Rok 2001

Ve dnech 24. a 25. února 2001 se mladší členové účastnili pohádkového bálu, kde za masky dostali plyšáka. Pořádali jsme řadu výletů do Hořic, Liberce, Českým rájem na Valdštejn, Ivančenu, Ústí nad Orlicí. 31. března jsme se zapojili hrátkami pro děti u klubovny při Rumcajsovým pochodu. Okresního kola SZ v Miletíně dne 12. května se účastnilo 46 členů. Spolu s ČSČK jsme 2. června pořádali pro postižené děti v Železnici – dětský den. Na podporu činnosti jsme od města obdrželi 20 000 Kč.


V průběhu roku se odstěhovala Pedagogicko-psychiatrická poradna a celá ŠV měla sloužit junákům. Žádali jsme o přidělení bývalého majetku ve vlastnictví Fondu dětí a mládeže, budovu čp. 1062 v Revoluční ulici jako narovnání za majetek, který nám byl v 50. letech zcizen.
Tábory proběhly od 6. do 20. července v Netolicích pro 33 vlčat a světlušek, které od 27. července do 4. srpna vystřídalo 32 junáků a skautek s 11 rovery. Křesťané v počtu 27 členů nastoupili v Markvarticích do tábora od 27. července – 8. srpna.


V tisku se 21. září diskutuje nad budoucností Šikolovy vily. Skauti a město se zatím nedohodli. Skauti vyjadřují odmítavý postoj k připravovanému prodeji ŠV a navrhují varianty: zachování stávajícího stavu, přičemž bychom zůstali nadále v nájmu a určitým způsobem se podíleli na veškerých opravách a rekonstrukcích. Uvažovaný prodej ŠV a možnost jejího odkoupení střediskem nepřipadá v úvahu z finančních důvodů. Za nejvýhodnější řešení považujeme darování ŠV skautům a tím vyřešit všechny další problémy s údržbou, hledáním a poskytnutím náhradních prostor.

V rámci výchovných akcí jsme uskutečnili výpravu za zvířátky do ZOO Liberec, memoriálu rovera Koti v Nové Pace, celostátního finále Zažiháme světýlko v Boru u Tachova, akce Srdce na dlani v Klánovicích, memoriál K.H. Máchy v Litoměřicích. Dne 15. listopadu jsme dostali na rekonstrukci střechy ŠV 71 000 Kč. Tato dotace činila pouze 70 % celkových nákladů a zbývajících 30% měl zajistit vlastník objektu. Rada města 12. prosince rozhodla o prodeji objektu s tím, že bude financovat výstavbu nového objektu, který by se po dokončení stal majetkem střediska. 14. prosince středisko vrací dotaci 71 000 Kč, protože městská rada zvolila řešení prodeje ŠV a zamítla jakékoliv investice do ŠV.

Rok 2002

Mladá fronta-Dnes píše 17. ledna 2002: Radnice připravuje výstavbu klubovny. Město se se skauty dohodlo, že jim pomůže s výstavbou nové klubovny, do níž se po dokončení skauti přestěhují a radnice se potom Šikolovu vilu pokusí prodat – říká tajemník Bareš. Místostarosta Matucha dodává – Snahou města je prodat tzv. ŠV a z výtěžku postavit skautům novou klubovnu. V tomto roce jsme od města na podporu činnosti nedostali ani korunu.
Zúčastnili jsme se ústřední soutěže Divadelní šestka 8. až 10. března v Olomouci ve složení Jiří Rejlek, Vojtěch Stříbrný, Petr Hejda, Jan Fišer, Lukáš a Vojtěch Kubínovi, Blanka Hejdová, Jana Veselková, Tereza Kracíková, Denisa Forbelská, Anežka Charousková, Petra Matúšová a Anča Kovářová. Zorganizovali jsme výlet na chatu TJ Ostroměř do Rokytnice nad Jizerou – Studenov ve dny 19. - 21. dubna v počtu 36 osob.


Okresního kola Svojsíkova závodu vlčat a světlušek 11. kvatěna v Nové Pace se účastnilo celkem 60 členů.
Rada města 15. května na zasedání ukončila nájemní vztah Šikolovy vily se skauty.


Na střediskové radě 20. května jsme měli odhlasovat smlouvu o odstoupení z nájmu. Náš požadavek byl přidělení náhradních prostor. Na městském úřadě 21. května podepsal ing. Joža Stránský – vůdce střediska a statutární zástupce „Dohodu o skončení nájmu s dohodou o narovnání“. Nájem prostor ŠV končí ke dni podpisu této dohody, tj. 21. květnu 2002. Město Jičín se zavázalo poskytnout středisku přiměřené náhradní prostory vybudováním nového srubového domu pro činnost. Město poskytne k výstavbě objektu pozemek a bude v plném rozsahu investorem stavby. Za město podepsal starosta MVDr. Jiří Liška. Kupní smlouva byla podepsána, skauti měli v objektu zůstat do konce letošního roku.

Krajské kolo

Krajského kola SZ vlčat a světlušek se 15. června v Trutnově účastnila hlídka vlčat a obsadila 1. místo, postoupili do ústředního kola. Tábory proběhly od 13. - 27. července v Netolicích, vlčata a světlušky pod vedením Mikiho Císaře, Járy Veselé a Jožina Stránského. Křesťané od 26. července do 5. září obsadili tábořiště Ryka v Markvarticích za vedení Ančy Kovářové, Jirky Rejlka a Martina Paška. Další tábor pod vedením Lenky Jiránkové a Radomíra Novotného se uskutečnil ve Valdově od 27. července – 10. srpna za účasti junáků, skautek a roverů.


Na podzim od 7. do 22. září probíhala výstava k 90. výročí skautingu v Jičíně. Byla uskutečněna v přednáškovém sále Okresního muzea a galerie v přízemí zámku. Bylo vystaveno velké množství dobových fotografií,kronik, zápisů, vlajek, krojů a výstroje i táborového zařízení místního sdružení. Při této výstavě byla provedena dobrovolná sbírka na junácká střediska postižená záplavami pod názvem „Nejste sami“. Účastníky výstavy bylo věnováno a vybráno 2 706 Kč. Tuto částku středisko doplnilo a zvýšilo na 3000 Kč, které zaslalo na účet ústředí pro rozdělení přímo postiženým střediskům na potřebné opravy.


Ústředního kola SZ vlčat a světlušek v Benátkách nad Jizerou 27. až 29. září se účastnila hlídka vlčat ve složení Petr Dvořák, Vít Skřivánek, Jakub Seidl, Jan Herbrych, Miroslav Gottwald, Pavel Bílek, Filip Vojáček Vojtěch Pokorný za doprovodu Michala Císaře, Lenky Jiránkové a Joži Stránského. Vzhledem k tomu, že nám město nezajistilo náhradní prostory, dá se to z naší strany hodnotit jako pokus o čtvrté zrušení v době 90. výročí činnosti, ale to se nepovedlo a my jsme přešli do ilegality a pracovali dále ve stísněných podmínkách v prostorách SBDO. Koncem prosince jsme uzavřeli nájemní smlouvu na 1 rok se Stavebně bytovým družstvem občanů v Jičíně o pronájmu tří místností v Revoluční ulici.

Rok 2003

Od 1. ledna jsme se nastěhovali do 2. patra v budově SBDO za dvoutisícový nájem měsíčně. Město zahájilo od 20. ledna s půlročním zpožděním budovat základy srubu a souběžně začala i demolice Šikolovy vily. Základová betonová deska byla ukončena 20. března s vývody kanalizace a průchodky pro elektriku a vodovod.


Ve dnech 8. - 10. května jsme se účastnili okresního kola SZ v Hořicích v počtu 61 členů. Jednání na MěÚ dne 7. května s paní poslankyní parlamentu Michaelou Šojdrovou se účastnili starosta ing. Puš, místostarosta ing. Vitvar, tajemník ing. Bareš, ing. Šebík, ing. Všetečka, za skauty ing. Vladimír Stránský-Sása a Drozen-Šotek. Paní poslankyně nám přijela vysvětlit převod budovy čp. 1062 v Revoluční ulici. Vzhledem k zániku Fondu dětí a mládeže jsme v rámci likvidace této organizace zažádali o převod jejího zbylého majetku prostřednictvím výkonné rady Junáka. Budova by měla sloužit především mládežnickým organizacím. Paní poslankyně sdělila, že od poslanecké skupiny bylo přislíbeno převedení budovy čp. 1062 na Junáka středisko Brána, po předložení parlamentu vystoupil poslanec KSČM – Dlab a celý příslib zvrátil tím, že tělovýchova má na daný objekt nájemní smlouvu a užívá jej. Objekt připadl tělovýchově.


22. května začala vlastní montáž srubu na připravené základní desce.
Na národním kole „Modré Flotily“ na Seči 23. - 25. května nás prezentovaly Šárka Bímová, Anežka Charousková, Karolína, Monika a Tereza Kracíkovy, Kateřina Rybková, Marie Strašíková, Světlana Šulcová, Jana a Kristýna Veselkovy za doprovodu Blanky Hejdové a Ančy Kovářové. Vlčata a světlušky se 1. června v počtu 34 členů zapojili do sjezdu Jizery na Malé Skále.


Junáci pod vedením Lenky Jiránkové 7. června absolvovali krajské kolo SZ v Hradci Králové.Hlídka byla ve složení Petr Císař, Jaroslav Gottwald, Marek Holec, Patrik Hubáček, Roman Němec, Tomáš Šulc, Josef Úlehla.


Ani tento rok jsme nedostali od města na podporu dětí a mládeže podle zákona č. 586/92 Sb. ani korunu.
Dne 1. července umírá vůdce střediska ing. Joža Stránský. Tábory postupně proběhly ve Valdově od 28. června do 12. července pod vedením Lenky Jiránkové, Radomila a Bohumila Novotného, celkem 39 junáků, skautek a roverů. V jižních Čechách ve Zlaté Koruně u Českých Budějovic na Vltavě od 6. do 15. července bylo 40 vlčat a světlušek pod vedením Járy Veselé a Mikiho Císaře. Volební sněm střediska proběhl 21. července a do čela za vůdce byl zvolen Miki, zástupce vůdce Hvězdička.

Tábor

Tábor křesťanů se uskutečnil na tábořišti Ryka v Markvarticích od 25. července – 5. srpna za účasti 40 členů pod vedením Blanky Hejdové, Anči Kovářové, Martina Paška a Jirky Rejlka. Sklopísek Hrdoňovice zaslal městu 20 000 Kč na vybavení a stavební úpravy klubovny křesťanských skautských oddílů,které sídlí ve hvězdárně.


Světlušky a vlčata se v plném počtu zapojili do „Memoriálu J. Kotyka“ č.10. v Nové Pace. Též absolvovali víkendovou akci na chatě Sokola Ostroměř ve Studenově-Rokytnici nad Jizerou 17. až 19. října. Výlet absolvovalo 38 členů pod vedením Mikiho a Hvězdičky. Celostátní skautské akce „Zažíháme světýlko“ v České Třebové 17. až 19. října za doprovodu Anči Kovářové a Jirky Rejlka se předvedli Josef Kracík, Lukáš Kubín, Šárka Bímová, Karolína, Monika a Tereza Kracíkovy, Pavla Matúšová, Kristýna a Jana Veselkovy, Karolína Žaludová a Zuzana Brunerová. Memoriál K.H. Máchy v Litoměřicích 25. až 27. října absolvovali roveři Radomír, Bohumil a Svatopluk Novotný, Vladimír Gotvald, Vít Šimral.


Skautskou základnu Štěnkov v Třebechovicích 6. až 7. prosince obsadilo 16 vlčat a světlušek.
Usnesením 7. zasedání zastupitelstva města ze dne 15. prosince (bod 18) se schvaluje bezúplatný převod rozestavěného srubu na Čeřovce na stav. parc. č. 3930 o výměře 140 metrů čtverečních v kat. úz. Jičín do vlastnictví OS Junák-Svaz skautů a skautek ČR, středisko Brána.

Rok 2004

Z tisku 23. ledna jsme se dozvěděli, že smlouva o převodu klubovny nebyla dosud schválena. Dosud nebylo vydáno ani řádné stavební povolení. Dne 29.1. čteme o pojmenování nové ulice na Čeřovce, titulem Skautská. Jedná se o spojku ulic Štrauchovy a Pod Čeřovkou, která vede ke hřišti, kde se nalézá budovaná skautská klubovna. V březnu na diskuzním fóru radnice a občanů byl vznesen dotaz, zda se město ještě cítí být investorem srubu na Čeřovce? Do kdy jej míní dokončit a předat dětem? Odpověď nebyla.


Národní kola „Skautského muzikálu“ v Kyjově 7. až 9. března se účastnilo 12 dětí se 3 vedoucími křesťanských oddílů.
Skautský ples ve Vrchlabí 8. a 9. března absolvovalo 12 rangers a roverů.


Na národním kole „Zpívající šestky“ v Jihlavě 14. až 16. března vystoupily Anežka Charouzková, Karolína a Tereza Kracíkovy, Pavla Matúšová, Světlana Šulcová, Jana a Kristýna Veselkovy v doprovodu Blanky Hejdové a Aničky Kovářové.
V Nemyčevsi 9. až 11. dubna trénovalo 23 dětí na závody vlčat a světlušek.


Okresní kolo bylo 1. května v Lázních Bělohradě, kam jsme vyslali 35 dětí s 6 vedoucími. Dne 30. dubna znovu ožil srub, byly osazeny dveře a okna i s okenicemi. Tisk nám sdělil, že smlouva s junáky je před podepsáním. O konečné verzi smlouvy měli zastupitelé jednat na veřejném zasedání 3. května. Poté by se opět měly rozeběhnout práce na dodělání srubu. V Potštejně 1. až 4. května na setkání RS – Obrok 2004 zápolili roveři Radomír, Svatopluk a Bohumil Novotný, Vít Šimral, Vladimír Gotvald. Do krajského kola závodu vlčat a světlušek 19. června v Hradci Králové postoupily světlušky Lenka Vojtíšková, Zuzana Brunerová, Karolína Šancová, Anna Štolcová, Petra Novotná, Karolína Žaludová, Nicola Bočková, vlčata Petr Císař, Jan Vondra, Bohumil, Radomír a Svatopluk Novotný.


Na podporu činnosti podle zákona č. 586/92 Sb. jsme od města nedostali žádný příspěvek.
Tábora skautů a roverů v Netolicích od 17. do 31. července se účastnilo 27 členů s Lenkou Jiránkovou a Radomírem Novotným.
Křesťanské oddíly tábořili od 23. července do 2. srpna v prostoru Radim-Lháň pod vedením Blanky Hejdové a Anči Kovářové, 21 děvčat a s Jirkou Rejlkem a Martinem Paškem 18 chlapců.