„Rodiče, kteří pro své dítě požadují odklad povinné školní docházky, by si měli vyšetření ve školském poradenském zařízení a u praktického lékaře objednat v průběhu ledna a února, aby k žádosti o odklad mohli přiložit i nezbytná doporučení," doporučuje vedoucí školského odboru v Jičíně Miroslav Kazda.

Podrobné informace naleznete v následující tiskové zprávě

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Blíží se termín zápisů budoucích „prvňáčků" základních škol.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2017 do konce června 2018, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2017/2018, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září 2017 do konce prosince 2017, je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum). Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku až od ledna 2018 do konce června 2018, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Ředitel základní školy, kromě jiného, rozhoduje i o odkladu povinné školní docházky.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Upozorňujeme rodiče, kteří pro své dítě požadují odklad povinné školní docházky, aby si vyšetření ve školském poradenském zařízení a u praktického lékaře objednali již v průběhu ledna a února, aby k žádosti o odklad mohli přiložit i nezbytná doporučení.

ŠKOLSKÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

V souladu se školským zákonem byly v obci Jičín vymezeny školské obvody spádových škol. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.

Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109
ředitel PaedDr. Ivan Truhlička, tel. 493 531 356, e-mail: skola@zsjednicka.cz

Moravčice, Popovice, Nábř. Irmy Geisslové, Nábř. Kpt. Jaroše, Lidické náměstí, Náměstí Svobody, Valdštejnovo náměstí, Žižkovo náměstí,
ulice: 17. listopadu, B. Němcové, Balbínova, Barákova, Butovská, Cidlinská, Čelakovského, Dělnická, Fortna, Hviezdoslavova, Chelčického, J. Š. Kubína, K Vápenkám, Lindnerova, Luční, M. Koněva, Máchova, Markova, Na Hrádku, Na Příkopech, Na Tobolce, Nerudova, Nová, Novoveského, Palackého, Pod Koželuhy, Pod Koštofránkem, Prachovská, Příční, Raisova, Ruská, Říční, Seifertova, Sladkovského, Smiřických, Šafaříkova, Školní, Šrámkova, Tylova, U Javůrkovy louky, Vrcha, Zahradnická a Židovská;

Základní škola, Jičín, Husova 170
ředitel Mgr. Roman Mareš, tel. 493 532 405, e-mail: skola@2zsjc.cz
Dvorce, Robousy,
ulice: Českých bratří, Dělnická, Denisova, Fügnerova, Hradecká, Hrušňová, Husova, Jičínského, Jungmannova, Konecchlumského, Kr. Haranta, Křižíkova, Lošťákova, Meruňková, Moravčická, Nad Cihelnou, Pod Lipami, Průmyslová, Šibeňák, Šturmova, Švestková, Textilní, Třešňová, Tyršova, U Trati, Višňová, Vrchlického a Železničářská;

Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
ředitel Mgr. Michaela Štálová, tel. 493 531 278, e-mail: skola@3zs.jicin.cz
ulice: Dlouhá, Hofmanova, Jabloňová, Janouškova, K. Vika, Mládežnická, Na Jihu, Na Výsluní, Poděbradova, Podhradská, Porák, Pražská, Protifašistických bojovníků, Přátelství, Sokolovská a U Tržiště;

Základní škola, Jičín, Železnická 460
ředitel Mgr. Blanka Kalátová Lisá, tel. 493 520 479, e-mail: lisa@4zs.mujicin.cz
Sedličky, Soudná, Komenského náměstí, Náměstí V. Čtvrtka,
ulice: Argonská, B. Čeňka, Bolzanova, Čelišova, Československé armády, Dukelská, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Havlíčkova, Jakubcova, Jarošov, Jarošovská, Jaselská, Jiráskova, Kollárova, Kosmonautů, Krátká, Křídlova, Kukulova, L. Janáčka, Pod Čeřovkou, Revoluční, Skautská, Smetanova, Sv. Čecha, Štrauchova, U Lomu, U Stadionu, V. Dobiáše, Zahradní a Železnická.

Základní škola a Praktická škola, Jičín, Soudná 12
ředitel Mgr. Petr Novotný, tel.: 493 532 835, e-mail: skola@soudna.cz

Zápis do přípravného stupně základní školy speciální a do 1. třídy základní školy dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16, odst. 9, zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). Jedná se o děti, žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem diagnostikované školským poradenským zařízením PPP, SPC. U zápisu je nutné předložit doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte, žáka nebo k jeho odkladu povinné školní docházky.

TERMÍNY ZÁPISŮ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL:

ZŠ, Jičín, 17. listopadu 109 (1. ZŠ): 20. dubna 2017, od 1400 do 1700 hod. (čtvrtek)
21. dubna 2017, od 1300 do 1500 hod. (pátek)

ZŠ, Jičín, Husova 170 (2. ZŠ): 20. dubna 2017, od 1300 do 1700 hod. (čtvrtek)
21. dubna 2017, od 900 do 1130 hod. (pátek)

ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 (3. ZŠ): 21. dubna 2017, od 1300 do 1700 hod. (pátek)

ZŠ, Jičín, Železnická 460 (4. ZŠ): 20. dubna 2017, od 1300 do 1700 hod. (čtvrtek) 21. dubna 2017, od 1300 do 1500 hod. (pátek)

ZŠ, Jičín, Soudná 12: 20. dubna 2017, od 1400 do 1600 hod. (čtvrtek)
21. dubna 2017, od 1200 do 1400 hod. (pátek)

Ing. Miroslav Kazda
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Městský úřad Jičín