Akce, jejíž objem by měl dosáhnout asi 20 mil. korun, řeší prostor středu města jako multifunkční, včetně přemístění stanoviště hromadné dopravy mimo náměstí.

Celý prostor by měl po generální opravě inženýrských sítí dostat novou kamennou zádlažbu, rozdělenou na jednotlivé plochy podle budoucího využití.
 Rovněž dojde k osázení prostoru náměstí zelení, tak jak tomu bylo na počátku minulého století.

 Počítá se s novým pouličním osvětlením, informačním centrem obsahujícím informační panel a bankomat na turistické materiály, mapy a další potřebné údaje.

 Zásadní změnou tohoto prostoru bude možnost rychlého a operativního rozdělení plochy k pořádání jak tradičních, tak i nově plánovaných kulturních a společenských akcí, jarmarků apod.

Do konce letošního roku bychom měli mít připraven projekt, vybraného dodavatele stavby a podanou žádost o stavební povolení.

Všechny tyto kroky jsou potřeba k podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II. Severovýchod. Jedná se skutečně o multifunkční projekt, který v sobě zahrnuje jak posílení turistického ruchu, kultury, informovanosti, bezpečnosti, tak i vyřešení parkování s ohledem na zásobování i dopravní obslužnost zdravotnického střediska.

Projekt by měl být realizován v druhé polovině roku 2010. ⋌Petr Soukup, starosta Libáně