Poté, co se jednotliví vyučující – účastníci projektu formou hospitací seznámili se způsoby práce svých kolegů ve škole, na jiných školách v ČR i v zahraničí, vyškolili se v oboru týmové práce, kooperace a tvorby projektů. Následně byla na totéž téma vyškolena skupina studentů, která pak v rámci projektového dne předala nabyté poznatky svým spolužákům. Projekt tak již zasáhl celou školu.

Nyní vstupuje Velké školní klíčování do své rozhodující fáze. Prvním dubnovým dnem nastane Velký školní třesk. V jednotlivých třídách bude realizováno více než dvacet žákovských projektů. Tyto projekty integrují učivo ze školního vzdělávacího programu a vycházejí ze vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Každý z projektů jde napříč několika předměty (nejméně dvěma, převážně však více) a je tak v praxi uskutečňována a posilována mezipředmětová spolupráce, což je ostatně hlavním cílem Velkého školního klíčování.

Každý projekt má vždy předem stanovený výstup (např. prezentace, divadelní představení, e-learning, kniha, veřejná prezentace, internetové stránky, kvíz pro jiné žáky…). Výsledný produkt projektu posiluje smysl učení.

Žáci kvarty se například v součinnosti s vyučujícími dějepisu, českého jazyka, cizích jazyků, zeměpisu a výtvarné výchovy zaměří na památky Nové Paky a okolí. Nebudou se však ohlížet jen do minulosti, ale v jiném projektu, nazvaném Země 2111, se pokusí vytvořit vizi života na naší planetě za 100 let a předají poselství našim vzdáleným potomkům. Tento projekt zasáhne dokonce sedm vyučovacích předmětů – přírodovědných, humanitních i jazykových. Sextáni a studenti 2. ročníku čtyřletého gymnázia porovnají v hodinách němčiny, zeměpisu, dějepisu a hudební výchovy reálie Německa a Rakouska.

Kvintáni se nejen v dějepise, ale i v angličtině vydají po stopách starých Římanů v Británii. Ti nejmladší – primáni – realizují v hodinách angličtiny a výtvarné výchovy projekt fiktivní restaurace.

Studentky 3. ročníku SOŠ pedagogické vyzdobí v rámci svého projektu dětské oddělení nemocnice v Jilemnici a jejich o rok mladší kolegyně budou pracovat na projektu Oživlé sochy Novopacka. A to vše je jen část z celé řady pozoruhodných projektů. Ty budou probíhat převážně od dubna do června, některé z nich však budou pokračovat i v příštím školním roce.

Mezipředmětové vztahy a vidění světa v souvislostech – to je něco, co se v našem školství prosazuje jen obtížně, nebo někdy dokonce chybí. Poukazují na to i výsledky mezinárodních výzkumů PISA, v nichž poslední srovnání nedopadla pro české žáky právě nejlichotivěji.

Novopacké Klíčování je jednou z cest, jak tento stav změnit.

Průběh Velkého školního klíčování můžete sledovat na stránkách http://vsk.gymnp.cz a pedagogická veřejnost bude s jeho závěry seznámena na závěrečné konferenci, která proběhne v prvním čtvrtletí roku 2012.⋌Josef Křeček