Rok 1995

Dne 21. ledna 1995 uskutečnily světlušky výlet do Hradce Králové na hvězdárnu a do bazénu. Pod vedením Járy a Mirka Veselých se účastnily J. Benešová, K. Kopánková, L. Bienová, V. Štěchová, L. Čelišová, P. Jiránková, D. Rudolfová, I. Hamanová, P. Hlavatá, M. Němcová, P. Ditrichová. Starosta města MVDr. Jiří Liška jako zástupce města podepsal se střediskem Brána zastoupeným vůdcem střediska ing. Jožou Stránským dne 1. února smlouvu o nájmu nebytových prostor a dočasném užívání pozemku bývalé hvězdárny Nové Město čp.310. Smlouva byla sepsána na dobu neurčitou za účelem sportovní výchovně vzdělávací činnosti mládeže.


Jarních prázdnin na Benecku ve dnech 4. až 7. března s 2. odd. Duha Anči Kovářové byly E. Jakubcová, J. Kuželová, B., M. a K. Matúšová, P. Militká,A. a J. Stříbrná, B. Hejdová.


22. dubna jsme se zapojili do „Hrátek loupežníka Rumcajse“. Víkendem na Želejov 6. a 7. května prošli R. Novotný, P. Chlada, B. Novotný, I. Hamplová, J. Kejzlarová, J. Radoberská, J. Votočková a M. Hlaváčová.


Dne 26. května zemřela sestra Jiřina Filsaková členka Východočeské družiny Svojsíkova oddílu, B-056, hostující ve středisku Brána.
Roveři a rangers druhých oddílů spolu s handikepovanými RG a RS z Prahy uskutečnili víkendovou akci na Pecku za účasti A. Kovářové, M. Paška, J. Rejlka, B. a K. Hejdové, L. Chrásta, L. Malé, P. Malého, L. Mošnové, J. a m. Vondrových, handikepovaní M. Vydrová, A. Hrubá, H. Havelková, L. Bobůrková. Tábora RG a RS v Kolovratech ve dnech 1.- 7. července se účastnilo 12 členů pod vedením A. Kovářové a J. Rejlka.


Zahraniční tábor RG a RS v Itálii od 8. – 22. července absolvovali J. Rejlek, A. Kovářová, L. Bobůrková, H. Dršková, A. Lingr, K. Matúšová, Z. Rejlková.
Tábor 1. odd. v Liščích Kotcích ve dnech 30. června až 15. července pod vedením Zdeny Brendlové, absolvovalo 17 táborníků. Od 28. července – 11. srpna na tábořišti Ryka v Markvaticích tábořilo 31 členů křesťanských odd. za účasti Anči Kovářové, Martina Paška a Jirky Rejlka. Pod vedením Jirky Rejlka uskutečnilo sedm křesťanů puťák po Českém Švýcarsku od 14. – 19. srpna.


Výlet na kolech 21. - 22. září ke kapli Svaté Trojice, na Loretu, Veliš, Březinu a do lomu uskutečnili Z. Brendlová, S. Synek, J. Chlada, Z. Brendl, D. Hanák, J. Gotvald. P. Brendl, M. Hlaváčová, L a R. Hamplová.


Do Prahy – Holyně uspořádali 6. října výlet světlušky a vlčata v počtu 31 členů za doprovodu Mikiho, Hvězdičky a Lenky Jiránkové.
Dne 20. října zemřel Václav Hošek-Bobr, bývalý vůdce 5. odd. a člen Východočeské družiny Svojsíkova odd. A-155.
Ve dnech 26. až 29. října uskutečnil M. Veselý se 14 členy výpravu na Branžež. do Heřmanova Městce na tábořiště Přemilov se vypravili 4. a 5. listopadu M. Veselý, S. Limburský, F. Votýpka, P. Chlada, T. a M. Veselý jun.

Rok 1996

Dne 30. března 1996 se konal 30. ročník pochodu za Rumcajsem, pořádaný KČT. Na této akci jsme se zapojili organizováním různých disciplín jako hod tenisákem na cíl-krmení Balua, lovení rybiček, chůze na laně apod.


Dne 11. května proběhlo v Lázních Bělohradě okresní kolo závodu vlčat a světlušek. Středisko vyslalo 5 hlídek. Hlídka vlčat obsadila 1. místo, hlídka světlušek byla druhá. Postoupili do oblastního kola, které proběhlo 15. června v Miletíně. Prvné místo obsadila hlídka vlčat bratra Císaře – Mikiho. Mimo soutěž se s nejlepším bodovým ohodnocením umístila hlídka světlušek ses. Veselé a Jiránkové. Ústřední kolo Svojsíkova závodu vlčat a světlušek se konalo 20. až 22. září v Doksech v areálu srubového městečka „Bílý kámen“ na břehu Máchova jezera v krásném a zdravém borovém lese. Celkem se účastnilo 19 hlídek vlčat a 19 hlídek světlušek ze všech krajů České republiky. Nás reprezentovala hlídka ze smečky M. Císaře ve složení M. Císař jun., J. Vondra, Š. Holas, J. Štraus, V. Šimral, O. Dufek a P. Císař. Hlídka roje J. Veselé a L. Jiránkové startovaly ve složení Z. Procházková, V. Votýpková, J. Benešová, T. Veselá, V. Štěchová, M. Šmídová a Š. Dubská.

Děvčata byla pořadatelem vybrána k startování jako první v neoficiálním pořadí. Výpravu doprovázeli ing. Joža Stránský – vůdce střediska a Kája Snětina. Hlídky plnili všeobecně praktické disciplíny, např. znalost přírody, první pomoc, šifrovaný dopis, dopravní a pochodové značky, překážkový běh, hod na cíl, postřeh a zatloukání hřebíků. Hlídka vlčat startovala s číslem 16 a umístila se jako druhá v ČR. Hlídka světlušek měla číslo 19 a v neoficiálním pořadí byla první s 278 body, tím porazila i oficiálního vítěze v kategorii světlušek, která dosáhla pouze 272,5 bodu. Po skončení závodu se všichni projeli lodí po Máchově jezeře a večer si zatančili na country bálu. Světluškám osobně na bále blahopřála náčelnice dívčího kmene ses. Hanka Kvapilová. Obě naše hlídky se na bále staly středem zájmu a pozornosti, protože jako jediné ovládaly country tance a podařilo se jim vtáhnou do kola i náčelníka chlapeckého kmene bratra Františka Šmajcla-Rikiho, který, jak přiznal, běžně netančí. V průběhu bálu dostali jičínští oficiální nabídku od redaktorky časopisu Skauting – ses. Michaly Rocmanové-Káči, aby předtančili v Praze na plese roverů a rangers.


Dne 29. října se roj světlušek účastnil odhalení desky „Státnosti“ na počest 78. výročí vzniku ČSR v parku u kasáren. Za vzornou reprezentaci na ústředním kole SZ byli obě naše hlídky pozvány 7. prosince do Prahy na country ples. Ples pořádalo pro rovery a rangers ústředí Junáka. Naše hlídky provedly předtančení sestavy country rangers tanců. Od města jsme dostali podle zákona 586/92 Sb. na podporu dětí a mládeže 15 000 Kč.
Rok 1997
Jarní velikonoční akce od 27. do 31. března 1997 ve srubu poblíž rybníku Nebák v Českém ráji se pod vedením Z. Brendlové účastnilo 6 členů a výpravy na Selešku od 28.-30.3. a přípravy na ST s M. Veselým a L. Jiránkovou se účastnilo 14 členů.


V sobotu 29. března jsme se zapojili do akcí pro TJ Klub turistů, který pořádal 31. ročník „Pochodu Českým rájem – putování za Rumcajsem, na dětských trasách v oblasti lesoparku Čeřovka. Uspořádali jsme různé soutěže pro děti spojené s drobnými odměnami.


Ve dnech 1. - 4. května zájezdu do Prahy-Holyně, na Karlštejn a do Městského muzea a na výstavu Jar. Foglara účastnilo 18 dětí za doprovodu M. Veselého, E. Jiránkové a M. Císaře. Dne 10. května na okresním kole Svojsíkova závodu v Jičíně hlídka Laní obsadila 1. místo a hlídka Jelenů byla druhá. SZ Jiráskovy oblasti dne 31. května v Pardubicích startovala hlídka skautek-Laně pod vedením. L. Jiránkové a za doprovodu J. Veselé ve složené L. Bienová, P. Jiránková, M. Němcová, M. Šmídová, V. Štěchová, T. Veselá a T. Vondrová. Obsadily 3. místo.


Tento rok jsme si v květnu, výstavou ve výkladní skříni Paškova knihkupectví na náměstí připomněli založení Junáka v Jičíně roku 1912 a 85 let naší činnosti.

Dar

Dne 3. června jsme poslali sponzorský dar na zaplacení památníku Jaroslava Foglara ve Sluneční zátoce. „Vlčata a světlušky se učí tančit“ – bylo téma které jsme v Jičíně uspořádali ve spolupráci a za patronátu ústředí pro vlčata a světlušky z celé ČR. Výuka country tanců proběhla v tělocvičně 4. ZŠ. Taktéž ve spolupráci s ústředím jsme zorganizovali seminář protidrogové prevence.


Ve dnech 21. – 29. června jsme se v Praze zúčastnili „Tábora slovanských skautů – FÉNIX“. Součástí programu byl 22. června pochod Prahou. Jednalo se o tábor obnovených skautských organizací a hostů ze západních zemí.


Tábora v Netolicích od 30. června do 14. července se účastnilo 22 táborníků za vedení M. Veselého a L. Jiránkové. Tito účastníci vybrali a poslali 1633, 60 Kč jako humanitární pomoc zatopeným oblastem povodněmi.


V době od 14. do 26. července byli vystřídání světluškami a vlčaty s vedoucími J. Veselou, L. Jiránkovou, M. Císařem. Tábor byl veden na námět Vikingové a jejich dobyvatelské cesty napříč Evropou. Celou dobu tábora pršelo. Putovního tábora po Českosaském Švýcarsku – Ostrov, Děčín, Hřensko, Jetříchovice, Černá Brána, Úžinické údolí a Krásná Lípa se za doprovodu Z. Brendlové a J.Chlada účastnili J. Křenn, M. Hlaváčová, L. Krejčová, M. Rejlek, D. a T. Hanák. V táboře Ryka v Markvarticích od 28. července do 8. srpna za vedení M. Paška, J. Rejlka a A. Kovářové tábořilo 32 členů křesťanských odd. Skaut Petr Chlada o prázdninách zachránil svého tonoucího kamaráda při koupání u Jinonických rybníků. V tomto roce jsme na podporu činnosti od MěÚ dostali 20 000 Kč.

Rok 1998

Junák a student Petr Chlada převzal 23. ledna 1998 cenu za záchranu života od Ministerstva školství spolu s Českou olympijskou akademií. Školní cenu Fair Play ČOV v kategorii záchrana života mu byla předána v hotelu Pyramida v Praze.


Na 9. valném sněmu Junáka v Plzni dne 23. května byl skautu Petru Chladovi udělen bronzový čestný odznak „Za čin junácký“ za záchranu života svého tonoucího kamaráda. Tábora v Nových Hradech v okr. České Budějovice od 12. do 25. července se účastnilo 26 skautů a skautek pod vedením Ivy Dvořákové a Lenky Jiránkové.


V táboře Ryka v Markvarticích u Sobotky ve dnech 21. července až 14. srpna tábořily křesťané pod vedením Martina Paška, Jirky Rejlka a Heleny Drškové a od 3. do 14. srpna se k nim přidaly světlušky s Ančou Kovářovou a Blankou Hejdovou, v celkovém počtu 51 dětí. Vosí louky v Netolicích za vedení Michala Císaře, Járy veselé a Jožy Stránského od 9. do 22.srpna se účastnilo 46 světlušek a vlčat. Na podporu činnosti od MěÚ jsme obdrželi 20 000 Kč.