno, že jsou v dnešním způsobu financování obcí neodůvodněně znevýhodněny.

• Na novém systému získává celkem 6036 obcí a měst z celé ČR celkem 21 mld. Kč, záporný dopad jde na vrub čtyř největších měst, která ze systému neodůvodněně získávala násobně vyšší příjmy.
• Nemá negativní dopad na státní rozpočet, neprohlubuje deficit.
• Zachovává stávající motivační prvky zákona o rozpočtovém určení daní. Nový systém dělení se týká pouze rozdělení sdílených daní.
• Umožňuje všem obcím a městům odpovídající rozvoj pro následující roky, kdy již nebude štědrý evropský rozpočet dotovat rozvojové aktivity v zemi.

Celý návrh SMS ČR naleznete také na našich stránkách www.smscr.cz
Zároveň Vás informujeme, že jsme zahájili jednání napříč politickým spektrem ohledně změny stávajícího zákona o rozpočtovém určení daní a podpoře návrhu SMS ČR.

Věříme, že tak zahájíme kroky pro napravení současného modelu dělení prostředků. Přípravná fáze SMS ČR již byla ukončena a přistupujeme nyní ke konkrétním aktivitám směřujícím k odstranění diskriminace. (SMS ČR)

„Jsme také členy tohoto sdružení, a tento týden v úterý jsme rovněž umístili při vjezdu do obce ceduli Daňově diskriminovaná obec,“ informuje starostka Lukavce Jaroslava Kazdová. Další vývoj či úspěšnost této iniciativy ukáže čas.