Vyšlo v týdeníku Předvoj dne 8. prosince 1989. Ledy totality praskaly a redakce předložila nepříjemnou pravdu o silnicích v regionu.

Skutečný stav silnic
Na plenárním zasedání 29. listopadu 1989 byla na programu mimo jiné i otázka veřejné dopravy a stav silniční sítě v okrese. K tomuto bodu vystoupil s velice zajímavým diskusním příspěvkem ing. Jaroslav Nožička, silniční stroje a zařízení Nová Paka. Cituji:
Doprava a silniční síť tvoří tepnu naší společnosti. Položme si však otázku, v jakém stavu ji máme. Upřímně řečeno, nevypadá to nijak dobře. Okolo dvaceti procent vozovek máme téměř nevyhovujících a mnoho ostatních ve velmi špatném stavu. Konkrétně u nás v okrese se nemůžeme chlubit ani řadou silnic I. třídy. Více než třicet procent mostů je nevyhovujících. Velmi rychle roste tempo intenzity zatížení silniční sítě. Časté přetěžování vozidly vede k narušování a trvalé deformaci krytu vozovek.

Neberme však toto konstatování za kritiku práce okresní správy silnic, či podniku silnic. Od roku 1970 bylo zvykem rozpouštět asi o deset procent více prostředků nad rámec schváleného rozpočtu. Do jaké míry je rozpočet ekvivalentní skutečným potřebám? Z prostředků vyčleněných pro opravu a rekonstrukci silnic se realizuje okolo šedesáti procent požadovaných potřeb. Ve strojních investicích není situace jiná. Prostředky pokrývají zhruba polovinu žádaných strojů a zařízení nutných pro zimní i letní údržbu.
Jaká je tedy perspektiva? V průběhu letošního roku byly na ministerstvu výživy a životního prostředí (MV a ŽP) zpracovány různé varianty či návrhy. Myslím si, že řada námětů by měla vycházet již od nás, a proto vás s jedním seznámím.

Podle uvažování systému řízení a plánování by v první etapě měly být silnice první třídy a některé další vyjmuty do působnost MV a ŽP. Tím by dostaly prioritu a jejich oprava by byla zadávána OSS, i když by majetkově zůstaly v působnosti národních výborů. Ve druhé etapě se uvažuje o zřízení silničního fondu. Ze získaných prostředků by byla vyčleněna částka pro MV a ŽP, které by financovalo prioritní opravy a rekonstrukce. Nechci být špatným prorokem, ale jestli již dnes nezačneme dávat do silniční sítě to, co potřebuje, bude tato částka za pět let dvakrát či třikrát větší a silnice rozpadlé…