Volba firmy se zhruba o 46 milionů dražší nabídkou se nezdá některým zastupitelům. Jeden z nich, Jiří Vitvar, řekl v televizní reportáži, že to podle něj je plýtvání veřejnými prostředky a existuje podezření na zmanipulování celé soutěže o dodavatele stavby.

Radnice takové domněnky odmítá a stojí si za výběrem nejvhodnější společnosti pro investici ve výši 206 milionů korun a obviňuje Vitvara z předvolební kampaně.

Písemný postoj místostarosty k celé záležitosti byl také zveřejněn ve veřejné diskuzi na webu města, čtenáři si ho mohou přečíst v dolní části této strany.

Město manipulaci při výběru odmítá

Jiří Vitvar Deníku řekl, že se mu nelíbí jednání vedení města, protože má právo na vlastní názor: „Rozhodně si nedělám předvolební kampaň a nezpochybňuji práci radnice nebo výběrové komise. Řekl jsem jen, že existuje podezření z manipulace, a to je pravda, o tom se v Jičíně mluví,“ řekl zastupitel Jiří Vitvar.

Radní však kategoricky popírají jakoukoliv manipulaci ve veřejné soutěži a vysvětlují, že k schválení firmy na základě stanoveného pořadí výběrovou komisí mají pádné důvody. Například nepřiměřeně krátký termín zhotovení stavby.

„Za osmnáct týdnů. To znamená, že zhruba v dubnu by mělo být hotovo,“ sdělil starosta Martin Puš a podotkl, že tento termín je naprosto nereálný. Výběrová komise si nechala zpracovat znalecký posudek od profesora Čeňka Jarského z ČVUT Praha, který stanovil jako nejkratší možný technologický termín pro realizaci koupaliště 35 týdnů v zimě a 30 týdnů v letních měsících.

Podle slov místostarosty Ladislava Bryknera také společnost s nižší nabídkou šetřila své náklady na podstatných částech koupaliště, jako je nerezová vana, tobogán a podobně. Při nedodržení termínu by mohlo dojít ke komplikacím s čerpáním dotace 87 mil. korun. „Pan Vitvar vystoupil v televizi bez elementárních informací a znalosti problematiky,“ uvedl Brykner.

Celým výběrovým řízením se nyní zabývá kontrolní výbor, což si na posledním, prosincovém zasedání schválili zastupitelé. „Byli jsme seznámeni s podklady, které budeme prověřovat. Na další schůzce si vyjasníme konkrétní části řízení, kterým nerozumíme za přítomnosti právničky a Jana Zachovala,“ řekl člen výboru Vlastislav Matucha.

Jablkem sváru je oněch několik desítek milionů, které podle Jiřího Vitvara budou chybět v rozpočtu na letošní rok. (zuz)

Přinášíme čtenářům aktuálně názory zastupitelů města ohledně výběrového řízení vypsaného na rekonstrukci jičínského koupaliště. Více dalších informací najdete v souvisejících článcích.

Brykner:
informace o výběrovém řízení na jičínské koupaliště - volební kampaň začala


V celostátní televizí byla odvysílána reportáž, ve které obvinil jičínský zastupitel ing. Vitvar výběrovou komisi ze zmanipulování soutěže na dodavatele koupaliště. Dále uvedl, že podle jeho názoru dochází k plýtvání veřejnými prostředky a zpochybnil práci jičínské radnice. Dovolím si proto uvést skutečnosti, které uvedou celou tuto záležitost do reality. Výběrové řízení organizovala renomovaná společnost PIIS s.r.o. Ve výběrové komisi na dodavatele koupaliště byli tito lidé, kteří dle mého názoru jsou zárukou nestrannosti a odbornosti. Ing. Zachoval, vedoucí investičního oddělení, p. Šenberk, pracovník tohoto oddělení, ing. Vlasák za projekční kancelář, ing.Janda, autorizovaný inženýr a ing. Bareš, vedoucí městského úřadu. Celé výběrové řízení probíhalo podle zákona č.137/2006 o veřejných zakázkách se striktně stanoveným postupem. Kritériem pro výběrové řízení byla ze 75 % cena, 20% termín a 5 % penále za prodlení.

Zadávací podmínky jasně stanoví způsob výpočtu pořadí na základě matematického vzorce a výsledkem bylo pořadí, které komise předložila radě města ke schválení. 1. Geosan a.s. (cca 206 mil. Kč , termín 35 týdnů, 3,500 000Kč/den), 2. BAK a.s.(cca 160 mil., 18 týdnů, 10 000Kč/den) , 3. Syner s.r.o. Liberec (cca 221 mil. Kč, 41 týdnů, 100 000 Kč/den). Rada města návrh komise akceptovala a na základě tohoto pořadí jmenovala vítězem společnost Geosan a.s.. Rozpočtové náklady, které stanovil projektant jsou 212 mil. a doba výstavby se předpokládala 35 týdnů. Proti výsledkům výběrového řízení se žádná z firem neodvolala. Na veřejném jednání Zastupitelstva města Jičína dne 14. 12. 2009 vystoupil pan zastupitel Vitvar a podal návrh, aby se touto záležitostí, které jako laik v tomto oboru nerozumí, zabýval kontrolní výbor zastupitelstva. Všichni zastupitelé souhlasili, neboť je v zájmu města, aby takto velká zakázka nevzbuzovala u nikoho sebemenší pochybnosti. Kontrolní výbor zastupitelstva poprvé v této věci jednal 21. 1. 2010.

Přesto pan Vitvar, aniž by měl jakékoliv konkrétní informace, s celou problematikou se seznámil nebo počkal na výsledky prověrky kontrolního výboru, vystoupil se svými nepodloženými obviněními v televizi. Není jiné vysvětlení, než že zahájil svoji volební kampaň do poslanecké sněmovny. Velmi smutné je to, že se potřebuje a chce zviditelnit i na úkor dobré pověsti města Jičína a jeho vedení. Je pravdou, že politici, zejména na nejvyšších postech a ze všech politických stran, si v dnešní době neberou žádné servítky. Chovají se takovým způsobem, že se lidem z toho dělá často špatně od žaludku. Doposud jsem věřil, že komunální politika je něco jiného a že zájmy města převažují nad osobními zájmy a prospěchem. Pan Vitvar mě z této iluze vyvedl. Dobře ví, že pokud projektant stanovil dobu výstavby 35 týdnů a rozpočtové náklady jsou 212 mil.,je těžké uvěřit, že je možné zakázku realizovat za 18 týdnů a 160 mil.

Proč se ale pan Vitvar předem neseznámil, v jakých položkách rozpočtu jsou společností BAK šetřeny náklady. Je to technologie, nerezová vana bazénu a další důležité prvky, na jejichž kvalitě stojí budoucnost celého koupaliště. Nikoliv stavební práce, na které si společnost BAK najal jako subdodavatele Geosan. Je úplně normální, že jako subdodavatelé prací se budou na takto rozsáhlé zakázce střídat různé firmy. A nyní k tomu nejpodstatnějšímu. Je v Jičíně někdo, kdo si kromě společnosti BAK myslí, že zakázku je možné realizovat za 18 týdnů a ještě v zimě ?? Selský rozum do hrsti. Dva týdny v prosinci, leden, únor, březen a duben. Ale pro jistotu, protože se pohybujeme v mezích zákona o zadávání veřejných zakázek, si město Jičín nechalo zpracovat k zjištění reálnosti termínu znalecký posudek kapacitou v oboru Prof. ing. Čeňkem Jarským, Drsc. z ČVÚT Praha.

Výsledek: termín je vzhledem k technologickým postupům a realizaci výstavby koupaliště v zimních měsících nesmyslný. Minimálně je potřeba 30 týdnů !!! Proč se BAK neodvolal? Vždyť právě nereálný termín byl příčinou, že zakázku nezískal a umístil se na druhém místě. Víte, jaké bylo společností BAK navrženo penále z prodlení? Jen 10 000 Kč za den !!! A Geosan 3 500 000 Kč za den !!!BAK by mohl zakázku dokončit o rok později a na penále by město Jičín získalo jen tolik, kolik Geosan nabízel za den. A přišli bychom o dotaci z EU ve výši 87 mil. To by pak bylo opravdu plýtvání veřejnými prostředky. Ladislav Brykner, místostarosta

Vitvar:

Ve středu 20.1.2010 mě požádal o stanovisko k záležitosti kolem výstavby jičínského koupaliště redaktor ČT pan Weiner (jen pro pořádek a specielně pro pana místostarostu Bryknera sděluji, že pan Weiner vyzval mě, ne já jeho). Byl jsem dotazován, zda nepovažuji za plýtvání veřejnými prostředky tu skutečnost, že ve výběrovém řízení na dodavatele stavby nebyla vybrána firma, která nabídla výrazně nižší cenu za realizaci díla než firma vítězná. Bylo zmíněno i to, že na posledním jednání zastupitelstva města jsem předložil návrh, aby výběrové řízení prověřil kontrolní výbor zastupitelstva.

Doslova jsem řekl toto, cituji: „Dle mého názoru to plýtvání veřejnými prostředky je. Existuje podezření, že soutěž byla zmanipulována.“ Viz

http://www.ct24.cz/regionalni/78530-sporny-tendr-na-vystavbu-koupaliste-v-jicine/.

Nic více, nic méně. K tomu mohu pouze doplnit, že dle mého názoru (připouštím, že někdo může mít i názor jiný) je skutečně plýtváním veřejnými prostředky zadat zakázku firmě za 206 mil.Kč, když mám na tutéž zakázku nabídku firmy za 160 mil.Kč.

Mít svůj názor bylo mým postojem i v dobách, kdy to bylo spojeno s určitým rizikem a budu ho mít i teď, i když se to panu Bryknerovi a možná i někomu dalšímu ve vedení radnice nelíbí.

Pokud se týká oné druhé mnou vyslovené věty, musím žel konstatovat, že takovéto podezření objektivně v Jičíně existuje a právě proto jsem na jednání zastupitelstva města 14.12. minulého roku navrhl, aby se celou věcí zabýval kontrolní výbor.

Obvinění pana Bryknera, že jsem v dané reportáži „… obvinil výběrovou komisi ze zmanipulování soutěže, zpochybnil práci jičínské radnice, vystoupil se svými nepodloženými obviněními, zahájil svoji volební kampaň, potřebuji se zviditelnit i na úkor dobré pověsti Jičína a jeho vedení atd.“, považuji za lživá a poněkud paranoidní. Je totiž více než zřejmé, že z oněch dvou vět, které jsem v reportáži uvedl, nic takového nevyplývá. Jiří Vitvar, zastupitel