Sobota 28. června 2008 byla pro Jičín a jeho univerzitní studium obzvláště významná. Ve více jak 700-leté historii města proběhla první univerzitní promoce absolventů bakalářského studia Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci. Slavnostní promoce se uskutečnila v Porotním sále Valdštejnského zámku za přítomnosti prorektora, děkanů a proděkanů fakult, členů Vědecké rady a řady dalších významných hostů. Celkem dvacet absolventů studijního oboru Podniková ekonomika, kteří v akademickém roce 2007/2008 obhájili bakalářskou práci a úspěšně složili Státní závěrečnou bakalářskou zkoušku, byl udělen akademický titul „bakalář".

Dalším historickým milníkem pro Jičín byl 4. říjen 2008, kdy proběhlo v Porotním sále Valdštejnského zámku slavnostní otevření studia v kombinované formě, oboru Veřejná správa a regionální rozvoj – navazující magisterský stupeň ze strany Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

V roce 2015 jsme oslavili deset let od založení Konzultačního střediska univerzitního studia v Jičíně. Za deset let existence střediska v něm studovalo přes tisíc pět set studentů, což má samozřejmě i výrazný vliv na cestovní ruch města Jičína. Akademický titul získalo více jak osm set studentů jak v bakalářském, tak v magisterském stupni.

O studium v Jičíně je ze strany studentů stále velký zájem, o čemž svědčí vysoký počet studentů prvních ročníků, který je nejvyšší za posledních šest let, a to jak v programu bakalářském tak magisterském. Studium v akademickém roce 2015/2016 zahájilo přes sto deset nových studentů.

Současnost

Organizaci a provoz Konzultačního střediska zajišťuje Město Jičín – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Okresní agrární komorou v Jičíně. Studijní oddělení Provozně ekonomické fakulty ve spolupráci s konzultačním střediskem zajišťuje organizaci výuky v souladu s harmonogramem Provozně ekonomické fakulty univerzity na daný akademický rok resp. semestr. Každý student fakulty obdrží při zápisu uživatelské jméno a přístupové heslo, které jim dovoluje přístup do intranetu fakulty a do dalších aplikací.

Výuka probíhá v kombinované formě studia a je organizována po výukových modulech. Přednášky a konzultace se konají podle modelu pátek – sobota. Zkoušky probíhají zčásti ve středisku – 1. termíny, zčásti na PEF ČZU v Praze v rámci standardních zkušebních termínů. V místě uskutečňování výuky jsou vytvořeny podmínky pro tvůrčí činnost studentů. Studenti jsou průběžně zapojováni do vědecko-výzkumných aktivit pracovníků fakulty, velmi často v rámci seminárních či kvalifikačních prací.

Přednášející (profesoři, docenti z fakulty ČZU) i studenti mohou využít notebooky a další techniku přímo v učebnách. Studenti mají k dispozici veškerou informační podporu PEF ČZU v Praze i celé univerzity (Informační systém univerzity, Reprografické středisko PEF, výukové informační zdroje na intranetu). K dispozici mají knihovnu Jičín. Středisko standardně zajišťuje průběžný dovoz veškeré studijní literatury z ČZU. Na internetovém serveru města Jičína jsou k dispozici webové stránky www.studiumvjicine.cz určené výhradně pro univerzitní vzdělávání v Jičíně, kde jsou pravidelně zveřejňovány veškeré informace týkající se studia, jeho průběhu i změn.

Univerzitní studium v Jičíně nabízí bakalářský studijní program, navazující magisterský stupeň.
Kombinovaná (dálková) forma studia (přednášky, konzultace, semináře 1 x za 14 dní v pátek a v sobotu).
Výuka probíhá ve Valdštejnském zámku a v ZŠ 17. listopadu.

Studijní obor – veřejná správa a regionální rozvoj
Posluchači jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Termín uzávěrky přihlášek je 19. srpen.   (mk)