Všechny tři varianty se totiž objevují v dokumentu Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, který má být veřejně projednán již 12. září letošního roku.

A odpůrcům superseverní varianty, nejdražší navrhované trasy rychlostní silnice, se to nelíbí.

„Jako všechna velká rozhodnutí i toto může v okurkové sezoně proběhnout k velké radosti krajských úředníků celkem nepozorovaně a tedy nekomplikovaně,“ pozastavila se na termíny projednávání Zdeňka Rákosová ze Železného Brodu.

Supersever

Superseverní varianta trasy R35 je nejnákladnější a podle lidí k přírodě nejdrastičtější varianta. Na úseku dlouhém zhruba 44 kilometrů předpokládá vybudování 9 tunelů a 39 přemostění. Prochází přitom například přírodním parkem Maloskalsko a údolím Jizery.

Pro Liberecký kraj jsou prospěšné pouze Severní a Superseverní varianta, mezi těmi se pravděpodobně bude rozhodovat. Severní trasa nejvíce zasahuje do chráněné oblasti Českého ráje, superseverní varianta je zase téměř dvojnásobně dražší.

„Zatím nelze říct, že se přikláníme k jedné nebo druhé možnosti. Mohu slíbit, že rozhodujícím jazýčkem na vahách bude především mínění místních obyvatel,“ řekl před nedávnem hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler. Superseverní varianta (nejdražší ze všech tří) vede od Rádelského Mlýna kolem Rychnova, Pulečného, Malešic dále kolem Bzí, Líšného nebo Malou Skálu až na Železný Brod a odtud směrem na Semily.

Varianta počítá s mnoha tunely a mosty. Například na trase mezi Malou Skálou a Brodem by vedla po mostech na vrcholcích kopců nad údolím Jizery. Prosmýkla by se mezi Brodem a Těpeřemi do tunelu Hrubá Horka.

„Určitě proti této variantě podáme námitku. Pro město by stavba znamenala jen velké zábory pozemků a v podstatě nic by nám nepřinesla,“ sdělil André Jakubička, starosta Železného Brodu.

Podle jeho slov by rychlostní silnice nepřinesla ani nové pracovní příležitosti.

„Město nemá žádné pozemky na rovině, kde by šla postavit větší fabrika. Navíc by nám superseverní varianta znamenala velký zásah do územního plánu, do dalšího rozvoje města,“ vysvětlil starosta.

Ostatně, proti superseverní variantě R35 se postavilo již v samých zárodcích plánu občanské sdružení Občané proti superseverní variantě R35. To právě v těchto dnech, po měsících relativního klidu, znovu projevuje aktivitu.

„Pokud budou Zásady takto schváleny, hrozí kdykoli, že prostým rozhodnutím ministerstva dopravy, vytvořením projektové dokumentace a schválením územního rozhodnutí příslušným speciálním stavebním nebo dopravním úřadem, bude tato varianta žít plným životem,“ vysvětluje sdružení.

„Naše sdružení mělo dne 11. srpna jednání ohledně připravovaných Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Naše tisková mluvčí nyní provádí potřebné kroky pro informování občanů prostřednictvím informačních médií,“ přislíbil další informace předseda sdružení Petr Hons.

Nejzazší termínem podání námitek proti dokumentu je právě okamžik veřejného projednání, tedy 12. září v 10 hodin v multimediálním sále Krajského úřadu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberecký kraj odmítá tvrzení o možnosti stavby superseverní varianty silnice R 35

Liberecký kraj striktně odmítá tvrzení Zdeňky Rákosové, které bylo otištěno v Krkonošském deníku v článku: Rychlostní silnici R35 vrací na scénu ve všech podobách, dne 17.8.2011.

„Paní Rákosová tvrdí že, jako všechna velká rozhodnutí, může v okurkové sezoně proběhnout schválení stavby superseverního koridoru rychlostní silnice R 35, a to k velké radosti krajských úředníků celkem nepozorovaně a tedy nekomplikovaně. To je ale zásadní omyl. Je nutné připomenout, že Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání schválilo pouze doporučení, a to ke stavbě severního koridoru silnice R 35. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) navíc obsahuji řešení kapacitní silnici S5, jejíž označení vyplývá z Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) a nikoliv rychlostní komunikaci R35. To, že ZÚR pracují se všemi variantami silnice S5 v rámci Libereckého kraje vyplývá z požadavku z jednání s Ministerstvem životního prostředí, neboť dosud není zpracována "Územní studie", kterou pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj v součinnosti s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a dotčenými kraji,“ řekl radní LK Zdeněk Bursa..

Na základě úkolu plynoucího z Politiky územního rozvoje jejímž cílem je provést výběr koridoru kapacitní silnice S5 s ohledem na území CHKO Český ráj a lokality soustavy Natura 2000, včetně stanovení podmínek územní ochrany. Přesto, že tento úkol měl být splněn v roce 2010, dosud Územní studie není zpracována, a proto, jsou v ZÚR obsaženy varianty S5 , a to severní a superseverní.

„Pokud jde o proces projednání ZÚR, pak přes veškeré snahy krajského úřadu dosáhnout dohod s povinnými dotčenými subjekty v krátkém termínu, došlo k časovému posunu v jejich projednání. V současné době je tato fáze projednání s dotčenými orgány dokončena, a proto mohl být konečně návrh ZÚR zveřejněn na webových stránkách odboru ÚPSŘ na (www.oupsr.kraj-lbc.cz <http://www.oupsr.kraj-lbc.cz/>), a zahájen proces veřejného projednání,“ doplnil Bursa.

V současné době probíhají informativní seznámení veřejnosti o procesu pořizování v Libereckém kraji, kdy jejich veřejné projednání s širokou veřejností se uskuteční po prázdninách dne 12. 9. 2011.

„Toto projednání nelze odkládat, neboť proces projednání musí být dokončen před koncem roku 2011, kdy ZÚR všech krajů musí být vydány do konce roku 2011. Tato povinnost je striktně stanovena v ust. § 187 odst. 3 z.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, včetně jeho novel, kde je zakotvena povinnost pořídit a vydat ZÚR do 5 let ode dne nabytí účinnosti stavebního zákona (účinnost od 1.1. 2007 ), tj. do konce roku 2011, je nutné tedy této zákonem stanovené povinnosti dostát,“ dodal Bursa.


Květa Šírová
oddělení tiskové a vnějších vztahů