Projít se příměstským parkem Střelnice je dnes víc než příjemné. Upravené chodníky, nová zeleň, mobiliář, jen trošku nezvyklý altán. Místo „prokouklo” a obyvatelé se tu beze strachu brouzdají i ve večerních hodinách. K regeneraci příměstských lesů Střelnice přistoupila radnice v roce 2009.

Jak nás informovala Barbora Němečková z packé radnice, v rámci první etapy se s přispěním Státního fondu životního prostředí ČR a Operačního programu životní prostředí provedla pěstební opatření na stávajících dřevinách a uskutečnily se nové vegetační úpravy, které přispěly k výraznému zvýšení rekreační funkce lokality Střelnice. Vznikl nový Lesopark Střelnice, který se nachází ve východní výspě lesních porostů Poštmistrova kopce. Na západní straně je vymezen sáňkařskou dráhou, na jihu ulicemi Gebauerova a Křížová a na severu atletickým stadionem.

Vzniklo nové stromořadí z modřínu opadavého, výsadby dřevin se podél Gebauerovy ulice doplnily záhonovou extenzivní výsadbou travin a trvalek doplněných cibulovinami. V rokli se zrodilo hlediště se zatravněnými sedacími stupni, které umožňuje multifunkční využití pro kulturní a společenské akce v přírodním prostředí.

Druhá etapa

Druhá etapa se v letošním roce zaměřila na lesní cesty, vystavěn byl nový altán, rozmístěny parkové lavice a odpadkové koše.

Nový altán je z dubového dřeva a červeného arkózového pískovce, typického pro zdejší lokalitu. Uprostřed stojí pískovcový blok s bronzovou plastikou s otiskem pravěké vážky jakožto symbolem geologického bohatství Novopacka. „Realizací dlouhodobého záměru regenerace lesoparku Střelnice a obnovy původního zchátralého altánu došlo k výraznému zvýšení kvality objektu, který tak lépe slouží k rekreaci a potěšení návštěvníků,” uvádí Barbora Němečková.

Plány

V rámci třetí etapy chce město v příštím roce vybudovat fit stezku se stanovišti s cvičebním nářadím, informační systém (informační panely a směrovky) a zbývající lesní cestu. Trasa fit stezky byla volena tak, aby procházela zajímavými částmi Střelnice s příhodným výškovým členěním, a zároveň aby vytvářela základní okruh o délce 850 m.

Celkové náklady na modernizaci:
I. etapa - zhruba 1,7 milionu Kč, z toho byla dotace přibližně ve výši 1,5 milionu Kč.
II. etapa - celkové náklady na vybudování 1160 m lesních cest, obnovu altánu, doplnění parkových lavic a odpadkových košů činily asi 1,7 milionu Kč, z toho přibližně 1,2 milionu Kč pokryla dotace Státního fondu životního prostředí České republiky z Programu rozvoje venkova ČR.
III. etapa - náklady na třetí etapu jsou podle projektu vyčísleny na 1 136 805 Kč, procentuální část možné dotace by pokryla přibližně 73 procent.

Na trasu fit stezky se sportovci vydají ze dvou hlavních směrů – od severu (sídliště a čtvrť Ořechovka) a od jihu (centrum města a čtvrť Slovany).
Posilování s využitím vlastní váhy těla je vhodné pro každého bez rozdílu věku. Cviky na jednotlivém nářadí bude možné provádět v různém stupni náročnosti podle fyzické zdatnosti. Každé stanoviště fit stezky má svůj vnitřní informační systém - informační panel s popisem cvičebního programu stanoviště a trasy.
⋌(kov s využitím materiálů radnice).