Rozsáhlá analýza za téměř 98 tisíc byla zadána společnost Laxus z. ú., která se dlouhodobě zabývá poskytováním odborných služeb zaměřených na závislostní a další rizikové chování.

„Při přemýšlení nad preventivními opatřeními, která by měla efektivně fungovat proti šíření užívání drog ve městě, bylo zjištěno, že město Jičín nemá provedenou žádnou analýzu drogové problematiky na svém území. Při hodnocení situace se vždy vychází jen z dílčích informací. Nemohli jsme tedy efektivně naplánovat preventivní opatření," uvádí jedna z iniciátorek analýzy, zastupitelka Ivana Krabcová a dodává:

„Chtěli bychom, aby na základě těchto výsledků vznikla pracovní skupina, která se bude drogovou problematikou dále zabývat a hledat koncepční řešení. Hlavně bude hledat způsoby, jak nejenom mladé odradit od užívání drog."

Dosud se preventivní programy týkaly především druhých stupňů základních škol, uvažuje se o rozšíření o střední školy či další skupiny, kde se mladí zdržují.

VÝSLEDKY ANALÝZY

V rámci analýzy byla zmapována drogová scéna na území obce s rozšířenou působností (ORP) Jičín s důrazem na území města Jičín. Na základě terénního šetření bylo v ORP Jičín zjištěno užívání konopných drog, experimenty a rekreační užívání halucinogenů a drog označovaných jako extáze, injekční i neinjekční (šňupání, kouření) užívání pervitinu a okrajově i injekční užívání surového opia či opioidních léků. Detailnější šetření pak bylo zacíleno primárně na skupinu nejvíce rizikovou – injekční uživatele a na skupinu nejpočetnější – uživatele konopných drog. V rámci výzkumu byla analyzována data především z neformálních rozhovorů, které probíhaly s uživateli z Jičína, Lázní Bělohrad, Kopidlna, Sobotky a Železnice. Převážná většina informátorů byla přímo z města Jičín.

Přesné složení drogové scény a velikost drogové populace v ORP Jičín však nelze podle analýzy přesně stanovit, může se pouze dovozovat z informací získaných během terénního šetření a statistických údajů zveřejněných ve výroční zprávě národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Dle odhadu je injekčních uživatelů drog v ORP Jičín asi 90, z nich méně než polovina spolupracuje s terénními pracovníky. Nejvíce užívanou látkou je podle studie pervitin. Tak jako všude v republice je i v Jičíně nejvíce uživatelů tzv. konopných drog. K tomu se v republice přiznává dle statistik 24 % mladých lidí do věku 34 let. Tato scéna je navíc velmi otevřená, droga se užívá veřejně, taktéž distribuce je více otevřená. Pak se také podle studie u nás objevují tzv. experimentátoři, kteří si drogu příležitostně vezmou. Jedná se např. o extázi, LSD nebo přírodní halucinogeny jako lysohlávky nebo durman.

RIZIKOVÉ JEVY

V rámci analýzy byly také zkoumány rizikové jevy u uživatelů drog, které byly rozděleny na injekční užívání a neinjekční. U injekčního užívání je samozřejmě nejvíce na zdraví ohrožen sám uživatel, a to jednak mechanickým poškozením žilního systému, anebo vznikem duševních nemocí, ale hrozí také větší riziko předávkování a především zvýšené riziko nákazy infekčním onemocněním (HIV, Hepatitida C), či lokální infekcí. Co se týká sociální nebezpečnosti, pak je to právě sdílení stříkaček či pomůcek či promiskuita a nechráněný sex.

PREVENCE

Analýza doporučuje zavedení dalších programů primární prevence, a to především se zaměřením na střední školy, s poukazem na možná rizika spjatá s užíváním drog. Pro zjištění dalších informací je navrženo udělat průzkum mezi mladými kuřáky marihuany a příležitostnými uživateli drog, protože ti nejsou zatím vůbec monitorováni žádnou z neziskových organizací.

Pro již závislé navrhuje analýza další a užší spolupráci s terénními službami anebo vznik kontaktního centra jako ambulantní služby. Největší váhu má ale dle studie edukativní činnost nízkoprahových programů směrem k minimalizaci rizik plynoucích z užívání drog – např. prosazování alternativních způsobů aplikace. Důležitá je také edukace v oblasti sexuálního chování a bezpečného sexu.    Magdaléna Doležalová