Obhospodařuje celkem 1765 hektarů plochy, z toho naprostou většinu tvoří zemědělská půda, dále pak vlastní les, vodní plochy a podobně. Ze zvěře se tu vyskytuje převážně srnčí, prase divoké, méně už jelenec běloocasý. Hojně je zastoupena i drobná zvěř – bažant, zajíc, koroptev, kachna divoká.

 Myslivecké sdružení má v současné době 25 řádných členů, kteří se starají o chod celé organizace. Hlavní náplní je péče o honitbu a zvěř v ní žijící (zimní přikrmování, chov bažantů, odčervování). Každý rok pořádá tradiční myslivecký bál s bohatou zvěřinovou tombolou, letos byla tato „Poslední leč“ již čtyřicátá v pořadí.

Kroužek šikovných rukou

Sdružuje místní nadané děti různého věku, které svůj talent rozvíjejí pod vedením zdejšího malíře Jiřího Otruby. Scházejí se minimálně jednou týdně v ateliéru na Radnici, kde si mladí umělci mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky – od akvarelu přes tuš až po keramiku.

Tyto prostory jim poskytuje městečko zcela zdarma. Jejich umělecká dílka jsou součástí mnoha zdejších výstav. Kroužek se čile zapojuje i do ostatního dění v obci, členové například vysadili jednu z lipek na náměstí.⋌ (tom)