Co plánujete v letošním roce v Holíně a přidružených obcích Pařezské Lhotě, Prachově a Horním Lochově?

V letošním roce ještě plánujeme zažádat o dotaci. Obyvatelé části Holína zvané Hurychovna požádali obec o vybudování vodovodu. Na případnou realizaci akce bude nutné vynaložit částku v řádech několika milionů korun. V celé obci jsou vodovodní přípojky zavedeny, kromě této části.

V první etapě, pokud bude rozhodnuto o vlastní realizaci výstavby, chceme nechat odborníky vypracovat projektovou dokumentaci a poté zažádat o finanční příspěvek. Dále v každé z našich obcí chtějí hlavně starší občané prodloužit vedení stávajícího veřejného osvětlení, protože během několika let přibyly nově postavené domky.

V obci Pařezská Lhota je nutné pořídit veřejné osvětlení v úseku zhruba 250 metrů. Projektová dokumentace je delší dobu zpracována, ale vlastní provedení prací naráží na skutečnost, že je nutné sloučit činnost s ČEZem, který zde má provádět kabelizaci vedení. ČEZ zatím v nejbližším období tuto akci v plánu. Celkové náklady odhaduji zhruba na 230 tisíc korun.