I když počátky základního školství v Ostroměři sahají až do roku 1873, kdy první školní učebnou v obci byla pronajatá jedna místnost v prvním poschodí Vrabcova hostince v domě čp. 16, v němž bydlel i první učitel v Ostroměři pan František Novotný, historie stávající školní budovy se vztahuje ke konci 50. let minulého století.

Jak se najde ve školní kronice, tak rozhodujícím ve výstavbě nové budovy byl školní rok 1959/1960. Dne 7. září 1959 počali pracovníci Pozemních staveb Hradec Králové, stavební správy Turnov, vyměřovat půdorys, 14. září pak byly zahájeny zemní práce, vyhloubeny příkopy pro kanalizaci a některé základy, výkop pro suterén (šatny, kotelnu) a jámy pro biologické septiky. Stavba, jejíž náklady si vyžádají 4 200 000 Kč, byla prováděna podle prováděcího projektu, který vypracoval ing. Svatopluk Polák, pracovník projekčního oddělení Pozemních staveb.

Koncem srpna roku 1960 byla stavba v hrubém zdivu hotova, zdily se příčky a dokončovala střecha, počalo se s instalací ústředního topení, elektrického vedení a vodovodu. V zimním období školního roku 1960/1961 bylo již v provozu ústřední topení, což umožňovalo zedníkům provádět vnitřní práce, např. omítky, podklady pod podlahy v přízemí, dokončena byla hrubá instalace elektrického vedení, vodovodního potrubí. Po celé léto roku 1961 byly dokončovány poslední práce uvnitř budovy, na fasádě i na úpravě okolí. Denně bylo nutno práci sledovat a pomáhat odstraňovat překážky a nedostatky hlavně v dodávkách materiálu či vybavení školy.

Slavnost otevření nové školní budovy začala již v sobotu 2. září 1961 přátelským večerem v místní sokolovně. Proslov o historii školství v Ostroměři, zpracovaný dr. Miroslavem Holubem, přednesl předseda MNV Josef Seifert.

Odpoledne 3. září se seřadil u sokolovny průvod, který prošel obcí k nové škole, u níž přednesl slavnostní projev ministr zahraničního obchodu František Krajčír, který následně přestřihl u vchodu do budovy pásku. Následovala prohlídka budovy, ve které již byly na lavicích připraveny pro každého žáka učebnice a školní potřeby. Zároveň s budovou školy byly zprovozněny i prostory stravovacího a tělocvičného pavilonu.

Vlastní školní práce začala v budově až 4. září, kdy se po proslovu ředitele školy Bohumila Bílka ke shromážděným žákům v přízemním respiriu začalo vyučovat dle rozvrhu hodin.

K historii nové budovy ostroměřské školy neodmyslitelně patří i další dvě historické události:

Téměř přesně 10 let po zahájení provozu v nové školní budově - v neděli 10. října 1971 - bylo slavnostně otevřeno a předáno k užívání i školní hřiště, vybudované převážně místními občany v rámci akce Z.

1. května 1979 pak byl náměstkem ministra školství ČSR Karlem Čepičkou předán ředitelce školy Haně Zoufalé Dekret ministerstva školství ČSR na pojmenování místní školy po ostroměřském rodákovi, spisovateli Eduardu Štorchovi. Od tohoto dne tedy nese tato škola čestný název Základní (devítiletá) škola Eduarda Štorcha.

Kulaté výročí budovy si široká ostroměřská veřejnost, současní i bývalí zaměstnanci (jen za doby existence školní budovy jich na škole působilo více než jedno sto) a žáci základní školy připomměli v sobotu 5. listopadu dnem otevřených dveří a setkáním všech, kteří mají ke škole nějaký vztah.⋌Přemysl Vajdl, ředitel ZŠ