Ten získala v rámci Globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu, na který škola získala dotaci ve výši 1 482 159,53 Kč, je zlepšení a zjednodušení přístupu žáků Základní školy Eduarda Štorcha v Ostroměři k informacím, potřebným pro jejich vzdělávání.

Projekt klade důraz na zapojení žáků prostřednictvím interaktivních a e-learningových materiálů, které budou moci žáci zpracovávat a studovat ve svém domácím prostředí a v době, která jim bude vyhovovat.

Prostředkem k dosažení hlavního cíle bude moderní ICT technika a vzdělávací prostředí umožňující učitelům uplatnit interaktivní výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Tyto materiály budou nakoupeny a v rámci projektu vytvořeny na škole. Zároveň bude umožněno působení moderních výukových metod na žáky; těm díky názornosti a interaktivitě pomohou snáze pochopit probíranou látku.

Projekt je v současné době ve své první čtvrtině. Z několika členů realizačního týmu se v rámci projektu stali tvůrci vzdělávacích materiálů, kteří byli proškoleni, jak správně vytvářet elektronické vzdělávací materiály, e-learningové kurzy a testy.

V předloženém projektu budou tvůrci materiálů tvořit vlastní elektronické vzdělávací objekty pro předměty dějepis, chemie, fyzika, matematika, německý jazyk, přírodopis a zeměpis, jež jsou mezi jednotlivé tvůrce rozděleny podle jejich odborného zaměření. Pro doplnění a procvičení probíraného učiva bude pro každý předmět vytvořena sada vlastních elektronických vzdělávacích podkladů, a to zejména e-learningové kurzy, e-learningové testy, prezentace, elektronické dokumenty – animace, videa, obrázky atd. Tyto materiály budou na základě zkušeností pedagogů při výuce zaměřeny na problematické pasáže učiva. Jsou taktéž nakoupeny interaktivní učebnice, které doplňují klasické tištěné učebnice a přináší žákům zpestření výuky díky animacím, video i audio nahrávkám apod.

Zpracováním vlastních, kvalitních vzdělávacích materiálů a zavedení interaktivních výukových metod by se měl zkvalitnit a zatraktivnit vzdělávací proces. Cílem je zvýšení vědomostí, konkurenceschopnosti žáků v jejich dalším studiu či budoucím uplatnění na trhu práce.
Gabriela Pospíšilová, manažer projektu