Teprve po získání prostoru povolilo ministerstvo školství a národní osvěty od září 1922 tuto školu otevřít společně s kupeckou pokračovací školou. Prvním ředitelem školy byl jmenován František Nožička, rodák ze Studeňan. Předsedou prvního kuratoria, jež se zabývalo především hospodářskou stránkou, byl starosta města Vojtěch Jírů. Do prvního ročníku bylo přijato 49 žáků.

Od roku 1923 bylo usilováno o přemístění do samostatné budovy. K její realizaci, podle plánů ing. arch. Čeňka Musila, došlo až v roce 1931. Škola následně začala užívat název Masarykova veřejná obchodní škola města Jičína. Novým ředitelem byl jmenován Karel Trojan.

Pozvánka na otevření tělocvičny.Vedle výuky probíhaly na škole také odborné kurzy. Stále byly patrné četné snahy o zřízení obchodní akademie, ale toto úsilí přerušila 2. světová válka. Obchodní akademie tak byla otevřena až od školního roku 1945/1946. Veřejná obchodní škola se přesunula k učňovským školám a akademie převzala její předválečné pojmenování „Masarykova". Ve školním roce 1946/1947 akademii navštěvovalo 91 chlapců a 36 žákyň ve dvou ročnících, učitelský sbor čítal 7 interních a 2 externí členy.

Na počátku 50. let 20. století Masarykova obchodní akademie přišla o své pojmenování, kdy vyučování probíhalo na čtyřleté a dvouleté hospodářské škole. Od počátku 60. let působila jako střední ekonomická škola s maturitou a dvouletá ekonomická škola. Původní záměr obchodní akademie byl obnoven až v 90. letech 20. století. V roce 1992 získala škola i svůj původní čestný název, tedy Masarykova.    Jana Kořínková