Že se něco závažného děje, nemohla ve svém vydání 21. listopadu 1989 „zatlouci“ ani Pochodeň, tiskový orgán východočeského KV KSČ. Nepsala ovšem zpravodajství o vznikajících stávkových výborech studentů. Nepřinesla Prohlášení pracovníků Východočeského divadla v Pardubicích, které vydali v pondělí 20. listopadu a začali se stávkou.
Na titulní straně se objevilo jiné provolání: pracující Východočeského kraje v něm rezolutně odmítají nátlakové akce protisocialistických sil. Autory provolání dnes již zřejmě nikdo nevypátrá. Nicméně tento dokument stojí za přečtení. Je typickou ukázkou bezobsažné komunistické rétoriky. Věty jsou skládány jak ovoce do míchaného kompotu. Je zde použit klasický požadavek „klidu na práci“. Je útočeno na hmotné zájmy občanů.
„Fajnšmekři“ možná ocení i nelogickou stavbu vět.


Jediným ústupkem bylo zveřejněné Prohlášení vedení Výboru československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. I z něho však čiší cenzura. Hodnotu měla snad jen věta požadující prošetření událostí z Národní třídy.

„Retroseriál“ Deníku skončí 27. listopadu.


ROZHODNE POCTIVÁ PRÁCE

V Hradci Králové se včera sešel stranickohospodářský aktiv zástupců pracujících, věnovaný rozvoji iniciativy pracujících kraje. Aktivu se zúčastnil člen ÚV KSČ a vedoucí tajemník KV KSČ Otto Liška, členové předsednictva KV KSČ předseda KNV Luděk Teichman, předseda KOR Josef Višňák, předseda KV SSM Miroslav Vostřel a další představitelé stranických, státních a odborových orgánů.

K úkolům Národní fronty
Z jednání OV KSČ v Pardubicích
Výjezdní zasedání okresního výboru KSČ v Pardubicích, které se uskutečnilo v pátek a v sobotu v Kochánovicích, posoudilo současnou společenskopolitickou situaci v okrese a zabývalo se prací komunistů v orgánech a organizacích Národní fronty. Na semináři vystoupil místopředseda ÚV NF ČSR Rudolf Dušek a vedoucí tajemník OV KSČ soudruh Jaroslav Kubínek. (čák)

PROVOLÁNí

účastníků aktivu, zástupců státních podniků k rozvoji pracovní iniciativy ve Východočeském kraji.


My, volení zástupci pracovních kolektivů státních podniků z průmyslu, zemědělsko-potravinářského komplexu, stavebnictví, obchodu, dopravy a místního hospodářství, shromáždění na krajském aktivu k rozvoji iniciativy v nových ekonomických podmínkách, jsme si vědomi vysoké společenské odpovědnosti za splnění hospodářských úkolů.
Naším společným cílem je dosahovat co nejlepších výsledků ve vývoji ekonomiky Východočeského kraje a rozvíjet iniciativu pracujících tak, abychom na všech pracovištích čestně dostáli slovu, které dáváme před XVIII. sjezdem KSČ: „Vyšší kvalitou za uskutečňování cílů přestavby“.
K tomu, abychom mohli zabezpečit náročné úkoly, potřebujeme klid, veřejný pořádek a stabilitu ekonomiky a celého společenského života. Místo toho jsme svědky, jak jsou vyvolávány emoce proti zdravému rozumu. Komu poslouží vyprovokované společenské napětí a stávky? Poctivým pracujícím a občanům rozhodně ne! Proto se vší rozhodností odsuzujeme demonstrace a další nátlakové akce protisocialistických sil a jejich snahy o vyvolání neklidu a narušování veřejného pořádku! Víme, že jsou koordinovány ze zahraničí a sledují likvidaci postavení dělníků a pracujícího člověka, likvidaci našeho společenského řádu.
Ke spokojenému životu nás a našich dětí vede jen jediná cesta, poctivá práce. Podporuje plně prohlášení předsedy vlády ČSR soudruha Františka Pitry.
Obracíme se na všechny občany, pracovní kolektivy, členy BSP, mládežnické kolektivy Východočeského kraje, aby se řídili především hlasem rozumu a odpovědnosti ve vypjatých emocí. Postavme se do čela boje za udržení pořádku na pracovištích, dynamiky výroby a rozvoje pracovní iniciativy!
Zaměřme se na kvalitu a hospodárnost, zvyšování užitných vlastností výrobků, prodlužování záručních lhůt, na zavádění nových výrobků. Postupně odstraňme nedostatkové druhy zboží na vnitřním trhu, včetně zajištění výrobků v nižších cenových relací! Zlepšujme životní a pracovní prostředí! Dejme tak pádnou odpověď všem rozvratníkům a provokatérům!
Poctivou prací vyjádřme podporu politice Komunistické strany Československa. Neboť ta je jedinou politickou sílou, která je schopná důsledně uvést proces přestavby a demokratizace k dalšímu rozvoji a upevnění socialismu.
Soudruzi, kupředu, zpátky ni krok!
V Hradci Králové, 20. listopadu 1989
Účastníci aktivu

Odložena návštěva Egona Krenze

Po vzájemné dohodě mezi ústředním výborem Komunistické strany Československa a ústředním výborem Jednotné socialistické strany Německa se odkládá na pozdější dobu pracovní návštěva generálního tajemníka ÚV Jednotné socialistické strany Německa a předsedy Státní rady Německé demokratické republiky Egona Krenze v ČSSR.

Prohlášení Výboru pro lidská práva a humanitární spolupráci

V posledních týdnech a měsících jsme svědky aktivizace různých vrstev naší společnosti, která svědčí o nespokojenosti s dosavadním průběhem přestavby a demokratizace. Jako každá jiná, i naše společnost je názorově velmi diferencovaná. Tato diferencovanost by neměla vést k násilným konfrontacím, které neodpovídají demokratickým a humanitním tradicím našich národů a národností.
Jsme však znovu svědky zcela opačných přístupů. Události posledních dnů nás vedou k tomu, abychom upozornili na přijaté mezinárodní závazky helsinského procesu v oblasti lidských práv a svobod občanů. Výbor se obrací na státní orgány s žádostí o důkladné přešetření postupu pořádkových sil v uplynulých dnech a žádá o urychlenou aplikaci mezinárodních závazků ve společenské praxi. Jde totiž o zachování základních hodnot socialismu a dodržování socialistické zákonnosti. Vzhledem k závažnosti problematiky výbor se bude těmito otázkami podrobně zabývat na svém nejbližším zasedání.


VČERA V KRAJI
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ byla otevřena prodejna družstva umělecké výroby Vamberecká krajka. Prodejna nabízí zákazníkům široký sortiment výrobků z ruční a strojové paličkované krajky – šaty, límce, dečky, obrázky, náhrdelníky. (sj)