Přispěli lidé nejen z Libuně, ale také i Jivan, Březky, Libunce, Jinolic, Kněžnice, Javornice, Pařezské Lhoty, Holenic a další farníci Římskokatolické farnosti Libuň. Sbírka byly iniciována farářem Františkem Kocmanem, který zároveň na mši všem veřejně děkoval.

Zhotovitelem zvonů je dílna Josefa Tkadlece z Halenkova. Každý ze zvonů má své jméno, nyní budou zapotřebí podle informace Františka Kocmana peníze ještě na technické zajištění zvonů; dárci jsou vítáni, přestože značnou část této položky již přislíbila obec.

V kostele vystoupily v krojích rovněž děti s kulturním pořadem, pro veřejnost bylo připraveno pohoštění v místní sokolovně. Zpřístupněna byla také areál fary. „Rádi bychom budovu fary odkoupili a věnovali se postupně její rekonstrukci. Není však ještě pevně stanovena cena. Prostory využíváme formou pronájmu,“ informuje starostka Helena Červová.

Informace o libuňských zvonech z archivu obce:

ZVONY v kostele sv. Martina v Libuni

V kostelní věži jsou umístěny dva historické zvony, ulité v letech 1495 a 1574.

Starší z libuňských zvonů, zdobený pouze nápisovou páskou pod čepcem a vegetativními ornamenty na šestiuché koruně.

Autor zvonu je prozatím neznámý, k jeho potencionálnímu zjištění by bylo potřeba širšího srovnávacího materiálu. Uvažovat však můžeme o některém z pražských nebo východočeských, resp. rálovéhradeckých mistrů.

Průměr má 95 cm, výšku 78 cm, výška s korunou činí 92 cm, výška písma je 2,5 cm.

Nápis: gotická minuskula

letha bozieho tisicieho cztirsteho dewadesateho pateho tento zvon slit gest chwale panv bohv, panni marie awsem swatim ame(n)

Ve volném překladu: Léta božího tisícího čtyřstého devadesátého pátého tento zvon slit jest k chvále Pánu Bohu, Panny Marie a všem svatým. Amen.

Autorem druhého zvonu je vynikající renesanční pražský zvonař Brikcí z Cinperka, jehož zvony jsou hodnoceny nejlepšími známkami. V blízkosti lze nalézt Brikcího zvon ještě v kostele sv. Jiří v Přáslavicích, kam jej pořídil r. 1569.

Libuňský zvon charakterizuje zajímavá výzdoba, utvářená reliéfním pásem s postavami múz v bájné krajině a tvory ze zvířecí říše, obíhající tělo zvonu pod čepcem a doplňovaný druhým širokým pásem s vegetativními motivy a hlavami ďáblíků. Čepec nese osm kruhových plaket s reliéfy ctnosti. Jak dokazuje vtesaná datace, současná dřevěná hlava byla zvonu pořízena v r. 1766.

Výška s korunou je 114 cm, výška bez koruny 90 cm, průměr 116 cm.

Nápis je proveden frakturním písmem a umístěn na plášti zvonu mezi čepcem a věncem.

Gednanim ctihodného knieze Rafaele Chotieborzskeho to°

czasu pana Fararze w Lybuni, udielan gest zvon tento

pracy a umienim Brykcyho Zwonarze z Cynperku w No

wem bestie Prazskem, kecti a slawie gmena Bozskeho, k Sˇ

Martinu do Lybunie, nakladem Osadnich ktemuž Kostelu

przynalezycych, ztoho budiz Panu Bohu čest a Chwala wie

cna amen Wyslani byly z Obce tomuto gednani, Matieg

korbel, Wit kwasniczka, Yan Iakubku Wyse z Lybunie, a Gi

ryk pasaun z Lybunce, talose Leta Panie. 1574

Ve volném překladu:

Jednáním ctihodného kněze Rafaele Chotěbořského, tohočasu pana faráře v Libuni, udělán jest zvon tento prací a uměním Brikcího, zvonaře z Cynperku, v Novém Městě Pražském, ke cti a slávě jména Božského, k svatému Martinu do Libuně, nákladem osadních, k témuž kostelu přináležejících, z toho budiž Pánu Bohu čest a chvála věčná.

Amen. Vysláni byli z obce k tomuto jednání Matěj Korbel,Vít Kvasnička, Jan Jakubků, vše z Libuně, a Jiřík Pasaun (Pozoun) z Libunce. Stalo se Léta Páně 1574.

Konfiskace zvonů

1830 byly zřízené hodiny na kostelní věž - do 1843 - byli ¼ na zvon „k úctě Sv. Wáclava“ hodiny bily na hrubý zvon který byl zasvěcen sv. Martinovi.

Opotřebováváním, a také tím, že zvony nebylo řádně slyšet, bylo

25. října 1843 rozhodnuto o koupi cimbálů. Dva hodinové cimbály obec pořídila roku 1843 a ještě téhož roku byly 9. listopadu zavěšeny na věž. Pode záznamu ve školní kronice byly opatřeny nápisem „Slyš, již opět hodiny nám bije, blaze tomu, kdo v ní ctnostně žije.“ Byly přivezeny zvonařským mistrem 8. listopadu a 9. listopadu s nápisem „Slit od Karla Wilíma Paula w České Lípě 4. listopádu. 1843. a vysvěceny k úctě Sv. Petra při mši Svaté s velikou slávou vikářem Markem, kaplanem a katechetou Václavem Verunáčem. Zavěšeny byly po pilné práci hodinářského mistra pana J. Janaty z Libštátu až k půlnoci dne 10. listopadu

Za 1. světové války byly cimbály zrekvírovány, rozbity vojáky a odvezeny. Místní občané se na to vandalství jenom smutně dívali – ani farář Portych ani starosta Broul nic prosbami nepořídili. Kvůli nedostatku kovů sáhla vláda i na „posvěcené“ zvony, z nichž byly vyráběny smrtící nástroje. Noviny však přinesly v té době zprávu

o tom, že celá ta zvonová kořist byla prý svěřena kterémusi maďarskému židu, jenž užil zvonoviny k účelům spekulačním a stal se tak válečným zbohatlíkem.

Z Libuně byly vzaty 2 zvony velké, umíráček, 2 cimbály hodinové, asi 9 cínových píšťal varhanových a zvonek školní. Také zvonek ze šidlobské kapličky byl odvlečen.

V současné době má kostel sv. Martina v Libuni dva funkční a starobylé zvony. Jeden zasvěcený sv. Martinovi, který je z roku 1574 a váží asi 15 metráků. Ulil jej významný pražský zvonař Brickí z Cinperka. Druhý je patrně vůbec nejstarším zvonem v Českém ráji, byl ulit už roku 1495. Nové zvony by měly postupně tyto starobylé šetřit. Ty budou nad Libuní znít jen při výjimečných a svátečních událostech.

Nové cimbály nebyly do této chvíle opatřeny, kladiva hodinová bijí do zvonů, jež po rekvizici ve věži zůstaly.

Nové zvony

Ze sbírky občanů obcí Libuň, Jivany, Březka, Libunec, Jinolice, Kněžnice, Javornice, Pařezská Lhota, Holenice a dalších, farníků Římskokatolické farnosti Libuň a dobrých lidí byly pořízeny tyto zvony:

Sancta Teresia Benedicta a Cruce

Svatá Benedikta od Kříže

Nápis:

SI AMBULAVERO IN VALLE UMBRAE MORTIS,NON TIMEBO MALA, QUONIAM TU MELCUM ES

I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť Ty jsi se mnou.

CAMPANA FUSA EST PER JOSEF TKADLEC HALENKOV

Odlil Josef Tkadlec Halenkov

DOMINE NOMINI TUO DA GLORIAM

Božímu jménu ať je vzdávána chvála.

LIBUŇ – Parochiani MMVII ( Libuň farníci 2007)

Parametry: hmotnost zvonu 245 kg, průměr věnce zvonu 750 mm, ladění c 2

Sancta Brigitta

Svatá Brigitta

Nápis:

SANCTA BRIGITTA DOCE NOS UT PER OMNIA TEMPORA VITAE SEMPER DEUM QUAERERE SCIAMUS

Sv. Brigito, uč nás, ve všech dobách vždycky toužit poznávat Boha.

DOMINE,NOMINI TUO DA GLORIAM

Božímu jménu ať je vzdávána chvála.

Dono: Ludovít et Eva Pavlíkovi – LIBUŇ MMVII

Darovali: Ludovít a Eva Pavlíkovi – Libuň 2007

Parametry: hmotnost zvonu: 200 kg, průměr věnce zvonu 700 mm, ladění d 2

Dále pak menší zvony:

Bože, veď nás, ať následujeme příklad pokory a milosrdné lásky, který nám dala sv. Hedvika.

Deus, sis nobis dux, ut exemplum humilitatis et misericordis amoris, nobis datum a Sancta Hedwiga, sequamur.

Vocavit me ad vitam Milada Ladmanová – LIBUŇ MMVII

hmotnost zvonu: 82 cm, průměr věnce zvonu 520 mm

Prosíme, Pane, dej, ať pro zásluhy a přímluvu Sv. Kateřiny Alexandrijské můžeme dosáhnout hory, jíž je Kristus.

Praesta, quaesumus, Domine, ut Sanctae Catharinae Alexandrinae meritis et intercessione, ad montem, qui Christus est, pervenire valeamus.

E dono Mansueti Veselý, Parochia Libunensis – MMVII

hmotnost zvonu: 52 kg, průměr věnce zvonu 430 mm

Pane, prosíme, ať nám blahoslavená Kristina, panna a mučednice, vyprosí Tvou dobrotivost.

Indulgentiam nobis, quaesumus, Domine, Beata Christina, Virgo et Martyr, imploret.

E dono Christina Felger e Apolda – LIBUŇ MMVII

hmotnost zvonu: 48 kg, průměr věnce zvonu 415 mm

Zhotovitelem zvonů pro kostel svatého Martina je Josef Tkadlec – zvonařská dílna, Halenkov

Zvonařská dílna TKADLEC je firma s dlouholetou tradicí, která byla založena v Halenkově Josefem Tkadlecem. Na počátku šedesátých let 20. století Josef Tkadlec započal s výrobou technického příslušenství ke zvonům. První zvony byly ulity v této dílně v roce 1966. Na úspěšnou činnost zakladatele zvonařské dílny bylo plynule navázáno další zvonařskou generací. Zkušenosti získané v tomto oboru činnosti jsou v této firmě předávány z generace na generaci s tím, že tradiční řemeslná výroba je postupem času aktuálně doplňována moderními technologiemi a výrobními postupy. Zvuk zvonů ze zvonařské dílny v Halenkově se již od druhé poloviny minulého století rozléhá z věží kostelů, kaplí a ze zvoniček v nejrůznějších místech České republiky, Slovenské republiky, u našich dalších zahraničních sousedů, ale také ve vzdálených zemích jako je Indonésie, Spojené státy americké, Gruzie, Kazachstán.

Zvonařská dílna TKADLEC nabízí produkty, které jsou komplexním a specifickým řešením pro každý prostor, kde mají být umístěny zvony jejich vybavení. Této nabídce vždy předchází odborné posouzení každého jednotlivého prostoru, jehož výsledkem je koncepce řešení s ohledem na veškeré parametry, s kterými lze v dané věži uvažovat v současnosti, ale také s výhledem do budoucna. (archiv obce)