Vyslechnout si přednášku o fungování Státního okresního archivu Jičín, o tom, jaké poklady skrývá ve svých depozitářích, jak je s nimi nakládáno, jakým způsobem v nich mohou bádat zájemci a mnohé další, se dozvěděli všichni, kteří nelenili a ve čtvrtek využili dne otevřených dveří v jičínském archivu v Raisově ulici.

 Jak nám sdělil ředitel Karel Chutný, Státní okresní archiv Jičín byl do roku 2002 odborným zařízením Okresního úřadu Jičín.

 Nyní je součástí Státního oblastního archivu v Zámrsku. Posláním této instituce je všestranná péče o archiválie, jejich zpracovávání a využívání.
 Svou činností slouží především potřebám státních úřadů a dalších institucí, jejichž působnost se vztahuje na území okresu, jakož i chráněným zájmům občanů.

 „Podílíme se na výkonu státní správy, zvláště dohledem na spisovou službu, vyřazování písemností vzniklých z činnosti státních a jiných orgánů samosprávných a jejich předchůdců, vyhledáváme archiválie, ověřujeme opisy a výpisy z nich pro státní orgány i občany, všestranně pečujeme o archiválie, které zpřístupňujeme pro věděcké a jiné účely tím, že je odborně zpracováváme a vyhotovujeme k nim archivní pomůcky,“ popisuje rozsah některých prací ředitel.

Radka Janků, která má na starosti třídění a zařazování archiválií nám představuje jedny z nejvzácnějších svazků, které se v budově ukrývají. Je to například Zádušní kniha kostela sv. Jakuba, která je nejstarším dochovaným druhem publikace tohoto druhu v českých zemích.

Jako poklad tu střeží i nejstarší listinu o Jičíně z roku 1416, městskou knihu z roku 1361 nebo dvě listiny znakových privilegií ze Sobotky z patnáctého a šestnáctého století.

Archiv sídlí v Raisově ulici v Jičíně, zaměstnává osm pracovníků a je zde uloženo pět kilometrů dokumentů.

Měli jsme možnost si prohlédnout i nejstarší jičínskou pečeť a nádherný sobotecký graduál, který je největší a nejtěžší knihou v objektu.

Eva Bílková, která má na starosti badatelnu, nám povyprávěla o tom, co zájemci v archivu vyhledávají, jaké mají možnosti při získávání informací.
Dozvídáme se, že objekt vloni navštívilo 225 badatelů, kteří sem přišli 485 x. Pátrají většinou v kronikách, shánějí informace z obecních i městských úřadů, záznamy o svém vzdělání, o své rodině, pátrají v historii.

Nakonec jsme měli šanci nahlédnout do depozitářů, které skrývají ještě zhruba padesát procent nezpracovaných materiálů.
Našli jsme tu záznamy z úřadů, soudů, jednotlivých obcí a národních výborů.

Archiv dále pečuje o fondy všech typů škol např. Lepařova gymnázia Jičín, Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice, cechovních organizací, společenstev, různých spolků a církevních institucí.

Jeho nedílnou součástí jsou i fondy významných osobností spojených s jičínským okresem (Strakův hudební archiv, Čeněk Musil, Jan Gebauer, Ferdinand Menčík, Jaroslav Mencl) a sbírky (Soudobá dokumentace okresu Jičín, Sbírka opisů matrik) ad.