Na tuto investici se připravovala deset let. V první etapě byly odkanalizovány obce Dětenice a Osenice, v druhé Brodek. Starosta Radomír Vališka říká: „Většinou se nejdříve buduje kanalizace a potom vodovod. U nás to bylo obráceně. Vodovodní řad jsme museli zřídit kvůli výskytu trichlor-etylenu v podzemních vodách obce Dětenice.“

Ochrana prostředí

Do kanalizace se obec pustila především kvůli ochraně životního prostředí. V katastru obce Brodek se totiž nachází Pilský rybník, který je součástí ptačí oblasti Natura 2000- Rožďalovické rybníky. Místní potoky Dětenický a Hasinský, zamořené kaly, ústí právě do chráněných vod. „Přítomnost dvou kvalitních zdrojů pitné vody a hrozba znečištění chráněné oblasti nás motivovaly k žádosti uvolnit prostředky na stavbu kanalizace ze Státního fondu životního prostředí, i když máme méně než dva tisíce obyvatel,“ popisuje sled událostí Radomír Vališka. Dalším důvodem stavby byla nedostatečná dešťová kanalizace, splašky odcházely přímo do místního potoka. Řada domů nevlastnila ani septik. Situace se zhoršila se zvýšením přívalu turistů do místního zámku.

V Dětenicích vyrostla čistírna odpadních vod a kanalizační oddílná síť, která slouží jen pro splašky. Stávající dešťová kanalizace je využita pro odvedení dešťových vod. Stavba za devadesát milionů korun byla dotována ze sedmdesáti procent Státním fondem životního prostředí, krajský úřad uvolnil 3,8 % celkové částky a obec zaplatila téměř dvacet milionů. Na úhradu si vzala úvěr ve výši 4,5 milionu korun.

Výhody pro místní

„Občanům jsme vyšli vstříc a každé domácnosti jsme zaplatili veřejnou část kanalizační přípojky. Lidé hradili pouze připojení na svém pozemku a zřízení revizní šachty,“ upozorňuje starosta. Obec Dětenice je jednou z mála v našem regionu, která je vlastníkem i provozovatelem jak vodovodního řadu, tak kanalizační sítě. Vodné je 20 Kč včetně DPH a stočné 33 korun za kubík odvedené vody.

Na sítě je napojena převážná část domácností. Spravování a provozování kanalizace a vodovodu je pro radnici náročné.

„Ano, provozování je složité, ale zase neplatíme žádné členy představenstva, vše zvládnou naši úředníci. Snažíme se vyjít vstříc občanům a ušetřit. Například v případě, kdy čerpají vodu z vlastních zdrojů, nepřistoupíme k paušálnímu odpočtu stočného, ale stanovíme je podle skutečného odběru vody ze studny. Tím pádem pak hradí domácnost pouze stočné na základě měření odebrané vody. Je to samozřejmě administrativně komplikovanější,“ přiznává starosta. Uspořit chce obec i na provozu čistírny, která stojí na okraji Dětenic. Ukázalo se, že vyvážení kalu do ČOV v Mladé Boleslavi je drahé.

Rozsah díla:
V Dětenicích vzniklo 6 840 metrů kanalizačních stok, 1907 metrů výtlačného kanalizačního řadu a 277 veřejných částí kanalizačních přípojek v délce 1 919 m. Vlastní investiční akci provedla firma SKANSKA a.s. na základě výběrového řízení.
Financování vlastní výstavby
Celkové náklady: 88 869 248,28 Kč včetně DPH (74 038 389,46 bez DPH)
z toho bez DPH:
Obec Dětenice: 15 819 811,82 (z toho 4, 5 mil. úvěr u ČS a.s.)
SFŽP: 54 865 577,64
Krajský úřad HK 3, 353 mil. Kč

„Počítáme s vybudováním kalolisu za jeden a půl milionu korun. Vytlačí z kalu přebytečnou vodu a sušina se potom vyveze do kompostárny. Bude to pro nás znamenat velké úspory, zhruba půl milionu ročně,“ kalkuluje Radomír Vališka.

Provoz čistírny pak nebude ztrátový.