Položili jsme pět otázek řediteli Petru Adámkovi.

Co přesně znamená získání certifikátu o akreditaci?
Znamená to mimo jiné, že nemocnice má zavedený funkční systém řízení kvality zvyšující míru bezpečí poskytované péče a její kvality. Dochází k jakési standardizaci řídících, resp. pracovních procesů ve zdravotnickém zařízení – tedy k přesnému popisu vybraných (obvykle rizikových) procesů – např. podávání léků, provádění nejrůznějších výkonů, předávání důležitých informací o pacientech ze služby na službu, vedení zdravotnické dokumentace atd. Zjednodušeně řečeno, pro pacienty to znamená větší bezpečí a kvalitnější služby, pro zaměstnance jasné mantinely, jak tuto péči v nejrůznějších situacích profesionálně,bezpečně a standardizovaně poskytovat. Navíc tím, že je chrání do jisté míry před pochybením, chrání je i zdravotnické zařízení před případnými nežádoucími forenzními následky.

V čem se liší nemocnice, která má akreditaci od té, která ji nezískala?
Teoreticky se nemusí lišit ničím, automaticky jistě neplatí to, že když zdravotnické zařízení akreditované není, poskytuje nekvalitní péči. Na druhou stranu si jako ředitel, lékař i pacient troufám tvrdit, že v akreditovaných zařízeních, stručně řečeno, panuje větší pořádek.

Pokud zdravotnické zařízení vlastní certifikát, jakou má výhodu?
Úspěšné absolvování akreditačního procesu bezesporu je určitou známkou kvality a bezpečí poskytovaných služeb, jakkoliv selhání lidského faktoru není možno nikdy stoprocentně zabránit. Akreditace by tudíž měla zvyšovat prestiž pracoviště, a to jak u zaměstnanců, tak i u pacientů, jistě i v očích zaměstnanců jiných zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven, měla by zvyšovat jeho konkurenceschopnost a právo na další existenci v ne zrovna jisté a poklidné době. Pokud se týká nějakého ev. zvýhodnění např. ve výši plateb od zdravotních pojišťoven či větší jistotě v navázání nového smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami, systém není (zatím) takto oficiálně nastaven. Za zmínku jistě stojí fakt, že samostatně (ne v rámci větších, např. krajských či fakultních nemocnic) akreditovaných zdravotnických zařízení poskytujících následnou a dlouhodobou péči je v této zemi doposud málo.

Jaké byly podmínky k získání akreditace a jak dlouho trvalo, než jste ji obdrželi?
Museli jsme naplnit 73 národních akreditačních standardů pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče požadovaných SAKem (v oblastech řízení kvality a bezpečí, dále diagnostické péče, péče o klienty, kontinuity zdravotní péče, dodržování práv klientů, podmínek poskytované péče, managementu, řízení lidských zdrojů, sběru a zpracovávání informací, protiepidemických opatření) a důsledně dodržet aktuálně platnou legislativu. Za tímto účelem jsme museli vypracovat a v praxi si osvojit mnoho desítek nově vzniklých dokumentů a korigovat některé již zavedené upravující naše konání ve výše zmíněných oblastech.

Laické veřejnosti je možná málo známý fakt, že zdravotnické zařízení je hodnoceno jako celek, tedy že na požadované úrovni musí být i nezdravotnické úseky nemocnice – hospodářsko – technický úsek, stravovací ad.). Jinak přípravy na závěrečný audit SAK nám zabraly zhruba celkem tři roky.

Kdo rozhoduje o tom, která nemocnice ji obdrží a která ne?
Naše zdravotnické zařízení se rozhodlo akreditovat u asi nejprestižnější domácí organizace zabývající se touto problematikou – u Spojené akreditační komise o.p.s. Je na rozhodnutí šetřící komise a následně vedení této instituce, zda na základě výsledků závěrečného auditu (hodnotící kritéria jsou ale předem daná, jasná a srozumitelná, uveřejněná i na webových stránkách SAK) a jeho prokonzultování právě mezi členy auditní komise a vedením SAK nakonec akreditační certifikát zdravotnickému zařízení udělen bude či ne.