Všeobecná zdravotní pojišťovna je pořádá pod názvem Mořský koník. Při příležitosti 15. ročníku akce poskytuje VZP svým klientům další slevy z ceny za pobyt, a to ve výši 1 %, 3 % a 5%, podle počtu zákonných zástupců pojištěných u VZP a délky jejich pojištění. Cena třítýdenního pobytu s intenzivním léčebným efektem tak začíná již od 6650 korun. Jedenácti turnusů letošního Mořského koníka se může zúčastnit až 4 320 dětí.


Pobyty v roce 2008 mohou absolvovat děti, které budou ke dni podání přihlášky pojištěny u VZP ČR, jsou chronicky nemocné některou ze stanovených zdravotních indikací a v roce 2008 dosáhnou věku alespoň 6 let (rok narození 2002) nebo v roce 2008 nejsou starší 17 let (rok narození 1991).
Musí být schopny respektovat podmínky léčebně-ozdravného režimu této akce a podmínkou je, že se neléčí nebo neléčily pro žádnou ze stanovených kontraindikací.

Dvě pobytová místa

Léčebně-ozdravné pobyty budou uspořádány ve dvou pobytových místech. V Řecku u Egejského moře je to hotelový komplex Mare Blue, V Republice Černá Hora u Jaderského moře se konají pobyty již od roku 2004 v hotelovém komplexu Plavi Horizont.


Celková cena pobytu na jedno dítě činí v roce 2008 pro neprázdninový turnus 27 000 Kč a pro turnus prázdninový 30 000 Kč.


V ceně je zahrnuto ubytování po dobu 3 týdnů v zařízení hotelového typu, letecká přeprava pro cestu tam i zpět včetně letištních tax, transfery do místa pobytů a zpět, stravování (5x denně = snídaně, oběd, večeře a 2x svačina), dostatečný pitný režim (2,5-3 l tekutin na osobu denně), pojištění pro cestu a pobyt a úrazové pojištění, doprovod (výchovných pracovníků, zdravotníků a sportovních animátorů v každém pobytovém místě), zajištění zdravotnické péče, sportovní a materiálně-technické vybavení pobytových míst, kompletní technicko - organizační zajištění celé akce.

 

 

Finanční příspěvek zákonných zástupců na pobyt jednoho dítěte se sice pro rok 2008 navyšuje, aleupříležitosti konání 15.ročníku akce dostávají od VZP klienti dárek vpodobě výroční bonusové slevy 1%, 3% nebo 5%. Skutečná vypočtená finanční spoluúčast (tj. částka po slevě) se tak pohybuje už od 6650 Kč po 15840 Kč. Výpočet finančního příspěvku zákonných zástupců ovlivňuje počet zákonných zástupců pojištěných uVZP vdobě podání přihlášky, soustavnost doby pojištění zákonných zástupců dítěte uVZP po dobu alespoň 5let, termín konání pobytu a volba pobytového místa, a samozřejmě výše výroční bonusové slevy – podle kategorie pojištěnců je zčástky odečtena sleva 1%, 3% nebo 5% (viz tabulka na konci zprávy).

Dítě může být kpobytu přijato pouze na základě řádně vyplněné, zákonnými zástupci podepsané alékařem potvrzené přihlášky. Přihlášky budou přijímat jednotlivá pracoviště VZP od 14.ledna 2008 do 29.srpna 2008. (Vpřípadě kapacitní naplněnosti turnusů bude příjem přihlášek ukončen dříve.)

 

 

Přihláška je formulářem VZP ČR azákonní zástupci ji mohou získat na internetu (www.vzp.cz) nebo na příslušné KP/ÚP, event. u lékaře, mohou si ji i okopírovat dle potřeby. Přihlášku vyplňují zákonní zástupci, registrující lékař (pediatr, praktický lékař pro dospělé) nebo specialista vní pouze doplní některé údaje asvým podpisem arazítkem potvrdí, že dítě nemá kontraindikace, event. že je schopno za určitých podmínek třítýdenní pobyt absolvovat. Před vyplněním přihlášky je samozřejmě vhodná konzultace sošetřujícím lékařem dítěte.

Vyplněný formulář přihlášky přinesou osobně oba zákonní zástupci (nebo osamělý rodič) na příslušnou KP/ÚP dle místa bydliště dítěte. Nemusí jít o trvalé bydliště dítěte, důležité je bydliště, kde je dítě registrováno u svého ošetřujícího lékaře. Při podání je nutno předložit průkazy totožnosti, průkazy pojištěnců zdravotní pojišťovny aevent. další potřebné doklady ovlivňující stanovení ceny apod. Se zákonnými zástupci dítěte bude sepsána smlouva, kterou musí podepsat oba, pokud nejde oosamělého rodiče. Pokud se jeden ze zákonných zástupců kpodpisu nemůže dostavit, je nutno, aby druhý předložil ověřenou plnou moc.

Další informace získáte na jednotlivých pobočkách VZP, emailové adrese info@vzp.cz, webových stránkách www.vzp.cz či infolince 844117777.

Finanční příspěvek zákonných zástupců – Mořský koník 2008

Je-li pojištěncem VZPČR

Finanční příspěvek při zařazení do

1. turnusů nebo turnusu 5.PH nebo 6.MB

2. turnusů nebo turnusu 5.MB

3. nebo 4. turnusů

 

 

1. turnusů nebo turnusu 5.PH nebo 6.MB

2. turnusů nebo turnusu 5.MB

3. nebo 4. turnusů

dítě nebo dítě + 1zák. zást.

11 000

14000

16 000

plná cena

10 890

13 860

15 840

po slevě 1%

dítě + 2 zák. zást. nebo osamělý rodič

9 000

12 000

14 000

plná cena

8 730

11 640

13 580

po slevě 3%

dítě + 2zák. zást. nebo osamělý rodič

min. 5 let u VZP

7 000

10 000

12 000

plná cena

6 650

9 500

11 400

po slevě 5%

Při pobytu vlokalitě Mare Blue u turnusů 1.-5. sevypočtená částka navyšuje o příplatek 1000 Kč.

Základními zdravotními indikacemi kúčasti dítěte na pobytech jsou následující diagnózy chronických onemocnění:

· psoriáza všech forem nebo rozsáhlejší atopický ekzém

· tzv. dermorespirační syndrom, tj. atopický ekzém vsouběhu schronickým onemocněním dolních cest dýchacích

· bronchiální astma ajeho podskupiny

· chronická obstruktivní plicní nemoc

· alergické onemocnění horních cest dýchacích způsobené pylem,

· chronický zánět vedlejších nosních dutin,

· opakované katary dýchacích cest.

Pobytů se dále mohou zúčastnit iděti sjinými respiračními, dermatologickými, alergologickými aORL indikacemi, které mají recidivující charakter nebo jejichž příčinou je snížená obranyschopnost organismu dítěte.

 

 

Kontraindikacemi pro účast dítěte na pobytech jsou:

· závažné formy základního onemocnění vyžadující individuální péči (kterou nelze na tomto typu léčebně-ozdravné akce zajistit)

· enuresis nocturna (pomočování)

· poruchy zažívání atrávení, dodržování dietního režimu, které vyžaduje individuální stravování

· nestabilizovaná forma epilepsie nebo jiného onemocnění projevující se záchvaty

· cukrovka nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování apodávání léků

· kombinované avrozené vady, které omezují pobyt v dětském kolektivu nebo vyžadují individuální péči

· používání zdravotnických pomůcek, okteré se není dítě schopno samostatně postarat

· formy chronických onemocnění vyžadující zvláštní individuální přístup atrvalý lékařský dohled

· psychické poruchy a mentální retardace, které vyžadují stálý dohled dospělé osoby

· závažné poruchy chování, pro které je dítě vpéči dětského psychiatra

· všechny obecné kontraindikace uvedené v "Indikačním seznamu lázeňské péče".

Vhraničních případech je nezbytné písemné stanovisko ošetřujícího lékaře, který má pacienta vpéči, se závěrem, že ipřes uvedenou kontraindikaci je dítě schopno léčebně-ozdravný pobyt absolvovat.