Cílem je zachování přírodního prostředí, zachování a ochrana zdrojů pitné vody a snižování rizik ohrožení soustavy Natura 2000 - Ptačí oblast Rožďalovické rybníky (v katastrálním území Brodek).
Vodní zdroje pro vodovod jsou dva: prameništní jímka Viničky v Osenici a vrtaná studna BJV-1 v Brodku.

V současné době existuje pouze dílčí síť dešťové kanalizace. Splaškové vody z jednotlivých nemovitostí jsou sváděny do jímek (septiky nebo na vyvážení). Jejich stav je neuspokojivý. Dochází k znečišťování povrchových vod. Splašková kanalizace počítá s tím, že do kanalizace v obcích Dětenice, Osenice a Brodek nebudou napojeny dešťové svody. Kanalizace je navržena z většiny gravitační, ale vzhledem k situování některých domů vůči komunikaci bude nutné v některých případech přečerpávat. Celá soustava bude ústit do ČOV , ze které budou odpadní vody vypouštěny do Dětenického potoka.

V současné době obec Dětenice v rámci své ekonomické činnosti provozuje vodovod, který zásobuje obyvatele a podniky ve všech třech částech obce a je i provozovatelem současné kanalizační sítě.
Obec podala v dubnu letošního roku žádost v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 3. výzva OPŽP - individuální projekty, Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Primární oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod, podoblast podpory 1.1.1. snížení znečištění z komunálních zdrojů.

Státní fond životního prostředí České republiky projekt schválil a bude ho spolufinancovat ze strukturálních fondů EU a SFŽP v rámci OP životního prostředí. Schválena je finanční podpora, která by měla dosáhnout až 76% z celkových nákladů bez DPH. Předpokládané náklady jsou 87,5 mil. bez DPH. Projekt zahrnuje kromě ČOV a vlastní splaškové kanalizace i veřejné části kanalizačních přípojek.

„Předpokládáme, že na veřejném zasedání obecního zastupitelstva bude projednán další postup obce tak, aby nejpozději v květnu příštího roku mohly být zahájeny stavební práce. Kanalizace by měla být předána ke kolaudaci v říjnu 2011,“ uvedl starosta Radomir Vališka.

Dětenický starosta Radomír Vališka:Prvním krokem bude vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění technického dozoru investora v rámci projektu „Dětenice, Osenice, Brodek - ČOV a splašková kanalizace“ ve smyslu § 12 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách bude jednat výběrové řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci programu OPŽP podle § 6 a §18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Předpokládaný termín vyhlášení zakázky je 23. prosinec 2008. Ukončení podání nabídek ze strany uchazečů bude 2. února 2009.

V první polovině ledna 2009 pak bude vyhlášena i podlimitní veřejná zakázka na zhotovitele stavby „Dětenice, Osenice, Brodek - ČOV a splašková kanalizace“. Tato veřejná zakázka na stavební práce bude zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jedná se o výběrové řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci programu OPŽP.