Cílem projektu, který bude realizován v okolí školy, je zlepšit kvalitu vzdělání, životního prostředí se zapojením veřejnosti.

Spoluvyhlašovatelé projektu jsou Středisko ekologické výchovy SEVER a Partnerství o.p.s.

Akce probíhá v rámci projektu Škola pro udržitelný život podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Dětenické školské zařízení má zájem v rámci projektu zkulturnit přilehlé prostory v okolí školy a školní jídelny, které jsou v současnosti zarostlé a nevyužitelné, a vytvořit zde „Zahradu poznání“, o níž budou žáci školy v rámci environmentální výchovy pečovat.

Hlavním cílem Zahrady poznání je zlepšit kvalitu vzdělávání pro žáky celého školského zařízení, zlepšit životní prostředí v obci se zapojením co nejširší veřejnosti. Dále také vytvoření naučně relaxačního prostoru využitelného pro všechny volnočasové aktivity v obci.

Za tímto účelem se 1. září v 16.30 uskuteční v základní škole schůzka všech zúčastněných osob a zájemců o spolupráci na projektu.