Tento obor se ve škole vyučuje již od roku 2005, v letošním roce pak dochází k úpravám učebního plánu.

Přírodovědné lyceum je obor, který poskytuje všeobecné vzdělávání, a z názvu vyplývá, že se nejvíce zaměřuje na předměty přírodovědné. Ani předměty humanitní však v tomto oboru nejsou opominuty a absolvent získá komplexní znalosti, které mu umožňují pokračovat ve studiu na různých školách. Absolventi tohoto studijního oboru mohou studovat na vysokých školách zaměřených na biologii, chemii, životní prostředí, potravinářství, zemědělství apod., tj. hlásit se na medicínu, farmacii, matematicko-fyzikální fakultu, pedagogické fakulty, chemické, technické, ekonomické, veterinární, zemědělské vysoké školy a mnohé další.

Podle poznatků s uplatněním absolventů z minulých let můžeme konstatovat, že absolventi těchto možností plně využívají. Žáci se mohou připravovat i ke studiu na vyšších odborných školách, ale mohou např. zůstat i v Hořicích a stát se studenty naší VOŠ. Zde pokračují studiem oboru Obnova a rozvoj venkova. Jsou vzděláváni tak, aby získali vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciální, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Pokud absolventi nebudou pokračovat ve studiu, uplatní se v oblastech ekologie, chemie, geografie, informačních a komunikačních technologií, potravinářství, zemědělství ap., v činnostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a správní činnosti zejména v oblastech příslušné profilace.

Předmětová skladba tohoto oboru umožňuje připravit žáky ke složení státní maturitní zkoušky ze všech povolených volitelných předmětů, to znamená z matematiky, občanského a společenského základu i z informatiky, samozřejmostí je i příprava k maturitě z češtiny a cizího jazyka.

Výuka probíhá v moderně vybavené škole s několika multimediálními učebnami, interaktivními tabulemi, jazykovými učebnami a laboratořemi k výuce odborných předmětů. Školní rok mají žáci zpestřen i různými sportovními aktivitami, jako např. lyžařským kurzem, cykloturistikou, kurzem plavání a dalšími akcemi. Předností oboru je začlenění odborné praxe do výuky, při které žáci poznají i provoz v některých organizacích v našem regionu. Spolupracujeme se ZOO Dvůr Králové, VŠÚOV Holovousy, KRNAP Vrchlabí, Čmelák Liberec a dalšími.

Škola poskytuje svým žákům veškeré zázemí – od možnosti stravování ve vlastní školní kuchyni s jídelnou v areálu přes sportovní areál, ubytování v domově mládeže až po možnost věnovat se jezdectví na školním statku.

Přijďte se do školy podívat ještě před podáním přihlášek na střední školy. V pátek 18. února od 8 do 17 hodin pro vás pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ! Jiří Ježek, ředitel školy