Před rokem se na podzim uskutečnily komunální volby, které na mnohé radnice vnesly pořádný průvan. Pro naše čtenáře jsme připravili seriál, v němž oslovíme radní všech deseti měst regionu. Všem položíme stejné otázky, týkající se jejich funkce.

Dnes odpovídá jičínský radní Josef Dvořák.

1. Co se Vám podařilo za první rok nového volebního období prosadit a uskutečnit z volebního programu Vaší strany?
V rámci koalice a podpory zastupitelů města jsme prosadili výstavbu nové mateřské školky, která je pro rozvoj Jičína a život pracujících rodičů nutná. Podpořil jsem rekonstrukci 2. ZŠ a prosadil opět společně v MR s ostatními radními rozšíření 1. MŠ o jednu třídu navíc v budově I.ZŠ. Pro nákup nové rolby na nový ZS jsem pro město projednal finanční podporu KHK. Na nové sportovní hřiště u ZŠ v Soudné jsem taktéž projednal finanční podporu ve výši 800 tisíc korun z peněz KHK. V současnosti je hřiště již v plném provozu. U MHD jsem prosadil ve spolupráci s vedoucím odboru dopravy MěÚ od června letošního roku rozšíření nových spojů na Holínské Předměstí, do Alanových Sadů a na Nové Město. Ve zlepšení MHD a spojů budeme i nadále pokračovat.

Vzhledem k mému pověření vedením městské policie se osobně podílím na zlepšování její činnosti. Na MP byla z TS Jičín převedena záchytná stanice pro zatoulaná zvířata a tím byl splněn dlouhodobý plán uskutečnění tohoto převodu. Odchyt zvířat je jednodušší a pružnější, vzhledem k zavedení služeb MP nonstop po celých 24 hodin.

Zavedli jsme 24hodinový kamerový dohled se záznamem, který zkvalitňuje bezpečnost občanů v ulicích města. V současnosti se dokončuje rozšíření dohledu nově v ul. Ruská a Fugnerova. I pro příští rok připravujeme další rozšíření do ul. Smiřických a doplnění chybějící kamery do ul. Přátelství. Systému a jeho výsledků využívá ke své práci i Policie ČR.

Strážníci MP jsou metodicky vedeni k trpělivému jednání s občany, motoristy a návštěvníky Jičína. Je pravidlem, že v případě více se opakujících přestupků jsou občané pokutováni, jinak je snaha strážníků věci či nedostatky řešit a vysvětlit domluvou. Nezastupitelnou činností strážníků je také koordinace dopravy na přechodech pro chodce u škol. Pro letošní rok jsem nepodpořil a ani pro rok 2012 nepodpořím zvýšení daně z nemovitostí Spolupodílel jsem se společně s radními na snížení nákladů na chod městského úřadu a větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek a při boji proti korupci. Trvale odmítám a budu odmítat výstavbu biostanice v našem městě. Jako radní i místostarosta města Jičína se přímo podílím na vedení města, na jeho chodu a celkové prezentaci.

2. Kde naopak cítíte nedostatky, co se nedaří?
Jako nedostatek cítím slabé financování oprav komunikací a chodníků, kde těchto financí bude asi vždy málo a budeme se muset více snažit o získání dotací a peněz z jiných zdrojů. Dále se zatím nedaří dokončení obchvatu města Jičína spočívajícího v přeložce komunikace 286/II - Valdice - Jičín, kterou by mohl nahradit obchvat - nová komunikace z kruhové křižovatky u Robous s napojením za Valdice. Tím by se pomohlo životnímu prostředí ve velké časti města včetně rekonstruované lipové aleje. Město Jičín v této trase má vykoupenou většinu pozemků a probíhají jednání mezi městem a KHK o postupné realizaci. V současnosti začínám řešit problém hluku z obchvatu v ul. Poděbradově , a i když obchvat je majetkem ŘSD, tzn. státu, pokusím se hledat řešení.

Uvědomuji si jako nedostatek, že zámecký park, rekonstruovaný v roce 2010 nedošel zatím svého plného využití a naplnění. Občasné konání svateb, dvě dechovky za celý letošní rok… to je málo. Budu iniciovat schůzku s kulturním odborem města pro naplánování celoročního programu pro tuto lokalitu. Samozřejmě hodně věcí se zdárně povedlo, ale ještě více řešení problematických záležitostí nás čeká.

3. Co je Vaší osobní prioritou?
Být vždy sám sebou a uhájit si svůj osobní názor při rozhodování v zastupitelstvu a na radnici. Současně bych si přál, abych co nejlépe a co nejcitlivěji zvládal práci na radnici a abych byl vždy správně na svém místě a pro každého v našem městě.

4. Jak hodnotíte spolupráci se zastupiteli a ostatními radními?
Pokud vynechám názorovou různorodost, pak s radními je spolupráce také velmi dobrá. Všichni máme své pověření - gesci a v tom se vzájemně respektujeme. Ještě bych rád rozšířil výše kladenou otázku o spolupráci s úředníky na radnici. Zde musím vyslovit spokojenost a ocenit vstřícnost, s kterou se na radnici setkávám, a za to všem děkuji.

5. Jaké jsou Vaše cíle v tomto volebním období?
Samozřejmě chci pracovat co nejlépe jako zastupitel - radní a místostarosta pro naše město a spoluobčany, a z toho vyplývají mé cíle v pokračování do nejbližší budoucnosti. Vodítkem mně je samozřejmě náš volební program, ale to neznamená, že tím to pro mne končí. Denně přicházejí nové a nové úkoly, problémy či situace, a musíme je řešit bez ohledu na stranickou příslušnost. Tak už to v komunální politice funguje a je to pro mne samozřejmostí.

Pokud mně to bude umožněno, budu kandidovat v příštím roce do krajského zastupitelstva, protože cítím , že zde naše město potřebuje zastání a pomoc.