Projekt Cidlina, jehož cílem je vybudovat čistírny odpadních vod a kanalizaci v Jičíně, Lázních Bělohrad, Miletíně, Pecce, Ostroměři a Libáni, byl ve městě úspěšně zahájen. V rámci stavby čistírny odpadních vod a kanalizace už byly zatrubněny ulice Jiráskova, Školní a další části, připraveno je budování čistírny.

Nyní pracovníci firmy Stavoka provádějí výkop v ulici T.G. Masaryka, kde hloubí třímetrovou šachtu a pokládají plastové rozvody. Práce mají třítýdenní skluz, vyrovnán má být do konce července. Prvého července bude úsek předán Správě a údržbě silnic, která zde zahájí třetí etapu rekonstrukce komunikace III. třídy, protínající náměstí a směřující k podniku Cadence Innovation.

Jedná se o etapu A – rekonstrukci vozovky v ulici T.G. Masaryka a náměstí, nově bude vybudován před městským úřadem naváděcí dlážděný pruh do centra. Opravu silnice financuje kraj, který také provede sloučené výběrové řízení na dodavatele opravy komunikace a chodníků. Oprava vozovky včetně podkladů bude stát zhruba osm milionů korun.

Město uhradí 800 tisíc, které pokryjí renovaci chodníků, pouličního osvětlení kolem náměstí, vybudování vodorovného značení na parkování a instalaci nové autobusové zastávky. Hlavní příjezd do středu náměstí bude pak od zdravotnického střediska a výjezd u prodejny drogerie. Dokončení je plánováno 31. října.

Nyní ale město řeší financování veřejných částí jednotlivých kanalizačních přípojek k domácnostem. Starosta Petr Soukup se domnívá, že Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, která akci Cidlina garantuje, zažádala zúčastněné obce a města pozdě o finanční spoluúčast na budování nových veřejných částí přípojek.

Libáň by tak měla uhradit 4,2 milionu korun. Podle výpočtu starosty však náklady na nové přípojky a případné rekonstrukce starých dosáhnou jednoho milionu. Tuto částku by zaplatilo město ze svého rozpočtu po dohodě s VOS formou tříletých splátek. Návrh má schválit v červnu zastupitelstvo.

Městys Pecka a Lázně Bělohrad rozhodly, že 70 procent nákladů na veřejné části přípojek uhradí občan a 30 % půjde z veřejného rozpočtu.

Na Pecce návrh schválilo zastupitelstvo.

Návrh usnesení starosty Petra Soukupa k úhradě přípojek:

„Odsouhlasit na veřejném zasedání ZM Libáň finanční spoluúčast při budování veřejných částí domovních kanalizačních přípojek v rámci akce Cidlina. Celková částka finančního plnění by byla vypočtena na základě skutečně provedených metrů veřejných částí domovních přípojek a odsouhlasení těchto výměr městem Libáň na straně jedné a VOS a.s. na straně druhé. Podkladem pro výpočet by byla projektová dokumentace skutečného provedení zpracovaná na základě provedených prací projektovou organizací PROIS a.s.

Město Libáň souhlasí s jednotkovou cenou 3000,- Kč/metr provedené přípojky ve veřejné části. Jednotková cena obsahuje dodávku a montáž potrubí a všechny potřebné výkopové a zemní práce včetně hutnění a finální úpravy povrchů. Zároveň souhlasí s tím, aby výše uvedené práce provedla firma Geosan Group prostřednictvím svého subdodavatele firmy Stavoka Kosice a.s. Veřejnou částí kanalizační přípojky se rozumí nová kanalizační přípojka od hranice nemovitosti k nové kanalizační stoce, přičemž odbočka včetně napojení je součástí projektu a rozpočtu akce Cidlina.

Úhrada by se netýkala přípojek, kde dochází pouze k přepojení stávající přípojky do nové stoky a přípojek, u kterých dochází pouze k propojení kanalizačního potrubí v septiku s výjimkou přípojek, kde stávající odpadní potrubí nesplňuje potřebné parametry pro odvod splašků do hlavní stoky. Celková vypočtená částka by byla převedena na účet VOS a.s na základě darovací smlouvy v r. 2009 a v r. 2010 a to ve dvou splátkách splatných vždy do konce měsíce října v daném kalendářním roce.“

- nutno projednat na některém dalším veřejném zasedání