„Stalo se již tradicí, že se v průběhu měsíce února scházíme v zasedací místnosti obce ke zhodnocení naší práce a práce celého výboru za uplynulý rok,“ zahájil schůzi předseda Milan Volejník a nastínil současný problém. „Dnešní naše jednání je ale jiné, a to z důvodu, že končí volební období moje a celého výboru a pro další období by měl být zvolen nový výbor a nebo potvrzen stávající. Stávající výbor je složen z pěti členů včetně předsedy a revizora účtů.

Výbor se k zajištění chodu organizace a vašich potřeb scházel nepravidelně a plně kryl požadavky vaše a stanov zahrádkářského svazu.

Minulý rok a celé funkční období lze označit za poměrně zdařilé a úspěšné. Po dlouhodobé odmlce v pořádání výstav se nám podařilo uspořádat poměrně úspěšné zahrádkářské výstavy, a to v roce 2006 a v loňském roce. Zejména ta minulá byla zdařilá a spoluobčany kladně hodnocena. Uvolněním žáků místní základní školy k návštěvě výstavy se naskytla možnost zhruba 150 žákům a učitelům zhlédnout práci některých zahrádkářů, okolních pěstitelů a ovocnářů.

Doufám, že v některých tato návštěva probudí zájem o zahrádkaření. Škoda jen, že nemáme potřebné zázemí k případnému vedení těchto zájemců v kroužcích. Zhruba stejné množství spoluobčanů zhlédlo tuto výstavu. Své výpěstky a umění předvedlo na 30 pěstitelů a bylo k vidění na 260 výpěstků. Všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu, patří vřelý dík.

V průběhu roku bylo hlavním úkolem pro obec a zájmové organizace v oblasti kulturních a společenských akcí uspořádání a zajištění sjezdu rodáků. Na této akci se i naše organizace podílela, a to zásluhou věčně mladého a optimismu plného pana ing. Ludvíka Straky, který k dekoraci zapůjčil konifery. Nelze opomenout ani práci některých členů výboru na této akci, jako jsou př. Straka, Tobolka, ing.Grosman a další.

Na začátku roku a u jeho konce byly uskutečněny dvě cestopisné přednášky ing. Macla z Hradce Králové. Přes poměrně dobrou propagaci v regionálním tisku, místním rozhlase a plakáty byla vždy účast poměrně malá, škoda, že tyto akce stojí naše peníze a zahrádkáři je plně nevyužijí. Argument, že je nedostatek peněz mezi lidmi, neobstojí, a to z hlediska skutečnosti, že tyto akce jsou pro zahrádkáře, ale i spoluobčany pořádány jako bezplatné; hovoří o našem nezájmu a pohodlí.

V srpnu uspořádalo územní sdružení jednodenní tematický zájezd do Olomouce a okolí. Z Ostroměře se zúčastnilo 8 zájemců, kterým se zájezd velmi líbil. Škoda, že tuto příležitost nevyužilo více zahrádkářů.

Z těchto pohledů lze hodnotit uplynulý rok i celé funkční období výboru jako dobré. Na činnost organizace přispěl obecní úřad, a to s účelovými příspěvky na 5000 a 1500 Kč, územní sdružení Jičín věnovalo 2000 Kč. Nepodařilo se dosáhnout na příspěvky z fondu Evropské unie, a to na výměnu oplocení zahrádkářské osady a na výstavu. Dále se nám nedaří pronajmout pozemky k užívání v zahrádkářské osadě, kde je jich jedna třetina neobdělaných a ztěžují tak život sousedícím zahrádkářům, kteří o pronajaté pozemky řádně pečují.

Jak jsem již uvedl, dnešní jednání mělo zvolit i nový, nebo potvrdit stávající výbor základní organizace. Vzhledem ke stále se snižující členské základně a nezájmu zahrádkářů věnovat trochu svého já ve prospěch kolektivu doporučuji nezvyšovat počet členů výboru a ponechat výbor v počtu pěti členů včetně předsedy a revizora účtů.

Do plánu práce na letošní rok pak navrhuji zařadit jednu až dvě cestopisné nebo odborné přednášky, a to podle zájmu, a uspořádat jeden tematický zájezd v průběhu měsíce srpna nebo září. Na tyto akce je možné požádat obecní úřad o příspěvek – dotaci, a tu rozšířit na příspěvek k opravě oplocení v zahrádkářské osadě.“

Zároveň předseda Volejník poděkoval paní Malíkové za vedení kroniky a zahrádkáři se dohodli na uspořádání výstavy v příštím roce. Dále přítomní na schůzi svým hlasováním schválili složení dosavadního výboru i do dalšího funkčního období.

Před zahájením schůze se uskutečnila cestopisná přednáška Otto Macla o severských zemích Evropy, tentokrát hojně navštívená veřejností. (čzs)