Velkou výhodou této třídy je snížený počet dětí v kolektivu, což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a tím mu pomoci tam, kde je třeba.
Výchovný program klade důraz na dobrou výslovnost dětí, na správné držení tužky, na cvičení rozvíjející grafomotoriku dětí a na celkovou připravenost dětí pro bezproblémový vstup do školy. Děti jsou v péči kvalifikovaného pedagoga a logopedická péče probíhá pod dohledem Mgr. Lacinové. Vše probíhá v klidném a podnětném prostředí „opravdové školy".

Poznávání školy
Děti se zapojují do akcí školy. Navštěvují žáky v prvních třídách, účastní se s nimi různých akcí a také činností, které pro ně připravili žáci z vyšších tříd (společné hry, vyrábění i čtení). Děti tak poznávají školní život a seznamují se s tím, co je čeká, až budou opravdoví školáci.

„Přípravka" chodí cvičit do školní tělocvičny, absolvuje plavecký výcvik a v programu má zařazen i pravidelný pobyt venku. Po obědě místo spaní je chvilka s pohádkou, což se dětem líbí. Výuka probíhá dopoledne, na oběd chodí děti do školní jídelny a poté jsou ve školní družině.

To, co se děti za uplynulé období naučily, předvedly rodičům například na Vánočním setkání. A protože se společné posezení všem moc líbilo, chystáme další podobné akce.

Zápisy
Současně se zápisem dětí do 1. tříd ZŠ se uskutečnil i zápis do přípravné třídy, při kterém bylo na příští školní rok zapsáno 12 dětí.
Pokud se někteří rodiče ještě rozmýšlí, zda přihlásit své dítě do této třídy, mohou se k nám přijít podívat a získat tak další informace o činnosti této třídy.