Skončilo tak období, kdy se nedělní evangelické bohoslužby konaly v soukromých bytech některých věřících, od roku 1897 v malém sále jičínské sokolovny.

V Jičíně koncem 19. století mnoho evangelíků nebylo, neboť na Jičínsku proběhla v pobělohorském období důsledná rekatolizace. K evangelické víře se hlásilo pouze několik jednotlivců a čtyři až pět rodin. Většina protestantských obřadů se odehrávala v jejich domácnostech. Nejbližší evangelický kostel se v té době nalézal až v podhorském Libštátě, vzdáleném od Jičína několik hodin pěšky.
Tamější farář pak zajížděl do Jičína většinou pouze k vykonání poslední služby někomu z bratří nebo sester.

Velikou posilou byl pro evangelíky příchod průmyslníka Bohuslava Marečka z Vysokého Veselí do Jičína v roce 1889. Tento syn evangelického faráře, narozený v Trnávce roku 1855, slíbil své zbožné mamince, že vybuduje pro jičínské evangelické věřící důstojné zázemí.

Zahájení stavby

Roku 1907 zahájil stavbu velké secesní vily na prostranství za sv. Václavem, blízko své kruhové cihelny a parního mlýna. Součástí vily se podle plánů pražského architekta Blechy stala též velká modlitebna s potřebným zázemím. V té době žilo v Jičíně přibližně 40 evangelíků, jak je uvedeno ve zprávě z ustavující schůze dne 12. dubna 1907, na které byla z iniciativy Marečka zřízena jičínská kazatelská stanice. Slavnostní otevření modlitebny, jak již víme, se uskutečnilo 28. září 1908 za velkého zájmu občanů.

Modlitebna byla koncipována v ekumenickém duchu. Až do roku 1918, kdy vznikla sjednocená Českobratrská církev evangelická, se v ní scházeli společně věřící dvou evangelických konfesí, tj. augsburští luteráni a reformovaní. Prvním nevadilo, že se při večeři Páně používá obyčejného chleba jakožto symbolu těla Kristova a ne chleba nekvašeného, reformovaní zase tolerovali kříž umístěný nad oltářem.

Tato náboženská sounáležitost a tolerance, kterou dal jičínskému sboru do vínku Bohuslav Mareček, se projevovala i později, zejména po ustavení nové Církve československé husitské, jejímž členům nabídli jičínští evangelíci svoji modlitebnu jako přechodné zázemí do doby, než si tato církev zřídila vlastní kostel, Husův sbor v Denisově ulici.

V listopadu 1928 byla jičínská kazatelská stanice přeměněna na filiální sbor, formálně spravovaný farářem z Libštátu, později z Hořic. Samostatný farní sbor ČCE v Jičíně byl zřízen až v roce 1947 po mnohaletém úsilí Marečkova zetě, gymnaziálního profesora a pozdějšího evangelického faráře PhDr. Oldřicha Novotného.

Nedělní slavnost

Sté výročí otevření jičínské evangelické modlitebny připomene slavnost, kterou tuto neděli 28. září pořádá farní sbor Českobratrské církve evangelické. V 11 hodin se uskuteční slavnostní bohoslužba, na které bude vysluhována večeře Páně. Odpolední program začne ve 14 hodin za účasti řady hostů včetně nejvyššího představitele Česko〜bratrské církve evangelické synodního seniora Joela Rumla.

Součástí bude též otevření výstavky zachycující stoletou historii fary a farního sboru. Na oslavy je zvána široká veřejnost. K výročí byla vydána brožura, která bude k dostání také v jičínském museu. Jan Páv

Historie

O jičínském evangelickém sboru v datech:
1877 – začínají se konat první pravidelná bohoslužebná shromáždění v soukromých bytech
1907 – zřízena kazatelská stanice, zahájení stavby vily B. Marečka s modlitebnou
28. 9. 1908 – slavnostní otevření modlitebny pro evangelíky augsb. i helvétského vyznání
18. 12. 1918 – sloučení církve augsburské s helvétskou v Českobratrskou církev evangelickou
18. 11. 1928 – založení filiálního sboru ČCE v Jičíně
1.6.1947 – z filiální stanice se stává farní sbor ČCE
8. 2. 1959 – zemřel první farář jičínského farního sboru PhDr. Oldřich Novotný
1. 12. 1959 – Daniel Henych ustanoven farářem v Jičíně
25. 7. 1971 – Miroslav Hejl slavnostně instalován farářem sboru
1989 – po odchodu faráře Hejla je sbor administrován z Hořic Ivanem Ryšavým
1995 – administrátorem sboru se stal Blahoslav Matějka z Libštátu
13. 10. 1996 – kazatelem sboru ustanoven jáhen Jan Halama
29. 10. 2000 – MUDr. Vladimír Krátký jmenován farářem v Jičíně
2002 – administrace ze Semonic farářem Jaroslavem Kučerou, později Filipem Susou z Libštátu
2008 – sbor je administrován z Vrchlabí Petrem Chlápkem