Rok 1969

Středisko pořádalo 1. března 1969 na Čeřovce zimní závody hlídek v disciplínách: střelba z luku, morseovka, první pomoc, jízda na saních, uzlování, stopy, řezání dřeva a rozdělání ohně. Závodu se mimo jiné účastnili Horáčkové, Forbelská, Novotná, Kůtová, Bauchmanová, Ujková, Zikmund, Petráň, Stránský, Bareš, Rejlek, Petráň, Roďan.


24. března přijalo valné shromáždění OFDM Junáka za řádného člena OFDM a zastupováním byli pověřeni bratři Drozen a Fric, bratr Vondráček zastupoval v Okresním výboru Národní fronty. V průběhu roku bylo pořádáno několik polodenních i celodenních výletů do přírody. Akcí se průměrně zúčastňovalo po 20 členech. Vůdcovské zkoušky složili ses. Iva Špínová a Marie Bučinová, bří. Václav Hošek, Mirek Jirouš, Luboš Dlouhý sen., Vláďa Stránský. Okresní závody byli v Lázních Bělohrad a vlčata obsadila 1. a 5. místo.

Hlavní činnost byla zaměřena na přípravu letních táborů a byla to práce nemalá, protože byl nedostatek tábornického materiálu, hlavně stanových pláten. Přesto středisko uskutečnilo následující tábory: 1. dívčí oddíl u hradu Kosti, účast 30 skautek a světlušek za vedení Ivy Špínové a Marie Bučinové. Po děvčatech zde tábořila i vlčata za účasti 44 členů, s pěti vedoucími pod vedením Jaro Frice – Akely. Na tomto táboře natočila televize krátký šot ze života vlčat. 2. dívčí oddíl tábořil u Chrudimi za účasti 20 skautek za vedení Majky Patrné, 1. a 5. oddíl junáků u Janova za účasti 28 členů pod vedením Václava Hoška – Bobra, Mirka Jirouše – Rosomáka a Zdeňka Pokorného – Baryka.

Častým hostem tohoto tábora býval pan prezident arm. gen. Ludvík Svoboda. Všechny tábory byly v délce tří neděl. Na táborech byly skládány odborné zkoušky, nováčkovské zkoušky, sliby nováčků a pod. Šest členů absolvovalo zkoušku Tří orlích per a pět členů absolvovalo Oblastní lesní školu. Okresních závodů v Nové Pace se účastnilo 30 členů, vlčata se umístila na 1. místě, skautky na 2. místě. Středisko uspořádalo mikulášskou nadílku s programem za účasti 120 členů. Měli jsme přislíbeno od HČNV, že nám povolí výstavbu nové klubovny v areálu vchodu divadla na Čeřovce, uspořádanou v akci „Z“.


Na celostátní akci Junáka Milion hodin republice bylo odpracováno 3200 hodin na úpravě vchodu na Čeřovce do rezervace, vnitřní úpravě klubovny dolní a Orlího hnízda, jež nám byly vráceny ČSM, úklid motocyklového závodiště, výrobě podsad a pod.

Žeretice samostatné

Na oddílové schůzi se oldskauti ze Žeretic 18. července 1969 dohodli, že se osamostatní, (jedná se o 3. odd. vedený Romanem Valentou), odtrhnou od Jičína a spolu s křesťanským oddílem ze Žlunic utvoří samostatné středisko Lom Žeretice – Žlunice.
Usnesením z 11. listopadu 1969 se zrušila OFDM a vytvořila SODM (rada Sdružení organizací dětí a mládeže). Ze závěrů PUV KSČ ze dne 17. listopadu 1969 a 20. ledna 1970 bylo projednáno budování jednotné masové dobrovolné organizace dětí a mládeže ČSSR, budoucího SSM.

Rok 1970 – konec

24. ledna 1970 složili vůdcovské zkoušky v Nové Pace Jaroslav Drozen a ing. Joža Stránský. 12. března bylo ustavující zasedání OV SODM, za Junáka byli navrženi Luba Dlouhý, Václav Hošek, František Palas a Jaroslav Klacek. Tito zástupci se rozhodli, že k přípravě sjednocení nepřispějí. Vůdcové junáckých středisek na okresním sněmu 8. června rozhodli, že skauti do Pionýra nevstoupí. Postupně bylo politickými orgány rozhodnuto, že Junák od září přestává existovat.


Děvčata tábořila na Brdu pod vedením Ivy Špínové a Marie Bučinové. Skauti 1. oddílu pod vedením bří. Stránských v lomě pod Leštinou a Fric – Akela spolu s Jiroušem – Rosomákem vedli tábor vlčat pod Zvičinou. Letní tábory objížděl soudruh Fous – tajemník OV NF a soudruh Novotný Rud. – předseda SSM. Zjistili, že vedoucí Junáka ztratili zájem o práci v Pionýru. Mnozí činovníci Junáka byli perzekuováni, zejména propuštěním ze státních služeb a zbavením zaměstnání. V jičínském středisku to byli Ladislav Vondráček, Jaroslav Drozen, Josef Bučina a Václav Bauchner.
Poznámka: Snímky bez popisků ukazují táborový život v první polovině 20. století.