„Řada akcí byla projektována a úspěšně realizována, tím mám na mysli investice do školství. V druhé základní škole na Husově ulici je dokončena přestavba školičky, kde vznikly nové třídy a šatny. Podařilo se nám zateplit a vyměnit okna v čtvrté základní škole, důležité bylo zateplení mateřských škol Máj a ve Fügnerově ulici, pak vybudování a otevření nové školky na Větrově. Ta byla zprovozněna 1. září loňského roku," sumarizuje uplynulý rok Jan Malý.

Významné byly podle něho i výdaje do kulturních památek. Ve Valdštejnské lodžii došlo na opravu fasády společně s vybudováním tarasních zdí, drobné investice směřovaly do Čestného dvora. Další významnou aktivitou byla rekonstrukce šaten ve sportovním areálu, která byla dokončena na počátku září. V neposlední řadě se podařilo díky výraznému dotačnímu titulu realizovat rekonstrukci hvězdárny na Centrum přírodních věd.

Vloni se v Jičíně také poprvé otevřelo Adventní městečko. „Domnívám se, že výzdoba se povedla, setkal jsem se s kladnými odezvami. Adventní městečko i výzdoba byly předmětem hodnocení určené skupiny, s výsledky se seznámí rada a budou přijata opatření k zkvalitnění akce. Výzdoba centra není ukončena, její další obohacení je ale limitováno financemi," hodnotí starosta

Z loňska se do nového roku přesouvají některé nedořešené problémy, jedním z nich je Masarykovo divadlo.
V současné době jsme vypracovali návrh smlouvy o převodu nebytové jednotky, to znamená prostoru divadla, kulturního sálu v prvém poschodí a divadla Srdíčko. Za pomocí znaleckého posudku byl stanoven podklad pro vymezení dvou nebytových a jedné bytové jednotky v Masarykově divadle a dále probíhají jednání s TJ Sokol o převodu nebytové jednotky. TJ Sokol jsme předali návrh smlouvy, který výbor projednal a zaslal nám připomínky. O nich budeme jednat.

Za jakou částku město získá zmíněné prostory?
O částce jsme jednali, ale zatím ji nebudeme zveřejňovat.

Podaří se převod v letošním roce?
Jsme v intenzivním jednání, a pokud se s TJ Sokol domluvíme, tak ano. Sokol svolal na 23. února valnou hromadu, a to je jeden z významných termínů. Pokud tady bude shoda, zastupitelstvo vše projedná 16. března, pokud nesvoláme mimořádné zasedání.

Nedořešená je otázka autobusového nádraží.
Pracovní jednání zastupitelstva projednalo návrh inženýra Kotase na studii umístění autobusového nádraží a řešení dopravní situace v návaznosti na lokalitu vlakového nádraží. Na projekt se budeme snažit získat dotaci.

Autobusové nádraží tedy zůstane v dané lokalitě?
Ano, pokud bude přijata studie architekta Kotase budeme realizovat autobusové nádraží ve stávající lokalitě, kdy hlavní terminál bude zastřešen. Prostory nákladového nádraží pak budou využity pro další část autobusového nádraží, které bude sloužit pro odstavení autobusů a zároveň jako zastávka pro cestující, kteří přicestují na vlakové nádraží. Postup těchto prací závisí na přijetí předmětné studie a její realizace.

Jezuitská kolej, další břímě z předešlých let.
Co se týká projektu Balbinea, s kterým se na nás obrátili Jan Kinderman, Jaromír Gottlieb a Štěpánka Uličná, tak ten nebude realizován. Nicméně nás opět oslovili jeho tvůrci s panem Smolíkem. Jednali jsme o tom, jak alespoň po částech obnovit činnost koleje a dát jí nový impuls. Výsledkem je, že město nechá vytvořit pasport, od kterého se odrazíme v plánu, jak Jezuitskou kolej opravovat a oživit. V renovaci komplexu budeme postupovat po částech, takže nyní budeme jednat v radě, zda objekt propůjčit žadatelům. Je několik verzí, v jaké části objektu začít, prioritně by měly vejít v život řemeslné dílny.

Ve výhledových akcích radnice je zařazena i rekonstrukce Biografu Český ráj.
Projekt je připravený, takže akci za padesát milionů chceme zahájit v roce 2017.

Hotel Start. Otevření restaurace se několik let odkládá.
Pokud jde o hotel Start, podepsali jsme s majiteli hotelu prodloužení smlouvy do 31.prosince letošního roku, kdy by měla být rekonstrukce hotelu dokončena. Společnost získal úvěr, takže stavební práce mohou pokračovat. Věřím, že hotel Start bude uveden v život. Navíc jednáme s vlastníky o odkupu pozemku před hotelem, který slouží jako parkoviště a pro hotel je nezbytný. Jde o velký komplex a já beru na vědomí upřímnou snahu provozovatelů v co nejkratší době objekt zprovoznit.

Otevření restaurace bylo vázáno termínově a město zde mělo možnost uplatnit finanční sankce. Proč tak zatím neučinilo?
Chceme být maximálně vstřícní, město má zájem, aby areál fungoval co nejdříve. Uzavřeli jsme dodatek k předmětné smlouvě, jak jsem již uvedl, kde byla posunuta povinnost zaplatit smluvní pokutu v případě, že stavba nebude ukončena do 31. 12. 2016. Samotná pokuta pro případ nesplnění tohoto termínu byla zvýšena o sto tisíc korun.

Nastal nějaký posun v lokalitě Kasárna?
Co se týká kasáren, jednal jsem s náměstkem ministra spravedlnosti o budově garáží, která byla využívána vojenskou posádkou a soud zde měl archiv. Budova bude směněna s jinou ve vlastnictví města, vybrán byl objekt staré kotelny na sídlišti Husova, která bude předmětem rekonstrukce za tři a půl milionu korun. Kotelna bude mít po rekonstrukci stejnou hodnotu jako budova v lokalitě Kasárna, takže zde by neměly být požadovány žádné doplatky.

Garáže přijdou zbourat?
Ano, garáže se zlikvidují a v místě bude vybudována komunikace směrem k vrchu Čeřovky.

Kdy bude město nabízet první parcely k výstavbě rodinných domků?
Pokud dopadne dobře zmíněná směna a dokončíme projekt kanalizace, domnívám se, že bychom pozemky mohli začít prodávat v druhé polovině roku 2018. Ještě před tím bude nutné dokončit inženýrské sítě, abychom mohli nabízet zasíťované parcely.

Rozpočet na letošní rok byl schválen jako vyrovnaný ve výši 340 milionů. Zmiňme nejvýznamnější investice roku 2016.
Tou největší je stavba šaten u sportovního areálu za 27 milionů, dále je to zateplení budovy Arisu za necelých 19 milionů. Na Lidickém náměstí musíme vykoupit jeden dům a připravit sítě, aby zde mohla být zahájena výstavba bytového domu. Tady počítáme s náklady 14 milionů korun. Letos má být stavebně uzavřen i zimní stadion. Projekt je schválen, v rozpočtu jsou připraveny peníze a připravujeme výběrové řízení. Záměrem je i návrh pro zastupitelstvo města ke schválení potřebné částky na rekonstrukci městského informačního centra, tu chceme zvládnout v letošním roce.

Zůstaňme na Novém Městě. Jak pokračuje příprava rekonstrukce Poděbradovy ulice?
Zde není kompletně dořešena dešťová kanalizace, která by měla částečně vést do Cidliny. Druhá větev má být svedena směrem k výpadovce na Poděbrady. Nakonec se našlo řešení, kanalizace bude vedena podél Poděbradovy ulice a bude směřovat do potoku Porák. Tady musíme vykoupit pozemky v soukromém vlastnictví. Těžko říci, kdy bude akce spuštěna, to záleží na rozhodnutí krajského úřadu, který je investorem. Město se k investici připojí opravou chodníků.

Odpočinková zóna podél Cidliny. Projekt se nakonec v celostátní soutěži umístil na druhé příčce a nezískal podporu státu. Co s ním bude dál?
Z projektu budeme dále vycházet a postupně se ho budeme snažit naplnit. Dotace se budeme snažit získat také pro Valdštejnskou lodžii na vybudování sociálního zařízení, zpracováváme žádost k dotaci pro chodníky, kde můžeme obdržet až pětaosmdesát procent státní podpory. Subvenci žádáme i na stavbu šaten pro sportovní areál.

Kde má pohádkové město podle vás bolavou patu?
Těch problémů je více. Jsou to jednak investice do sportovního areálu, mám na mysli vybudování nové vzduchotechniky, je potřeba opravit střechu aquacentra, tribuny na letním stadionu. Jsou tu další problémy, jako například co dál s budovou VZP na autobusovém nádraží. Zastupitelé požadují její opravu s tím, aby se dál objekt pronajímal. Budovu město zakoupilo v roce 2007 jako důležitý prvek v preferované lokalitě. V roce 2010 byl zpracován projekt ohledně její renovace za zhruba 17 milionů korun, do dnešního dne z něho nebylo nic realizováno. Další prostředky musíme vynakládat na rekolaudaci prostor v Komerční bance, takže nyní je předmětem studie, jak s touto lokalitou dál postupovat.

Důležité je dokončit i jednání s TJ Sokol, podle mého názoru už není možné jít dál cestou nájemních smluv. Objekt vyžaduje velké investice, které nemůže TJ Sokol zvládnout ani realizovat, je to rozhodně klíčové pro život města. Dalším bolavým místem je komunikace Ruská – Poděbradova, ale jsou i další silnice včetně chodníků, které volají po renovaci. Další důležitou věcí je realizace obchvatu Jičína směrem na Lomnici nad Popelkou, který by ulehčil dopravě na Semily. V této chvíli je většina pozemků pro zpracování projektové dokumentace vykoupena. Palčivým problémem je informační městské centrum, kde bude provedena renovace sítí, oprava se dotkne i prvního poschodí zámku. Zde budou upraveny prostory v sousedství Porotního sálu, které budou využívány pro potřeby vzdělávání a v případě akcí v Porotním sále poslouží jako zázemí společenských událostí.

Obrousily se za poslední rok ostré hrany mezi koalicí a opozicí?
Domnívám se, že poslední jednání zastupitelstva nepřineslo žádné mimořádné konfliktní situace, rozpočet jsme přijali hlasy dvanácti zastupitelů. Neviděl bych, že by mezi koaličními stranami a opozicí byly v současnosti nějaké výrazné třecí plochy, které by vyvolávaly konfliktní situace.