Názvy organizací tělocvičná jednota a tělovýchovná jednota není možné chápat jako synonyma a svévolně je zaměňovat, jak se to bohužel ve značné míře děje v našich komunikačních zdrojích.
Tělocvičné jednoty Sokol byly založeny v Čechách v roce 1862. Mezi prvními sedmi jednotami založených v tomto roce byly i Tělocvičné jednoty Sokol v Nové Pace a v Jičíně. Tělocvičné jednoty ve své podobě působily prakticky až do roku 1949, se dvojím nuceným přerušením činnosti v první a druhé světové válce.

Po únorových událostech v roce 1948 bylo zahájeno sjednocování československé tělovýchovy a sportu. Z tohoto důvodu vznikl 14. července 1949 Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport (SÚTVSO). Jeho prvním sjednocovacím krokem měly být nejpozději do 1. ledna 1949 sloučeny pod sokolské jednoty ostatní tělocvičné jednoty a sportovní kluby.

Tak se veškeré sportovní dění soustředilo v sokolských jednotách, což platilo až do roku 1952, kdy byl schválen nový zákon o tělesné výchově a sportu. V rámci ustanovení tohoto zákona došlo k utvoření dobrovolných sportovních organizací (DSO) při odborových svazech (DSO Spartak, Slavoj, Jiskra, Tatran, Baník, Dynamo, Slovan, Lokomotiva, Slavia, Rudá hvězda). Vesnickým jednotám byl ponechán název Sokol. Ve městech a větších obcích bylo ustaveno více dobrovolných sportovních organizací. Tím prakticky došlo ke zrušení České obce sokolské.

Další změna nastala v roce 1957, kdy 3. - 4. března byl ustaven Československý svaz tělesné výchovy a sportu, který svoji podobu udržel až do roku 1990. V roce 1962, kdy tvrdá poúnorová politika se již začala pomalu uvolňovat, dovolilo ústředí ČSTV z důvodu stoleté tradice novopacké Tělovýchovné jednotě Spartak přejmenování na původní název Sokol.

Po sametové revoluci byl 11. března 1990 v České republice ustaven Český svaz tělesné výchovy, ve kterém nadále působily organizace s různými názvy jako Spartak, Jiskra a také u vesnických organizací Sokol. Zároveň docházelo k obnovení tělocvičných jednot zrušených v padesátých letech. Z tohoto důvodu se na scéně objevily dvě organizace s podobným názvem, a to Tělocvičná jednota Sokol a Tělovýchovná jednota Sokol. Celou tuto situaci komplikují i zkratky TJ, které jako označení Tělocvičná jednota resp. Tělovýchovná jednota jsou uváděny před názvem Sokol.

Závěrem lze říci, že Tělocvičná jednota Sokol patřící pod Českou obec sokolskou, i když se silně modernizuje, navazuje po nuceném přerušení čtyřiceti let na ideály svého zakladatele dr. Miroslava Tyrše. Tělovýchovné jednoty Sokol vznikaly v roce 1952 na vesnicích z Tělocvičných jednot Sokol, jsou součástí Českého svazu tělesné výchovy, jehož předchůdcem byl Československý svaz tělesné výchovy ustavený v roce 1957.

Vzhledem k tomu, že v některých venkovských jednotách nedošlo po sametové revoluci k obnovení původního Sokola, nelze říci, že tyto jednoty navazují na tradici zrušených sokolských jednot v padesátých letech, kdy nedošlo pouze k přejmenování, ale i k ideologizaci této organizace. Míla Pour


Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) je dobrovolným sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení podle Zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb. ČSTV vznikl 11. března 1990 a jeho posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu. Subjekty sdružené v ČSTV si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.