Dotace je určena na realizaci projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Výše dotace činí 567 213 018 Kč. Dotace pokrývá 100% uznatelných nákladů a je hrazena z 85 % z prostředků EU, z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Mezi technické cíle projektu patří vybudování laboratoří a pracoven, přípravny rostlinného materiálu a zázemí, skleníku s technologií, přístřešků pro techniku, skladu obalů či rekonstrukce skladu ovoce. Dojde i k vybavení přístroji a zařízením a k obnovení zastaralé polní mechanizace.

Mezi výzkumné cíle projektu patří např. studium nových biotechnologických metod uchování genofondů, monitorovat pěstitelské zásahy z hlediska životního prostředí, výzkum nových metod integrované ochrany, vývoj moderních postupů v ozdravování, výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce, zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů, stanovení optimálních agrotechnických zásahů, výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.

Součástí projektu jsou i doplňující výstupy, jako je poskytování poradenství pěstitelům, publikování do odborných časopisů a tvorba nových pozic pro mladé výzkumné pracovníky.

O současném stavu projektu nás informoval Petr Kubát z VŠÚO Holovousy:

,,V loňském roce byly téměř dokončeny hrubé terénní úpravy na celé stavbě. Hlavní přeložky inženýrských sítí byly napojeny na stávající rozvody. Celá stavba je rozdělena na šest stavebních objektů. Největší objekt je vlastní budova laboratoří a pracoven, přípravny rostlinného materiálu a nezbytného zázemí pro efektivní výzkumnou činnost. Součástí nového pracoviště je i skleník s potřebnou technologií a dva přístřešky pro zemědělskou techniku. V březnu začne plánovaná rekonstrukce chlazeného skladu ovoce, na kterou naváže výstavba nového skladu obalů.

V současnosti je již hlavní objekt založen na betonových pilotách a základové desce. Nosná konstrukce prvního a druhého nadzemního podlaží je již dokončena a betonáž pokračuje. V průběhu března bude dokončeno poslední tj. třetí podlaží.

Harmonogram výstavby předpokládá, že generální dodavatel stavby (HOCHTIEF CZ a stavební společnost BAK stavební společnost) nejpozději v lednu 2015 dokončí všechny stavební objekty včetně nových komunikací a parkovišť."    DM Podzvičinsko