Poslední taková informace, která proběhla i v Jičínském deníku, byla o nových varhanách v zámeckém kostele ve Smiřicích.

Ale také u nás na Jičínsku se můžeme pochlubit, že se povedlo obnovit a doslova znovuvzkřísit varhanní nástroj, a to ve starobylém kostele v Psinicích u Libáně.

Kostel zasvěcený sv. Jiří stojící na mírném návrší na konci obce, obklopený hřbitovem, je pozdně gotická stavba přibližně z r.1500, upravená do dnešní podoby v r.1870. Původní kostelík se připomínal již k r. 1327, ale stávající, do dnešních dob zachovalá stavba z počátku 16. století jej nahradila.

Kostel byl v posledních letech opravován, dostal novou střechu a uvnitř bylo nově zrekonstruováno i elektrické osvětlení. K dokonalosti celého interiéru kostela však chyběly funkční varhany.

Dle archivních dokumentů o původních varhanách v kostele v Psinicích není nic známo.Ve 30. letech 18. století sem byl dvakrát ročně na slavnosti přenášen malý portativ zřejmě z Libáně, a ani v soupisu inventáře kostela z r. 1815 se žádný nástroj neuvádí. Stávající šestirejstříkový varhanní nástroj byl postaven v r. 1888 varhanářem Josefem Kobrlem z Lomnice nad Popelkou.

V r. 1918, v závěru I. světové války, byly zrekvírovány pro válečné účely prospektové píšťaly, které již nikdy nebyly nahrazeny, a nástroj tak ztratil svůj plný zvuk. Obdobná rekvizice píšťal u varhan na Jičínsku proběhla v té době v řadě dalších kostelů, např. v obcích Běchary, Vršce, Samšina a dalších. Poslední velká oprava varhan je doložena k r. 1950 a dále již byly varhany ponechány svému osudu.

A tak varhany postavené v konci 19. stol. mistrem Kobrlem postupně přežívaly do současné doby a pomalu dosluhovaly. V posledním desetiletí pro napadení červotočem a v důsledku rozladění, špatného technického stavu a celkové sešlosti nástroje byly varhany hratelné jen s obtížemi a k doprovodu zpěvu se užívalo spíše přenosných elektrických varhánek.

Když v r. 2008 vypsal Královéhradecký kraj granty na opravu historických varhan, nadšení místní patrioté ve spolupráci s duchovním správcem Římskokatolické farnosti Libáň P. Augustinem Števicou se aktivně chopili příležitosti a požádali kraj o dotaci. A když byl krajem příspěvek odsouhlasen ve výši nadpoloviční částky celkových nákladů na obnovu varhan dle rozpočtu, nastal pak pravý „kolotoč“ shánění dalších peněz.

Nezměrné úsilí všech zaangažovaných obětavých lidí pro opravu varhan bylo korunováno úspěchem. Spolu s grantovou dotací kraje, dary podnikatelů a občanů, místních i dalších, kterým nebyl osud varhan a nabídnutý příspěvek státu lhostejný, se podařilo potřebnou částku shromáždit.

Obnovy a renovace varhan se ujal ředitel kůru katedrály sv. Ducha v Hradci Králové Mgr. Josef Zadina. Tento vynikající varhaník, sbormistr i varhanář v jedné osobě má již své slavné jméno na Libáňsku v podobě úspěšně realizovaných generálních oprav varhan v Libáni (1998), Údrnicích (1999), Bukvici (2005), a tak byla záruka, že dílo bude s pečlivostí provedeno a včas dokončeno.

A povedlo se. Za necelých 8 měsíců od zahájení prací byla celá obnova nástroje provedena a nové varhany při příležitosti slavnostní poutě ke sv. Jiří dne 25. dubna 2009 P. Števicou vysvěceny.
Varhany, jejichž stříbřitě zářivý cínový prospekt shlíží s kostelního kůru na všechny přítomné v kostele, byly v celé své kráse a barvě zvuku svých rejstříků předvedeny účastníkům slavnosti. Na závěrečném koncertě vystoupil varhaník Martin Strejc a zpěvačka Jana Heriánová, kteří mistrně předvedli souznění zvuku varhan a lidského hlasu, neboť varhany byly v historii vytvořeny hlavně pro doprovod zpěvu.

A aby tato slavnost svým významem byla opravdu ojedinělá, tak v úvodu programu poutě byl do stávající dřevěné osmiboké zvonice ze 17. stol. vysvěcen nový zvon Václav. Uvnitř zvonice bývaly až do r.1918 osazeny tři zvony. Dva byly z r.1602, třetí menší byl z novější doby; ten byl v r.1918 zrekvírován pro válečné účely, ve II. světové válce byly zrekvírovány oba staré zvony. Naštěstí hned po válce se podařilo jeden z nich, nesoucí jméno patrona kostela sv.Jiří, zachránit a vrátit zpět do zvonice. Ostatní zvony ale byly nenávratně ztraceny.

Bývalým kostelníkem byl v pohraničí při devastaci kostelů zachráněn zvon sv. Václav. Tento zvon, částečně poškozený, byl po několik desetiletí pečlivě uložen a zásluhou nynějšího kostelníka Libora Vaňka opraven, zrestaurován a na této poutní slavnosti vysvěcen a do historické zvonice nově zavěšen. A tak se po 91 letech vrací na místo zrekvírovaného zvonu v r. 1918 nový zvon Václav odlitý shodou okolností v r. 1918 firmou Rudolfa Manouška v Brně.

Kde se podaří v jeden den světit nové varhany i nový zvon současně? Taková vzácná událost, jen ojediněle se jinde opakující, se mimořádně podařila toho dne v Psinicích.

Poutní slavnosti bylo přítomno přes sto účastníků místních i přespolních, a jistě všichni odcházeli domů s pocitem radosti, že pro zachování historie i památek bylo zde vykonáno mnoho dobré práce.
Za krásný průběh tak významného dne se zaslouží poděkovat Jičínskému chrámovému sboru a všem dalším zpěvákům a varhaníkům, kteří svým uměním přispěli ke slavnostní bohoslužbě a koncertu, ale hlavně všem, kteří na obnovu varhan finančně přispěli nebo se jinak obětavě na této akci podíleli, neboť bez nich by tato slavnost nikdy nebyla.

Mimořádné poděkování za opravu a instalaci nového zvonu a péči o kostel v Psinicích patří panu Liboru Vaňkovi, který převzal štafetu kostelníka a již přes deset let se obětavě stará o jeho interiér, včetně organizačního zajištění poutních, posvícenských i vánočních slavností v kostele, a jeho aktivita i mladý věk dávají záruky, že ještě po několik desetiletí bude tuto čestnou funkci vykonávat.

Zvláštní poděkování zaslouží Pater Augustin Števica, který již po 14 let spravuje farnost Libáň a okolní farnosti, který měl v odpovědnosti finance na obnovu varhan včetně řádného vyúčtování poskytnutého grantu Krajskému úřadu v Hradci Králové, bez něhož by obnova varhan v Psinicích nemohla být realizována. (Mimochodem za čtrnáctiletého působení P. Števici na Libáňsku jsou to již čtvrté varhany, které ve svěřených farnostech vysvětil.)

A kdyby někdo peníze poskytnuté krajem na obnovu varhan záviděl, tak při splnění podmínek v rámci vypsaného grantu se o peníze může přihlásit v Královéhradeckém kraji každý. K tomu však musí být nadšení pro věc, mnoho obětavých lidí a ještě více těch, kteří jsou ochotni finančně přispět.
A to se v Psinicích podařilo.

Snad se v jičínské krajině opět brzy dočkáme dalšího slavnostního vysvěcení obnovených varhan, třeba v kostele ve Veliši, v kostele v Ostružně či v Jičíně u sv. Jakuba. Vladimír Turek