V pátek 15. prosince 1989 týdeník psal:

Společná jednání pokračují

Třetí společné jednání se uskutečnilo v pátek 8. prosince 1989 v zasedací místnosti ONV, kde v duchu kulatého stolu projednávali další otázky a požadavky zástupci Občanského fóra, představitelé ONV, MěstNV a okresního výboru Národní fronty v Jičíně. Ve dvouhodinovém dialogu dospěli k závěrům, které přinesly pozitivní výsledky dosavadní činnosti Občanského fóra i ostatních zúčastněných stran.

Umístění videa OF bude na dvou místech v Jičíně, a to za výlohou prodejny nábytku a opravny televizorů na Gottwaldově náměstí v Jičíně. Občanskému fóru bylo umožněno využití agitačního střediska na Žižkově náměstí. Návrhy OF na doplnění komisí ONV v Jičíně o členy OF i ostatních politických organizací Národní fronty budou projednány na plenárním zasedání ONV 18. ledna 1990.

Zasedání OV SSM

Ve čtvrtek 7. prosince 1989 se konalo mimořádné zasedání okresního výboru Socialistického svazu mládeže, které projednávalo současnou politickou situaci a kádrové změny ve vedení OV SSM.

 Z funkce předsedkyně OV SSM byla uvolněna Věra Klabanová a na její místo byl zvolen Petr Mitlöhner. Tajemníkem OV SSM byl zvolen Luděk Vaníček. Mimořádné zasedání OV SSM projednávalo a schválilo postup, ve kterém vychází z návrhu základního ustanovení organizačního řádu Socialistického svazu mládeže.

Mimořádná okresní konference KSČ

V sobotu 9. prosince se uskutečnila v kulturním domě ve Valdicích mimořádná konference KSČ. 269 delegátů zastupovalo komunisty ze základních organizací strany v okrese. V úvodní zprávě OV KSČ, přednesené vedoucím tajemníkem OV KSČ Jiřím Rejmontem, byla zhodnocena současná politická situace v okrese i okresní stranické organizaci.

 Bylo zdůrazněno, že je nutné upevnit ideovou a organizační jednotu v návaznosti na realizaci návrhu akčního programu v našich podmínkách do mimořádného sjezdu strany.

 V rozsáhlé a bouřlivé diskusi, v které vystoupilo 62 delegátů a dalších 20 podpořilo jednání faktickými připomínkami přímo z místa, zaznělo mnoho názorů, návrhů i závažných problémů. Delegáti se vyslovovali ke změně struktury výstavby strany kriticky, poukazovali na stále početný stranický aparát.