Za Stranu zelených se ho zúčastnil Tomáš Štayr, který v průběhu jednání vznesl několik připomínek. A to v případě absence protihlukových opatření v blízkosti města Hořice, která z pohledu obyvatel dotčených lokalit jsou nezbytná. Součástí dokumentace k EIA je výpočet hlukového znečištění části města plánovanou komunikací vypočtený pro rok 2015, na kdy je odhadován začátek výstavby. V blízkosti Hořic hlukové znečištění téměř dosahuje limitu, ale je těsně pod hranicí únosnosti. Ke všemu je nutno brát na zřetel, že hustota provozu je odhadnuta pouze k roku 2015, přičemž tato komunikace zde bude stát další desítky let.

Otázky

Další dotazy zástupce Strany zelených se týkaly zazelenění úseku kolem komunikace, přechodů pro živočichy a možností zábrany vniku zvěře do vozovky. Občané Milovic se zasazovali o oddálení plánované komunikace od obce s ohledem na možné poškození vodního zdroje v blízkosti plánované výstavby. Zástupce Strany zelených požadoval oplocení této liniové stavby po celé její délce.
Obyvatelé obcí Všestary a Sovětice se zajímali o protihluková opatření, protože se obávají negativních vlivů komunikace.
Zástupci Základní organizace Strany zelených v Hořicích plánují další účast na těchto jednáních (územní řízení, stavební povolení).